Zasady wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury. - M.P.1982.33.292 - OpenLEX

Zasady wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury.

Monitor Polski

M.P.1982.33.292

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.

UCHWAŁA Nr 271
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1982 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23 i z 1982 r. Nr 31, poz. 214) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Przepisy uchwały stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, do zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w resorcie kultury i sztuki oraz w resortach objętych koordynacją w dziale kultura i sztuka:
1)
pracowników bibliotek,
2)
pracowników muzeów,
3)
pracowników domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic,
4)
pracowników parków kultury,
5)
pracowników biur wystaw artystycznych,
6)
pracowników biur dokumentacji zabytków,
7)
pracowników Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie,
8)
pracowników Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie,
9)
pracowników Filmoteki Polskiej,
10)
pracowników Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie,

zwanych dalej "pracownikami upowszechniania kultury".

2.
Przepisów uchwały nie stosuje się do:
1)
profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, doktorów habilitowanych i docentów zatrudnionych w muzeach oraz pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych, z wyjątkiem bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w bibliotekach publicznych uznanych za naukowe,
2)
pracowników Ośrodka Przetwarzania Danych przy Bibliotece Narodowej w Warszawie,
3)
pracowników zakładów wydawniczych,
4)
pracowników transportu samochodowego,
5)
pracowników straży przemysłowej,
6)
funkcjonariuszy pożarnictwa,
7)
pracowników hali maszyn,
8)
pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania,
9)
pracowników gospodarstw pomocniczych tworzonych przy jednostkach budżetowych wymienionych w ust. 1.
3.
Do pracowników wymienionych:
1)
w ust. 2 pkt 2 i 3 - mają zastosowanie przepisy § 3, 5 i 6,
2)
w ust. 2 pkt 4 i 5 - mają zastosowanie przepisy § 5, 6 i 15,
3)
w ust. 2 pkt 6 - mają zastosowanie przepisy § 6 i 15,
4)
w ust. 2 pkt 7 - mają zastosowanie przepisy § 3, 5, 6 i 15.
4.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może zastosować przepisy uchwały do pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt 8.
5.
Pracownicy kin prowadzonych przez jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 są wynagradzani według zasad obowiązujących pracowników przedsiębiorstw rozpowszechniania filmów.
6.
Pracownicy zaplecza technicznego teatrów i instytucji muzycznych prowadzonych przez jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 są wynagradzani według zasad obowiązujących pracowników instytucji artystycznych i rozrywkowych.
1.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustali dla pracowników upowszechniania kultury:
1)
tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości do 12.000 zł,
2)
tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego w wysokości od 500 do 4.500 zł,
3)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników oraz zasady stosowania tych tabel,
4)
zasady zatrudniania i wynagradzania instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, amatorskich zespołów artystycznych i zespołów zainteresowań.
2.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują rekompensaty przysługujące pracownikom z tytułu wzrostu cen detalicznych artykułów żywnościowych, opału i energii, wprowadzone uchwałą nr 187 Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1981 r. w sprawie podwyższenia cen detalicznych niektórych artykułów żywnościowych (Monitor Polski Nr 22, poz. 200) i uchwałą nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii (Monitor Polski Nr 4, poz. 18).
1.
Pracownikom upowszechniania kultury przysługuje za wieloletnią pracę dodatek za wysługę lat, wypłacany w okresach miesięcznych, w wysokości:
1)
5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy,
2)
10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 10 latach pracy,
3)
15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 15 latach pracy,
4)
20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach pracy.
2.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może wprowadzić - w ramach posiadanych środków osobowego funduszu płac - nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 1984 r. dodatek za wysługę lat po 5 latach pracy, wzrastający o 1% w każdym następnym roku, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
3.
Zasady obliczania okresów zatrudnienia stanowiących podstawę do przyznania dodatku za wysługę lat określi Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
1.
Pracownikom upowszechniania kultury przysługuje dodatek za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.
2.
Wykaz prac, których wykonywanie stanowi podstawę do przyznania dodatku określonego w ust. 1, z oznaczeniem stopnia szkodliwości oraz wysokości dodatku i szczegółowe zasady jego wypłacania określi Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrami Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
1.
Pracownikom upowszechniania kultury przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)
po 25 latach pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia,
2)
po 30 latach pracy - 100% miesięcznego wynagrodzenia,
3)
po 35 latach pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia,
4)
po 40 latach pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia.
2.
Zasady ustalania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają ogólnie obowiązujące przepisy.
1.
Pracownikom upowszechniania kultury, z którymi rozwiązano umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką I i II grupy, przysługuje jednorazowa odprawa:
1)
po przepracowaniu okresu od 10 do 15 lat - w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia,
2)
po przepracowaniu okresu od 15 do 20 lat - w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia,
3)
po przepracowaniu okresu ponad 20 lat - w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia,

jednak nie więcej niż 20 tys. zł.

2.
Okres pracy, o którym mowa w ust. 1, oblicza się na zasadach przyjętych do obliczania okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku za wysługę lat.
Pracownikom upowszechniania kultury przysługują dodatki do wynagrodzenia zasadniczego:
1)
za znajomość języków obcych, przyznawane w wysokości i na zasadach określonych przez Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych,
2)
za posiadanie stopnia naukowego doktora - w wysokości 300 zł miesięcznie oraz doktora habilitowanego - w wysokości 600 zł miesięcznie.
1.
Pracownikom muzeów, skierowanym do badań terenowych poza miejscem stałego zamieszkania i miejscem stałego zatrudnienia, przysługuje dodatek terenowy w wysokości od 200 do 800 zł miesięcznie.
2.
Zasady wypłacania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określi Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
1.
Pracownikom zatrudnionym w muzeach martyrologicznych przysługuje dodatek za specjalne warunki pracy.
2.
Wykaz muzeów, w których może być stosowany dodatek, oraz wysokość i zasady wypłacania tego dodatku określi Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
1.
Pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu otrzymują wynagrodzenie w wysokości 110% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy w przedłużonym normalnym czasie pracy ponad 8 godzin (w sobotę ponad 6 godzin) do 12 godzin na dobę, przepracowaną w ramach tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej średnio 48 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 4 tygodnie.
2.
Czas pracy i zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu regulują odrębne przepisy.
1.
Pracownikom kierującym pracą brygady złożonej co najmniej z 4 osób, łącznie z brygadzistą, i pracującym wspólnie z brygadą przysługuje dodatek w wysokości 5 lub 10% wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, powinna być zróżnicowana w zależności od wielkości brygady, charakteru wykonywanej pracy i kwalifikacji pracownika.
3.
Wysokość dodatku ustala kierownik danej jednostki organizacyjnej.
1.
Pracownikom usługowym i obsługi zatrudnionym w jednostkach upowszechniania kultury przysługuje premia według zasad określonych w regulaminie premiowania.
2.
Wysokość premii indywidualnej nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
3.
Regulamin premiowania określa kierownik danej jednostki organizacyjnej.
Pracownikom za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Stawki godzinowe oblicza się dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika przez:
1)
178 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 42 godziny,
2)
170 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin,
3)
135 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 31,5 godziny.
W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, tworzy się - w ramach planowanego funduszu płac - fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac, pozostający do dyspozycji kierownika danej jednostki organizacyjnej, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników wyróżniających się w pracy zawodowej.
1.
Pracownik może być przeszeregowany w ramach wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska w okresach nie krótszych niż jeden rok i o jedną grupę wynagrodzenia - w terminach przeszeregowania, tj. 1 stycznia lub 22 lipca z mocą od dnia 1 sierpnia.
2.
W wypadkach uzasadnionych znacznym rozszerzeniem zakresu powierzonych pracownikowi czynności pracownik może być przeszeregowany o dwie grupy wynagrodzenia zasadniczego w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla zajmowanego stanowiska.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą zmiany wysokości wynagrodzenia w razie:
1)
awansowania pracownika na wyższe stanowisko,
2)
ustalenia wynagrodzenia po okresie próbnym lub wstępnym.
4.
Pracownik, który uzyskał wyższe kwalifikacje zawodowe, może być przeszeregowany niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1.
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie uchwały nie mają wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, mogą być przeszeregowani tylko w ramach zajmowanego stanowiska. Pracownicy ci nie mogą być awansowani na stanowiska wyższe.
Określone w uchwale i w przepisach wydanych na jej podstawie wynagrodzenia wypłacane z osobowego funduszu płac dla pracowników objętych uchwałą są wolne od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną.
Upoważnia się ministrów (kierowników urzędów centralnych) do odpowiedniego stosowania, w ramach posiadanych środków osobowego funduszu płac, zasad wynagradzania ustalonych w uchwale do pracowników tych samych grup zawodowych, zatrudnionych w podległych jednostkach organizacyjnych.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym i organizacjom społecznym odpowiednie stosowanie zasad wynagradzania określonych w uchwale do pracowników placówek upowszechniania kultury podporządkowanych tym organizacjom - w ramach posiadanych środków funduszu płac.
Zgodnie z art. XXIV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142) w stosunku do pracowników upowszechniania kultury traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1974 r. w sprawie wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej (Dz. U. Nr 30, poz. 176).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.