Monitor Polski

M.P.1959.13.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 1959 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 27 stycznia 1959 r.
w sprawie zasad współpracy Najwyższej Izby Kontroli i rad narodowych.

Na podstawie art. 5 i 10 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 61, poz. 330) Rada Państwa ustala następujące zasady współpracy Najwyższej Izby Kontroli i rad narodowych:
§  1.
1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej corocznie przesyła delegaturze Najwyższej Izby Kontroli, zwanej w dalszych przepisach delegaturą, sprawozdanie z wykonania budżetu województwa i wojewódzkiego planu gospodarczego.
2. Delegatura przesyła prezydium wojewódzkiej rady narodowej oraz komisji właściwej do spraw budżetu i planu gospodarczego, w terminie 30 dni od daty otrzymania sprawozdania, uwagi i wnioski do sprawozdania z wykonania budżetu województwa i wojewódzkiego planu gospodarczego.
3. Przewodniczący delegatury referuje na sesji wojewódzkiej rady narodowej uwagi i wnioski do sprawozdania z wykonania budżetu województwa i wojewódzkiego planu gospodarczego.
§  2.
1. Przewodniczący delegatury przedkłada wojewódzkiej radzie narodowej ważniejsze wyniki kontroli przeprowadzonych w zakresie działalności podległych radzie narodowej organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
2. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej przesyła materiały wymienione w ust. 1 właściwym komisjom rady. Prezydium wnosi te materiały na sesje rady na wniosek delegatury lub komisji albo z własnej inicjatywy; wyniki kontroli referuje na sesji przewodniczący delegatury.
3. Przewodniczący delegatury przedkłada również prezydium wojewódzkiej rady narodowej ważniejsze wyniki kontroli przeprowadzonych w zakresie działalności nie podporządkowanych radom narodowym organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji, których działalność ma żywotne znaczenie dla gospodarki terenowej.
§  3.
1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej corocznie przesyła delegaturze projekt budżetu województwa i wojewódzkiego planu gospodarczego.
2. Przewodniczący delegatury może zgłosić prezydium wojewódzkiej rady narodowej uwagi do projektu województwa i wojewódzkiego planu gospodarczego, przesyłając je równocześnie właściwej komisji rady.
3. Przewodniczący delegatury może o uwagach zgłoszonych prezydium poinformować na sesji budżetowej wojewódzką radę narodową.
§  4.
1. Delegatura może za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej przedkładać radom narodowym niższych stopni ważniejsze wyniki kontroli przeprowadzonych w zakresie działania tych rad.
2. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej przesyła materiały wymienione w ust. 1 prezydiom właściwych rad narodowych i odpowiednim komisjom tych rad. Prezydia właściwych rad narodowych wnoszą te materiały na sesje rad na wniosek delegatury lub komisji albo z własnej inicjatywy; wyniki kontroli referuje na sesji przewodniczący delegatury lub upoważniony przez niego przedstawiciel.
§  5.
1. Przewodniczący delegatury lub upoważniony przez niego przedstawiciel może uczestniczyć w posiedzeniach prezydiów rad narodowych i w naradach zwoływanych przez prezydia.
2. Przewodniczący delegatury uczestniczy osobiście bądź przez upoważnionego przedstawiciela w posiedzeniu prezydium wojewódzkiej rady narodowej, na którym omawia się zagadnienia kontroli, uchwala projekt planu gospodarczego i budżetu lub rozpatruje sprawozdania z ich wykonania.
§  6. Przewodniczący delegatury lub upoważniony przez niego przedstawiciel może uczestniczyć w sesjach rad narodowych.
§  7.
1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej w miarę potrzeby występuje do delegatury z wnioskami o przeprowadzenie kontroli.
2. Komisje wojewódzkiej rady narodowej w miarę potrzeby występują do delegatury z wnioskami o przeprowadzenie kontroli, o przeprowadzenie jej z udziałem przedstawicieli komisji bądź o delegowanie przedstawiciela delegatury do udziału w kontroli przeprowadzanej przez komisje.
3. Wnioski wymienione w ust. 2 kieruje się za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  8. Delegatura w miarę potrzeby występuje za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej do komisji rady narodowej z wnioskiem o delegowanie przedstawiciela komisji do udziału w kontroli przeprowadzanej przez delegaturę.
§  9. Przewodniczący delegatury lub upoważniony przez niego przedstawiciel może uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady narodowej.
§  10. Przewodniczący delegatury uczestniczy w naradach zwoływanych przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej w sprawie zadań, form i metod kontroli społecznej.
§  11. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio do miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.
§  12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.