Zasady wynagradzania pracowników upowszechniania kultury. - M.P.1991.1.6 - OpenLEX

Zasady wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.

Monitor Polski

M.P.1991.1.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW KULTURY I SZTUKI ORAZ PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 12 grudnia 1990 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 26, poz. 129, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) oraz art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie stosuje się - z zastrzeżeniem ust. 2-4 - do pracowników instytucji i placówek upowszechniania kultury, zwanych dalej "pracownikami":
1)
zatrudnionych w:
a)
bibliotekach,
b)
domach kultury, ośrodkach i klubach kultury oraz w świetlicach,
c)
galeriach sztuki współczesnej i salonach sztuki,
d)
ośrodkach badań i dokumentacji zabytków, filmu oraz innych dziedzin kultury,
e)
ośrodkach doskonalenia i dokształcania kadr upowszechniania kultury,
f)
muzeach,
g)
Zarządzie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,
2)
objętych układami zbiorowymi pracy dla:
a)
pracowników gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z dnia 28 grudnia 1974 r.,
b)
pracowników zatrudnionych na statkach pływających w żegludze portowej, przybrzeżnej i na wodach osłoniętych z dnia 17 stycznia 1975 r.,
c)
przemysłu poligraficznego z dnia 31 grudnia 1974 r.
2.
Do pracowników zatrudnionych w bibliotekach naukowych i uznanych za naukowe na stanowiskach:
1) 1
bibliotekarzy dyplomowanych,
2)
dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej,

stosuje się odpowiednio przepisy o wynagradzaniu pracowników jednostek badawczo-rozwojowych.

3.
Do pracowników, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 lit. g) - nie stosuje się § 7 i 10,
2)
pkt 2:
a)
lit. a) - nie stosuje się § 7, 11 i 17,
b)
lit. b) i c) - nie stosuje się § 7, 10, 11 i 17.
4.
Przepisów zarządzenia nie stosuje się do:
1)
pracowników straży przemysłowej, z wyjątkiem § 7, 11, 12 i 19,
2)
funkcjonariuszy pożarnictwa, z wyjątkiem § 12 i 19.
Ustala się:
1)
tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)
tabele zaszeregowania stanowisk pracy, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
3)
tabele stanowisk (funkcji) uprawniających do dodatku funkcyjnego niektórych pracowników, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "minimalnej stawce", rozumie się przez to minimalną stawkę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określoną w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 1.
1.
Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat, zwany dalej "dodatkiem", w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy.
2.
Kierowcom i ich pomocnikom, którzy w dniu wejścia w życie zarządzenia posiadają prawo do dodatków w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego po 3 latach pracy i 4% wynagrodzenia zasadniczego po 4 latach pracy, dodatek wypłaca się według dotychczasowych zasad.
3.
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, z wyłączeniem okresów zatrudnienia w tych zakładach pracy, w których stosunek pracy:
1)
wygasł wskutek porzucenia pracy,
2)
został rozwiązany przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
4.
W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
5.
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku wlicza się także inne okresy na podstawie przepisów odrębnych.
6.
Dodatek wypłaca się za wszystkie dni pracy i dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
7.
Dodatek wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
1.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny, zwany dalej "dodatkiem".
2.
Przy tworzeniu w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury stanowisk (funkcji) uprawniających do dodatku należy w szczególności uwzględnić:
1)
stopień samodzielności organizacyjnej danej jednostki,
2)
liczbę pracowników zatrudnionych w jednostce (komórce organizacyjnej),
3)
zakres działania jednostki (komórki organizacyjnej).
1.
Pracownikom przysługuje dodatek za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych w wysokości:
1)
do 5% minimalnej stawki - przy pierwszym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości,
2)
do 10% minimalnej stawki - przy drugim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości,
3)
do 15% minimalnej stawki - przy trzecim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości oraz przy pracach wykonywanych w warunkach niebezpiecznych.
2.
Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
1.
Pracownikom zatrudnionym w muzeach martyrologicznych oraz w oddziałach martyrologicznych innych muzeów na stanowiskach pracy wymagających bezpośredniej styczności z reliktami martyrologii przysługuje dodatek za szczególnie trudne warunki pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Zasady wypłacania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
1.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, na których jest niezbędne posługiwanie się językiem obcym, przysługuje dodatek za znajomość języków obcych w wysokości:
1)
do 10% minimalnej stawki - za znajomość pierwszego języka obcego,
2)
do 15% minimalnej stawki - za znajomość każdego następnego języka obcego.
2.
Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
1.
Kierowcom samochodów osobowych może być przyznane wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki płac (wynagrodzenie zasadnicze, dopłaty za godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca - w przypadkach gdy faktyczny czas pracy kierowców w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.
2.
Kierowcom, z wyjątkiem kierowców samochodów osobowych, i ich pomocnikom mogą być w czasie pracy powierzane czynności dodatkowe, nie wchodzące w zakres ich normalnych obowiązków.
3.
Zasady powierzania czynności dodatkowych oraz wynagradzania za te czynności określa załącznik nr 7 do zarządzenia.
Pracownikom przysługuje za posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego dodatek w wysokości do 5% minimalnej stawki.
1.
Pracownikom przysługują, z zastrzeżeniem ust. 3, nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)
po 20 latach pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia,
2)
po 25 latach pracy - 100% miesięcznego wynagrodzenia,
3)
po 30 latach pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia,
4)
po 35 latach pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia,
5)
po 40 latach pracy - 300% miesięcznego wynagrodzenia.
2.
Zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają ogólnie obowiązujące przepisy.
3.
Pracownikom zatrudnionym w Zarządzie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie nagroda jubileuszowa po 20 latach pracy przysługuje, jeżeli okres ten upływa poczynając od dnia wejścia w życie zarządzenia.
1.
Pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1)
po 10 latach pracy - jednomiesięcznego wynagrodzenia,
2)
po 15 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia,
3)
po 20 i więcej latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia,

obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

2.
Okres pracy uprawniający do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku za wysługę lat.
Pracownikom przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Pracownikom zatrudnionym stale w systemie zmianowym przysługuje za pracę na drugiej zmianie dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę przepracowaną nieprzerwanie ponad 8 godzin do 12 godzin na dobę w ramach miesięcznej normy czasu pracy wynikającej z pomnożenia 8 godzin przez liczbę roboczych dni kalendarzowych.
Pracownikowi pełniącemu funkcję brygadzisty przysługuje z tytułu wykonywania dodatkowych czynności polegających na kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu pracy brygady, w okresie pełnienia tej funkcji, dodatek w wysokości uzależnionej od liczby pracowników zatrudnionych w brygadzie - do 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
1.
Pracownikom zatrudnionym w Zarządzie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przysługuje za czas pełnienia pogotowia technicznego (domowego), tj. za pozostawanie do dyspozycji kierownictwa zakładu pracy w ściśle określonym czasie i miejscu, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego w dni powszednie,
2)
15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego w niedziele i święta.
2.
Pracownikowi, który stawił się w zakładzie pracy w wyniku wezwania, przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu, jeżeli zakład pracy nie zapewnił przejazdu samochodem służbowym.
1.
W ramach środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz premiowy.
2.
Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii ustala regulamin zakładowy.
3.
Jeżeli w instytucji lub placówce upowszechniania kultury działają zakładowe organizacje związkowe, zasady, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor (kierownik) w uzgodnieniu z tymi organizacjami.
W ramach posiadanych środków tworzy się fundusz nagród w wysokości do 3% wynagrodzeń osobowych.
1.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
2.
Stawki godzinowe wynagrodzenia zasadniczego oblicza się dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika przez:
1)
178 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 42 godziny,
2)
170 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin,
3)
135 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 31,5 godziny.
W związku z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) tracą moc:
1)
uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury (Monitor Polski Nr 36, poz. 240, z 1986 r. Nr 29, poz. 210 i Nr 33, poz. 241, z 1987 r. Nr 33, poz. 279, z 1988 r. Nr 21, poz. 192 i Nr 32, poz. 290 oraz z 1989 r. Nr 8, poz. 72),
2)
uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury (Monitor Polski Nr 36, poz. 241, z 1986 r. Nr 29, poz. 209 i Nr 33, poz. 242, z 1987 r. Nr 33, poz. 280, z 1988 r. Nr 20, poz. 177 i Nr 29, poz. 256 oraz z 1989 r. Nr 8, poz. 73).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1990 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  2 TABELE STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Pracownicy działalności podstawowej w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury
Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w zł
IV550.000-655.000
V585.000-710.000
VI625.000-765.000
VII675.000-820.000
VIII725.000-880.000
IX780.000-955.000
X840.000-1.030.000
XI905.000-1.110.000
XII980.000-1.190.000
XIII1.060.000-1.280.000
XIV1.140.000-1.370.000
XV1.220.000-1.465.000
XVI1.300.000-1.560.000
XVII1.380.000-1.655.000
XVIII1.460.000-1.750.000

II. Instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego i zespołów zainteresowań

Kategoria instruktorskaStawki godzinowe w zł
S7.700-14.500
I6.700-12.500
II6.200-11.000
III5.000-9.500

1. Przez instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego i zespołów zainteresowań, zwanych dalej "instruktorami", należy rozumieć pracowników posiadających uprawnienia - przyznane na podstawie odrębnych przepisów - do prowadzenia zajęć artystycznych, oświatowych i technicznych z uczestnikami amatorskiej twórczości.

2. Stawki wynagrodzenia przewidziane dla instruktorów I kategorii mogą być stosowane w odniesieniu do twórców ludowych legitymujących się zaświadczeniami Komisji Weryfikacyjnej Ministerstwa Kultury i Sztuki lub będących członkami Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

3. Do czasu pracy instruktora zalicza się zajęcia programowe z ich uczestnikami - w wymiarze nie krótszym niż 80% umownego wymiaru czasu pracy - oraz prace organizacyjno-techniczne.

4. Dla akompaniatora nie posiadającego kategorii instruktorskiej ustala się wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej kategorii posiadanej przez instruktora prowadzącego zajęcia, obniżonej o jeden szczebel.

III. Pracownicy administracji i obsługi w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury

Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w zł
I400.000-480.000
II410.000-515.000
III450.000-560.000
IV500.000-605.000
V550.000-655.000
VI600.000-705.000
VII650.000-760.000
VIII700.000-815.000
IX750.000-870.000
X800.000-930.000
XI850.000-990.000
XII905.000-1.055.000
XIII960.000-1.125.000
XIV1.020.000-1.200.000
XV1.085.000-1.275.000
XVI1.150.000-1.355.000
XVII1.220.000-1.435.000

IV. Pracownicy działalności podstawowej, administracyjni, ekonomiczni i techniczni w Zamku Królewskim w Warszawie oraz Zarządzie Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w Warszawie

Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w zł
12
I400.000-480.000
II410.000-530.000
III420.000-580.000
IV430.000-630.000
V440.000-680.000
VI470.000-730.000
VII500.000-790.000
VIII530.000-850.000
IX560.000-910.000
X600.000-970.000
XI640.000-1.030.000
XII690.000-1.100.000
XIII740.000-1.170.000
XIV790.000-1.240.000
XV840.000-1.320.000
XVI900.000-1.400.000
XVII960.000-1.480.000
XVIII1.020.000-1.570.000
XIX1.080.000-1.660.000
XX1.140.000-1.750.000
XXI1.200.000-1.860.000

V. Pracownicy utrzymania ruchu i pomocniczy w Zamku Królewskim w Warszawie oraz Zarządzie Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w Warszawie

Kategoria zaszeregowaniaStawki godzinowe w zł
I2.250-3.000
II2.300-3.250
III2.350-3.600
IV2.400-3.950
V2.600-4.300
VI2.850-4.650
VII3.100-5.000
VIII3.350-5.400
IX3.600-5.900
X3.950-6.400
XI4.350-6.900

VI. Pracownicy Zarządu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w zł
12
I400.000-480.000
II410.000-505.000
III430.000-540.000
IV450.000-575.000
V470.000-620.000
VI490.000-670.000
VII510.000-720.000
VIII530.000-770.000
IX560.000-825.000
X590.000-885.000
XI620.000-945.000
XII650.000-1.010.000
XIII685.000-1.075.000
XIV720.000-1.140.000
XV755.000-1.205.000
XVI790.000-1.270.000
XVII825.000-1.340.000
XVIII865.000-1.410.000
XIX935.000-1.490.000

VII. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w zakładach (komórkach organizacyjnych) prowadzących działalność poligraficzną

Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w zł
I400.000-480.000
II410.000-505.000
III430.000-540.000
IV450.000-575.000
V470.000-620.000
VI490.000-665.000
VII510.000-715.000
VIII530.000-765.000
IX560.000-815.000
X590.000-865.000
XI620.000-915.000
XII650.000-965.000
XIII680.000-1.020.000
XIV710.000-1.080.000
XV745.000-1.140.000
XVI780.000-1.200.000
XVII815.000-1.270.000
XVIII850.000-1.340.000
XIX890.000-1.415.000

VIII. Pracownicy na stanowiskach robotniczych w zakładach (komórkach organizacyjnych) prowadzących działalność poligraficzną

Stawki godzinowe w zł
Kategoria zaszeregowaniaw normalnym czasie pracyw skróconym czasie pracy
40 godzin tygodniowo36,25 godziny tygodniowo
I2.250-3.1202.360-3.2752.605-3.613
II2.300-3.3602.415-3.5302.663-3.890
III2.350-3.6002.470-3.7802.721-4.169
IV2.520-3.9602.645-4.1602.918-4.585
V2.760-4.3802.900-4.6003.196-5.072
VI3.000-4.8003.150-5.0403.474-5.558
VII3.240-5.2803.400-5.5453.752-6.114
VIII3.480-5.7603.655-6.0504.030-6.670
IX3.720-6.2403.905-6.5504.308-7.226
X3.960-6.7204.160-7.0554.585-7.782
XI4.200-7.2004.410-7.5604.864-8.338
XII4.440-7.6804.660-8.0655.142-8.893

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  3 TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY

I. W instytucjach i placówkach upowszechniania kultury, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) zarządzenia

1. Pracownicy działalności podstawowej

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowania
123
1Starszy kustosz - dyrektor, główny instruktor - dyrektor, główny specjalista w zakresie działalności podstawowej, np. do spraw ochrony zbiorów filmowych - dyrektor, główny konserwator zbiorów filmowych - dyrektor, naczelny filmograf - dyrektorXVI-XVIII
2Starszy kustosz, główny instruktor, główny specjalista w zakresie działalności podstawowej, np. do spraw ochrony zbiorów filmowych, główny konserwator zbiorów filmowych, naczelny filmografXV-XVI
3Starszy konserwator w muzealnictwie oraz przy badaniach i dokumentowaniu zabytkówXIII-XVI
4Kustosz zbioru filmowego, przy pracach bibliotecznych, w muzealnictwie oraz przy badaniach i dokumentowaniu zabytkówXII-XIV
5Konserwator w muzealnictwie oraz przy badaniach i dokumentowaniu zabytkówXI-XIV
6Starszy specjalista w zakresie działalności podstawowej, starszy filmograf, starszy instruktor do spraw programowych filmowych, starszy konserwator taśmy filmowejXI-XIII
7Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista, starszy konserwator przy pracach bibliotecznych, adiunkt muzealny, adiunkt konserwatorski, starszy instruktor w domu, ośrodku, klubie kultury, w świetlicy, specjalista w zakresie działalności podstawowej w galerii sztuki współczesnej, salonie sztuki, starszy renowatorX-XII
8Starszy instruktor w galerii sztuki współczesnej, salonie sztuki, renowator, specjalista w zakresie działalności podstawowejIX-XI
9Bibliotekarz, dokumentalista, konserwator przy pracach bibliotecznych, starszy asystent muzealny i konserwatorski, instruktor do spraw programowych filmowych, renowator przyuczony, filmograf, konserwator taśmy filmowejVIII-X
10Młodszy renowator, samodzielny referent w zakresie działalności podstawowej, przewodnik muzealny, starszy magazynier bibliotecznyVII-IX
11Asystent muzealny i konserwatorskiVI-IX
12Młodszy bibliotekarz, młodszy dokumentalista, młodszy konserwator, młodszy instruktor, młodszy instruktor do spraw programowych, młodszy filmograf, magazynier: biblioteczny, zbiorów filmowychVI-VIII
13Starszy referent w zakresie działalności podstawowejVI-VII
14Asystent, referent w zakresie działalności podstawowejIV-V

2. Pracownicy administracyjni i obsługi

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaDodatek funkcyjny - procent minimalnej stawki
1234
1Zastępca dyrektora do spraw administracyjnych, główny księgowyXIV-XVIIdo 135%
2Kierownik administracyjny (jeżeli nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych)XIV-XVIIdo 90%
3Główny specjalista*), kierownik statku II kategoriiXIV-XVIdo 105%
4Radca prawnyXIII-XVI-
5Kierownik maszyn statku II kategorii, kierownik: wydziału, działu, oddziału, kierownik pracowni: reprograficznej, kserograficznej, poligraficznejXIII-XVdo 90%
6Zastępca kierownika statku II kategoriiXII-XIVdo 75%
7Specjalista do spraw obsługi i konserwacji urządzeń: elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych, komputerowych, elektrycznych, automatyki*)XI-XIVdo 75%
8NurekXI-XIII-
9Kierownik: sekcji (referatu), zastępca kierownika: wydziału, działu, oddziałuXI-XIIIdo 75%
10Specjalista*)X-XIIIdo 75%
11BosmanXI-XII-
12Starszy mistrzX-XIIdo 75%
13Starszy marynarz, kierowca autobusuX-XI-
14Kierownik stołówki (z zapleczem kuchennym)X-XIdo 75%
15Starszy księgowy, starszy operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych itp.), maszynista offsetowy, fotograf offsetowy, mistrzIX-XI-
16Marynarz, motorzysta, kierowca samochodu ciężarowego, kierownik bufetu, ratownik wodnyIX-X-
17Kierownik magazynuVIII-Xdo 50%
18Starszy laborant (w muzeum), introligator, rzemieślnik specjalista, kuchmistrz, plastyk, rysownik, fotografVIII-X-
19Starsza maszynistkaVIII-IX-
20Kierownik: kancelarii, archiwum, powielarniVII-IXdo 50%
21Rzemieślnik, montażysta wystaw, kwalifikowany opiekun ekspozycji, ogrodnik, palacz centralnego ogrzewania, starszy referent, intendent, starszy magazynier, księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych itp.)VII-IX-
22Kierowca samochodu osobowegoVII-VIII-
23Archiwista, operator urządzeń powielających, laborant (w muzeum), referent, kasjer, magazynier, sekretarka, kucharz, sprzedawca w bufecieVI-VIII-
24Maszynistka, kelnerkaVI-VII-
25Telefonistka, korektor, pomocnik: biblioteczny, muzealny, pomocnik palacza centralnego ogrzewania, praczka, prasowaczkaV-VII-
26Pomoc kuchenna, pokojowaV-VI-
27Robotnik: przy archeologicznych pracach wykopaliskowych, magazynowy, gospodarczyIV-VI-
28BileterIV-V-
29Starszy: strażnik, woźny, dozorca, portier, szatniarzIII-V-
30Strażnik, woźny, dozorca, portier, szatniarz, dźwigowy, strażnik-wachtowy, goniec, sprzątaczka, pomoc powielaczowegoII-IV-

*) Dodatek funkcyjny przysługuje za kierowanie zespołem pracowników.

II. W Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Zarządzie Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w Warszawie

1. Pracownicy działalności podstawowej, administracyjni, techniczni i ekonomiczni

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowania
123
1Dyrektor*), starszy kustosz - pierwszy zastępca dyrektora Zamku Królewskiego w WarszawieXXI
2Zastępca dyrektora do spraw technicznychXX
3Zastępca dyrektora do spraw eksploatacji i udostępniania, główny księgowyXIX
4Starszy kustosz - kurator (kierownik działu, ośrodka, gabinetu), główny inżynier, główny specjalista - kierownik działu, wydziału, ośrodka, główny konserwatorXVIII
5Starszy kustosz - kierownik działu, ośrodka, gabinetuXVII
6Główny specjalista, radca prawnyXVI-XVII
7Starszy kustosz, starszy konserwator, starszy specjalista - kierownik działu, wydziału, ośrodkaXVI
8Starszy inspektor nadzoru robót budowlanychXV-XVI
9Starszy specjalista - kierownik zespołuXV
10Kustosz, konserwatorXIV-XV
11Starszy specjalista, starszy mistrz, projektant elektronicznych maszyn cyfrowychXIV
12Inspektor nadzoru robót budowlanychXIII-XIV
13Adiunkt muzealny, adiunkt konserwatorski, starszy renowator, starszy archiwista, specjalista, programista elektronicznych maszyn cyfrowych, mistrzXII-XIII
14Kasjer w kasie głównejXII
15Starszy: bibliotekarz, dokumentalista, inspektor, księgowyXI-XII
16Starszy: asystent muzealny, asystent konserwatorski, fotograf, renowatorX-XI
17ArchiwistaIX-XI
18Magazynier zbiorów muzealnych, starszy laborantX
19Bibliotekarz, dokumentalista, starszy przewodnik muzealny, inspektor, księgowy, fotograf, starszy magazynier, starsza maszynistka, sekretarkaIX-X
20Kasjer w kasie biletowejIX
21Asystent muzealny, asystent konserwatorski, młodszy renowator, laborant, starszy referentVIII-IX
22Przewodnik muzealnyVIII
23Młodszy bibliotekarz, młodszy dokumentalista, maszynistkaVII-VIII
24Pomocnik muzealny, referent, telefonistkaVI-VII
25Pomoc biurowaIII-IV

*) Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych.

2. Pracownicy utrzymania ruchu i pomocniczy

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowania
123
1Elektronik warsztatowy, konserwator: urządzeń centralnych kompleksowego systemu zabezpieczeń, urządzeń komputerowych, urządzeń mikroprocesorowych, maszynista - kopista offsetowy, monter - konserwator maszyn poligraficznych, monter urządzeń elektroenergetycznych, operator elektroakustyk i urządzeń magnetowidowych, operator: aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji automatyki - brygadzista, urządzeń elektroenergetycznych, mikroprocesorowej aparatury sterującej, urządzeń induktofonicznych, systemu komputerowego, stolarz warsztatowy, sztukator-stiukarzX-XI
2Monter - konserwator urządzeń i instalacji chłodniczych, ślusarz narzędziowyIX-XI
3Konserwator: urządzeń elektroakustycznych i induktofonicznych, urządzeń elektroenergetycznychVIII-XI
4Fotograf offsetowy - retuszer, konserwator: centrali telefonicznej, urządzeń dźwigowych, sieci i urządzeń peryferyjnych kompleksowego systemu zabezpieczeń, konserwator - elektryk, murarz - tynkarz, plastyk - grafik, spawacz elektryczny - ślusarz remontowy, spawacz gazowy, monter instalacji sanitarnych, ślusarz - montażysta, ślusarz warsztatowy, tapicer - dekorator, zdobnik - plastyk, zecer - drukarz, kierowca samochodu ciężarowego, mechanik naprawy samochodówIX-X
5Cieśla, introligator, monter - konserwator sieci wodnokanalizacyjnej, ciepłej wody i centralnego ogrzewania, monter instalacji sanitarnych i klimatyzacji, ślusarz remontowy, tokarz, kuchmistrzVIII-X
6Elektromonter akumulatorów i baterii, kinooperatorIX
7Bukieciarz, konserwator wewnętrznej sieci telefonicznej, krawiec - zdobnik, malarz budowlany, montażysta wystaw - stolarz - szklarz, stolarz budowlanyVIII-IX
8Konserwator taśmy, montażysta wystaw, ogrodnik - kwiaciarz, operator wprowadzania danych, preparator form offsetowych, robotnik wykwalifikowany - montażysta, składacz na maszynach do pisania i składopisach, kierowca samochodu osobowego, kucharzVII-VIII
9Operator kserografu, sprzedawca w bufecieVI-VIII
10Robotnik budowlanyV-VIII
11Monter rusztowańVI-VII
12Pomoc ciesielska, pomoc murarska, robotnik transportu wewnętrznegoV-VII
13Pomoc sztukatora - stiukarza, robotnik magazynowyIV-VII
14Sprzątaczka - konserwator posadzek, luster i elementów oświetleniowych, pomoc kuchennaV-VI
15Pomoc stolarzaIV-VI
16SzatniarkaIV-V
17SprzątaczkaIII-IV
18GoniecI-II

III. W Zarządzie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaDodatek funkcyjny - procent minimalnej stawki
1234
1DyrektorXIXdo 200%
2Zastępca dyrektoraXVII-XVIIIdo 170%
3Główny księgowyXVIIdo 150%
4Główny specjalista*)XIV-XVIdo 140%
5Radca prawnyXIV-XVI-
6Naczelnik wydziału, zastępca głównego księgowegoXIII-XVdo 140%
7Kierownik grupy robótXII-XVdo 110%
8Starszy inspektor nadzoruXII-XV-
9Zastępca naczelnika wydziału, specjalista*)XII-XIVdo 110%
10Starszy mistrzXII-XIVdo 90%
11Główny operator urządzeń technicznychXI-XIV-
12Kierownik strefyXI-XIIIdo 90%
13Starszy inspektorXI-XIII-
14Inspektor nadzoruX-XIII-
15Starszy operator urządzeń technicznych, konserwator urządzeń technicznychIX-XIII-
16Zastępca kierownika strefy, mistrzX-XIIdo 70%
17Kierownik: zespołu magazynów, punktów sprzedażyIX-XIIdo 70%
18Operator urządzeń technicznych, starszy rzemieślnikVIII-XII-
19Inspektor, starszy księgowyIX-XI-
20Starszy magazynierVIII-XI-
21RzemieślnikVII-XI-
22MagazynierVII-X-
23Starsza maszynistka, dyspozytor dźwigówVIII-IX-
24Starszy: referent, kasjer w kasie biletowej, informator, sprzedawca, księgowy, rachmistrzVII-IX-
25Kasjer w kasie biletowej, informator, sprzedawcaVI-VIII-
26Telefonistka, dźwigowy, pracownik gospodarczyV-VIII-
27Pomocnik rzemieślnikaIII-VII-
28ReferentV-VI-
29Bileter, szatniarka, sprzątaczkaII-V-

*) Dodatek przysługuje za kierowanie zespołem pracowników.

IV. W zakładach (komórkach organizacyjnych) prowadzących działalność poligraficzną

1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaDodatek funkcyjny - procent minimalnej stawki
1234
1Kierownik zakładu poligraficznegoXVII-XIXdo 180%
2Główny: specjalista, programista, mechanik, technologXIV-XVIIdo 140%*)
3Kierownik: wydziału, działu, zmiany (dyspozytor)XIII-XVIdo 120%
4Starszy: redaktor techniczny, grafik, elektronik, programista, technolog, specjalistaXII-XV-
5Specjalista, rewident, starszy inspektorXI-XIII-
6Kierownik magazynu, mistrzX-XIIIdo 80%
7Redaktor techniczny, grafik, elektronik, programista, magazynier, zaopatrzeniowiec, kalkulator, technolog, planista, księgowy, kasjer, ekspedytor, inspektorVIII-XI-
8Młodszy: elektronik, programista, starszy referent, sekretarka, starsza maszynistkaVII-IX-
9MaszynistkaVI-VIII-
10ReferentV-VII-

*) Dodatek przysługuje za kierowanie zespołem pracowników.

2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowania
123
1Maszynista maszyn offsetowych zwojowychVIII-XII
2Elektronik-konserwator, organizator przetwarzania składu komputerowego, składacz komputerowego systemu składu, kopista offsetowy, maszynista typograficzny arkuszowy, maszynista maszyn offsetowych arkuszowych, montażysta składu, fotoretuszer, fotograf, retuszer, naświetlacz składu komputerowego, składacz ręczny, montażysta offsetowy, introligator: galanteryjny, przemysłowyVII-XII
3MechanikV-XII
4Monter-konserwator maszyn poligraficznychVI-XI
5Składacz na aparatach pisząco-kodującychVII-X
6ElektromonterV-X
7KrajaczIV-X
8Szlifierz ostrzarzV-IX
9Kompletator składu komputerowegoVI-VIII
10Kierowca samochodu: ciężarowegoIX-X
osobowegoVII-VIII
11Belowacz makulatury, pracownik: magazynowy, transportowy, w ekspedycji, operator: maszyn powielających, kserografiiIV-VIII
12Operator: maszyn introligatorskich, offsetowych, typograficznych, odbieracz przy maszynach drukującychIV-VII
13Liczarka, pomocnikIV-VI
14Pracownik gospodarczyIII-V
15SprzątaczkaII-IV

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELE STANOWISK (FUNKCJI) UPRAWNIAJĄCYCH DO DODATKU FUNKCYJNEGO NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW

I. Pracownicy działalności podstawowej w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) zarządzenia
Lp.FunkcjaProcent minimalnej stawki
123
1Dyrektordo 150%
2Zastępca dyrektorado 135%
3Kierownik zakładu (oddziału)1)do 120%
4Kurator muzealny, główny konserwator muzealny, główny inwentaryzator muzealnydo 105%
5Kierownik: działu, oddziału, filii, wydziału
- w muzeach centralnych, okręgowych i

autonomicznych oraz w innych jednostkach

stopnia centralnego i wojewódzkiego

do 105%
- w ośrodkach szkolenia i dokształcania kadr

upowszechniania kultury

do 60%
6Kierownik pracowni2):
- w Bibliotece Narodowejdo 105%
- w ośrodkach doskonalenia i dokształcania kadr

upowszechniania kultury

do 75%
- w muzeach oraz ośrodkach badań i dokumentacji

zabytków

do 60%
7Główny konserwator zbiorów filmowych, naczelny filmografdo 105%
8Samodzielne stanowiska pracy3):
- w Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania

Kultury w Warszawie, Centrum Edukacji

Teatralnej Dzieci i Młodzieży w Gdańsku,

Ogólnopolskim Ośrodku Sztuki dla Dzieci i

Młodzieży w Poznaniu oraz w galeriach sztuki

współczesnej i w salonach sztuki

do 105%
- w domach kultury, ośrodkach i klubach kultury

oraz w świetlicach

do 75%
9Zastępca kierownika wydziału w ośrodkach badań i dokumentacji zabytkówdo 75%
10Kierownik sekcji4):
- w jednostkach stopnia centralnego i

wojewódzkiego

do 75%
- w ośrodkach badań i dokumentacji filmu oraz w

pozostałych jednostkach stopnia innego niż

centralny i wojewódzki

do 50%
11Kierownik: oddziału, działu, filii - w jednostkach nie wymienionych pod lp. 5, z wyjątkiem wiejskich domów kultury, klubów i świetlic, instruktor3) biblioteczny, kierownik biblioteki gminnejdo 60%
12Kierownik wiejskiego domu kultury, klubu, świetlicydo 60%

1) Dotyczy komórki organizacyjnej w Bibliotece Narodowej.

2) W ośrodkach doskonalenia i dokształcania kadr upowszechniania kultury: kierownik pracowni, zespołu.

3) Jeżeli pracownik na tym stanowisku kieruje zespołem pracowników lub sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością jednostek niższego szczebla (poradnictwo, instruktaż).

4) W ośrodkach badań i dokumentacji filmu: kierownik sekcji, zespołu, biblioteki, archiwum zbiorów filmowych.

II. Pracownicy Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w Warszawie

Lp.StanowiskoProcent minimalnej stawki
123
1Dyrektor*), pierwszy zastępca dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawiedo 200%
2Zastępca dyrektora, główny księgowydo 180%
3Kurator, główny: inwentaryzator, konserwator, inżynierdo 160%
4Główny specjalista**), główny ogrodnik, kierownik ośrodka (gabinetu)do 140%
5Zastępca: głównego księgowego, głównego konserwatora, głównego inwentaryzatorado 120%
6Kierownik wydziału (działu), radca prawny*), starszy inspektor nadzoru robót budowlanychdo 105%
7Zastępca kierownika wydziału (działu), kierownik: pracowni, zespołu, magazynu zbiorów, magazynu centralnego, starszy mistrz, inspektor nadzoru robót budowlanychdo 90%
8Kierownik warsztatu, mistrzdo 60%

*) Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych.

**) Jeżeli pracownik na tym stanowisku kieruje zespołem pracowników.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA PRACE WYKONYWANE W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA, SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH

1. Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,

3) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone (np. spawanie, hartowanie, stosowanie lamp bakteriobójczych),

4) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25° lub poniżej 10°C,

5) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,

6) przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych.

2. Do drugiego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

2) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,

3) w warunkach obniżonego lub podwyższonego ciśnienia wynikającego z procesu technologicznego,

4) w warunkach narażenia na działanie miejscowej wibracji (np. używanie ręcznych narzędzi pneumatycznych),

5) w warunkach narażenia na hałas,

6) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2.000 kcal dla mężczyzn i 1.200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała.

3. Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie benzydyny, alfa i betanaftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym do tych substancji działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez instytut medycyny pracy,

2) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

3) w kontakcie z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi albo zwierzętami,

4) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia.

4. Do szczególnie niebezpiecznych zalicza się prace:

1) przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V, wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce,

2) związane z wytwarzaniem, stosowaniem, magazynowaniem oraz transportowaniem gazów i materiałów wybuchowych,

3) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,

4) związane z załadunkiem i rozładunkiem paliw płynnych oraz ich transportem.

5. Prace określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 5 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, określone w odrębnych przepisach, lub inne obowiązujące normy higieniczno-sanitarne.

6. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w ust. 5, dokonywane są przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych.

7. Dodatek za wykonywanie prac:

1) określonych w ust. 1-3 - przysługuje, jeżeli były one wykonywane co najmniej przez 80 godzin w miesiącu,

2) określonych w ust. 4 - przysługuje za efektywny czas pracy, bez względu na dzienny lub miesięczny wymiar czasu pracy.

8. Dodatek, o którym mowa w ust. 1-4, wypłacany jest miesięcznie z dołu.

9. Decyzję o przyznaniu dodatku, jego wysokości i cofnięciu w przypadku zmiany warunków pracy podejmuje dyrektor (kierownik) instytucji lub placówki upowszechniania kultury.

10. W przypadku jednoczesnego występowania uprawnienia do dodatków z tytułu prac wykonywanych w różnych stopniach szkodliwości dla zdrowia i uciążliwości lub niebezpieczeństwa pracownikowi przysługuje jeden, najwyższy dodatek.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZASADY WYPŁACANIA DODATKU ZA SZCZEGÓLNIE TRUDNE WARUNKI PRACY W MUZEACH MARTYROLOGICZNYCH I W ODDZIAŁACH MARTYROLOGICZNYCH INNYCH MUZEÓW

1. Pracownikom wykonującym swoje czynności w pomieszczeniach znajdujących się na terenie muzeów martyrologicznych i na terenie oddziałów martyrologicznych innych muzeów, mającym stale bezpośrednią styczność z reliktami martyrologii co najmniej przez połowę obowiązującego wymiaru czasu pracy, przysługuje dodatek za szczególnie trudne warunki pracy, zwany dalej "dodatkiem".

2. Dodatek przyznawany jest wyłącznie na okres wykonywania pracy w warunkach określonych w ust. 1.

3. Dodatek przysługuje pracownikom zatrudnionym w:

1) Państwowym Muzeum Oświęcim-Brzezinka,

2) Państwowym Muzeum na Majdanku,

3) Muzeum Stutthoff w Sztutowie,

4) Państwowym Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy,

5) Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu,

6) Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy,

7) Muzeum na Pawiaku, w Alei Szucha i w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej (Oddziały Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych w Warszawie),

8) Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi,

9) Muzeum Martyrologii i Walki w Radogoszczy - Oddział Muzeum Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi,

10) Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" - Oddział Muzeum Okręgowego w Lublinie,

11) Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie koło Poznania,

12) Muzeum Martyrologii Fort VII Cytadeli Poznańskiej - Oddział Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego im. Marcina Kasprzaka w Poznaniu,

13) Muzeum Martyrologii w Krakowie - Oddział Muzeum Historycznego m. Krakowa,

14) Muzeum Martyrologii w Zamościu - Rotunda - Oddział Muzeum Okręgowego w Zamościu,

15) Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu - Oddział Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,

16) Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince - Oddział Muzeum Okręgowego w Siedlcach,

17) Muzeum Martyrologii w Chełmie nad Nerem - Oddział Muzeum Okręgowego w Koninie.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

1. Warunkiem przyznania dodatku za znajomość języków obcych, zwanego dalej "dodatkiem", jest posiadanie przez pracownika zaświadczenia potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu ze znajomości języka obcego przed państwową lub resortową komisją egzaminacyjną.

2. Od składania egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są pracownicy posiadający:

1) dyplom ukończenia wydziału filologicznego szkoły wyższej,

2) uprawnienia tłumacza w zakresie danego języka obcego, przyznane na podstawie odrębnych przepisów,

3) dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej za granicą, w której językiem wykładowym był język obcy, za którego znajomość pracownik ma otrzymywać dodatek.

3. Złożenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1, uprawnia do dodatku przez okres 5 lat. Warunkiem przyznania dodatku po upływie tego okresu jest ponowne złożenie egzaminu. Nie dotyczy to pracowników, którzy złożyli egzamin z wynikiem co najmniej dobrym.

4. Dodatek przyznaje minister (kierownik urzędu, kierownik instytucji lub placówki upowszechniania kultury) w wysokości uzależnionej od stopnia wykorzystania znajomości języka obcego na stanowisku pracy.

5. Dodatek wypłaca się za wszystkie dni pracy i dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po:

1) złożeniu przez pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym,

2) przedłożeniu dokumentów uzasadniających zwolnienie pracownika od składania egzaminu.

7. Prawo do otrzymywania dodatku wygasa z końcem miesiąca, w którym pracownik:

1) przestał wykonywać czynności lub zajmować stanowisko uzasadniające otrzymywanie dodatku,

2) uzyskał ocenę negatywną z ponownie składanego egzaminu.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZASADY POWIERZANIA KIEROWCOM I ICH POMOCNIKOM CZYNNOŚCI DODATKOWYCH ORAZ WYNAGRADZANIA ZA TE CZYNNOŚCI

1. Kierowcom, z wyjątkiem kierowców samochodów osobowych, i ich pomocnikom w uzasadnionych przypadkach mogą być w czasie ich pracy powierzone czynności dodatkowe, nie wchodzące w zakres ich normalnych obowiązków. W szczególności dotyczy to tych przypadków, w których powierzenie kierowcom dodatkowych czynności eliminuje potrzebę zatrudnienia innych pracowników do wykonywania tych czynności lub pozwala lepiej wykorzystać środki transportu i urządzenia przeładunkowe.

2. Czynności dodatkowe mogą być powierzone kierowcom i pomocnikom za ich zgodą po uprzednim przeszkoleniu oraz pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego i pracy oraz zapewnienia warunków organizacyjno-technicznych i dokumentacyjno-kontrolnych.

3. Dodatki do wynagrodzenia przysługują za wykonywanie następujących czynności dodatkowych:

1) stały udział przy czynnościach za- i wyładunkowych,

2) wykonywanie czynności spedycyjnych (przyjęcie odpowiedzialności materialnej za ładunek, jego odbiór i zdanie, nadzór, załatwienie formalności dokumentacyjnych itp.),

3) wykonywanie czynności ładowacza,

4) wykonywanie czynności biletera podczas imprezy,

5) wykonywanie czynności administracyjnych, technicznych i obsługi w zakresie imprez,

6) inne czynności wynikające z potrzeb instytucji lub placówki upowszechniania kultury, jeżeli obowiązek ich świadczenia nie wynika z umowy o pracę zawartej z kierowcą (pomocnikiem).

4. Łączna kwota dodatku za wykonywanie dodatkowych czynności nie może przekroczyć 60% minimalnej stawki.

5. Czynności dodatkowe wykonywane są na podstawie umowy o prace dodatkową, określającej rodzaje powierzonych czynności, ich zakres oraz wysokość dodatku.

6. Wysokość dodatku ustala dyrektor (kierownik) instytucji lub placówki upowszechniania kultury.

7. Za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności, za którą przysługuje wynagrodzenie, a także za każdy dzień niewykonywania dodatkowych czynności dodatek miesięczny ulega zmniejszeniu o 1/22,5. Jeżeli nieobecność w pracy nie przekracza 4 godzin dziennie, potrąca się 1/45 dodatku.

8. Jeżeli czynność dodatkową wykonują razem kierowca i pomocnik, dodatek za wykonywanie danej czynności dzieli się następująco: kierowca otrzymuje 60%, pomocnik 40%.

9. Czynności za- i wyładunkowe mogą być powierzane kierowcy tylko w takim rozmiarze, by nie powodowało to zmęczenia w stopniu uniemożliwiającym mu bezpieczne prowadzenie pojazdu.

1 § 1 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 marca 1991 r. (M.P.91.14.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 marca 1991 r. (M.P.91.14.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 25 marca 1991 r. (M.P.91.14.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.