Zasady współdziałania Związku Spółdzielni Spożywców i jego terenowych organów samorządu spółdzielczego z organami administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1957.49.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1957 r.

UCHWAŁA NR 176
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 maja 1957 r.
w sprawie zasad współdziałania Związku Spółdzielni Spożywców i jego terenowych organów samorządu spółdzielczego z organami administracji państwowej.

W celu stworzenia warunków prawidłowego wykonywania przez spółdzielczość spożywców jej statutowych zadań w ramach gospodarki narodowej - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Kierunki i wytyczne rozwojowe spółdzielczości spożywców w zakresie statutowej działalności gospodarczej i społeczno-samorządowej ustala Związek Spółdzielni Spożywców.
2.
W zakresie działalności handlowej spółdzielczości spożywców Związek Spółdzielni Spożywców ustala kierunki w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego.
1.
Ogólne kierunki działalności gospodarczej spółdzielczości spożywców ustalają Związek Spółdzielni Spożywców w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i terenowe organizacje spółdzielcze w porozumieniu z prezydiami właściwych rad narodowych.
2.
Związek Spółdzielni Spożywców przekaże uprawnienia wynikające z niniejszej uchwały terenowym organom samorządu spółdzielczego.
Związek Spółdzielni Spożywców uzgadnia z Ministrem Finansów zasady systemu finansowego i opracowuje dla zrzeszonych spółdzielni wytyczne do planu finansowego.
Spółdzielczość spożywców jest uprawniona do prowadzenia uzupełniającej hurtowej działalności dla swych placówek w zakresie uzgodnionym z Ministrem Handlu Wewnętrznego.
Spółdzielczość spożywców uprawniona jest do prowadzenia skupu artykułów przemysłowych i artykułów z nadwyżek rolnych na zasadach ustalonych w porozumieniu z Ministrami Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Związek Spółdzielni Spożywców uprawniony jest do prowadzenia handlu ze spółdzielczością zagraniczną w zakresie uzgodnionym z Ministrem Handlu Zagranicznego.
Związkowi Spółdzielni Spożywców nadaje się uprawnienia centralnego inwestora spółdzielczości spożywców, z tym że należy w pełni zastosować zasadę decentralizacji w dziedzinie inwestycji.
W zakresie planu zaopatrzenia w środki transportowe oraz realizacji tego planu Związek Spółdzielni Spożywców występuje bezpośrednio do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
1.
W zakresie zaopatrzenia materiałowego i technicznego, a w szczególności:

-

zaopatrzenia w maszyny i urządzenia do produkcji i handlu,

-

zaopatrzenia inwestycji,

-

zaopatrzenia materiałowego dla produkcji

Związek Spółdzielni Spożywców opracowuje plany w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i przedstawia je bezpośrednio Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

2.
Podziału uzyskanych środków i przekazania ich zrzeszonym spółdzielniom dokonuje Związek Spółdzielni Spożywców i terenowe organy samorządu spółdzielczego.
Związek Spółdzielni Spożywców ustala we własnym zakresie system księgowości dla spółdzielni spożywców, a wzory druków planistyczno-sprawozdawczych - w uzgodnieniu z Ministrem Finansów oraz Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.
W sprawach wynikających ze statutowego zakresu działania Związek Spółdzielni Spożywców może występować bezpośrednio do właściwych naczelnych organów administracji państwowej.
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz zainteresowanym ministrom.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.