Zasady werbunku pracowników w zakładach pracy zmniejszających stan zatrudnienia.

Monitor Polski

M.P.1958.25.151

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 marca 1958 r.
w sprawie zasad werbunku pracowników w zakładach pracy zmniejszających stan zatrudnienia.

Na podstawie § 12 uchwały nr 42 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1958 r. w sprawie zadań polityki zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy (Monitor Polski Nr 16, poz. 100) zarządza się, co następuje:
1.
Organy zatrudnienia w razie zgłoszenia przez zakłady pracy przewidywanych zwolnień pracowników mogą prowadzić w tych zakładach werbunek pracowników dla potrzeb zakładów pracy odczuwających brak pracowników - na zasadach ustalonych obowiązującymi przepisami o werbunku.
2.
Werbunek prowadzony jest w tych zakładach pracy, które zmniejszają stan zatrudnienia, przede wszystkim w grupie robotników w zasadzie co najmniej o 20 osób.
3.
Werbunek wśród pracowników zakładu pracy jest prowadzony po uprzednim porozumieniu i ustaleniu szczegółowych środków i metod prowadzenia werbunku z kierownictwem zakładu pracy.
4.
Przedstawiciel organu zatrudnienia, na życzenie kierownictwa zakładu pracy, powinien brać udział w naradach dotyczących zwolnień pracowników w celu poinformowania o możliwościach i warunkach werbunku do pracy.
Organy zatrudnienia w porozumieniu z zakładami pracy popularyzują wśród załogi pracę na wyjazd np. przez:
a)
organizowanie spotkań pracowników z przedstawicielami (werbownikami) zakładów pracy, dla których prowadzony jest werbunek,
b)
ogłaszanie komunikatów werbunkowych w prasie miejscowej oraz przez radiowęzły,
c)
kolportowanie w stołówkach, świetlicach, bibliotekach zakładów pracy ulotek i ogłoszeń o wolnych miejscach pracy na wyjazd,
d)
urządzenie w zakładach pracy punktów informacyjnych o możliwościach podjęcia pracy na wyjazd.
Organy zatrudnienia popularyzują ponadto wśród pracowników zwalnianych, pochodzących z terenów wiejskich, warunki i możliwości podejmowania pracy w ramach akcji osiedleńczej. W tym celu organy zatrudnienia, zgodnie z przepisami zarządzenia nr 36 Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1955 r., znak: Zp. 1240/183, w sprawie udziału organów zatrudnienia w akcji osiedleńczej, powinny nawiązać współpracę z wojewódzkimi (powiatowymi) zarządami rolnictwa i uzyskać dokładne materiały informacyjne o warunkach i miejscach osiedlania się, jak również ustalić tryb kierowania osób w ramach akcji osiedleńczej.
W celu jak najszerszego rozpowszechniania informacji o możliwościach podjęcia pracy na wyjazd - samodzielne oddziały zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych, niezależnie od materiałów popularyzujących werbunek, otrzymywanych z Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej - mogą we własnym zakresie drukować ogłoszenia, ulotki itp., zawierające informacje o pracy na wyjazd. W informacjach tych, obok możliwości wyjazdu w ramach planowego werbunku, mogą być również ogłaszane wolne miejsca pracy, zgłaszane przez zakłady pracy w ramach komunikatów informacyjnych o wolnych miejscach pracy. Wnioski samodzielnych oddziałów zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych w sprawie otwarcia kredytów na ten cel powinny być składane do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej po uzyskaniu aprobaty członka prezydium wojewódzkiej rady narodowej, sprawującego nadzór nad działalnością samodzielnego oddziału zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
Organy zatrudnienia powinny również zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie jak najszerszej informacji o pracy na wyjazd w lokalach organów zatrudnienia prezydiów rad narodowych itp.
Osobom zwerbowanym spośród zwalnianych z pracy należy wydawać bilety kolejowe do miejsca pracy na podstawie zawartej umowy o pracę - zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie werbunku.
Wyniki werbunku pracowników zwalnianych na skutek zmniejszenia stanu zatrudnienia (skierowanych i potwierdzonych przez zakład pracy) należy podawać w sprawozdaniach telegraficznych z wyników werbunku pod numerem ewidencyjnym 42, a w sprawozdaniu kwartalnym wzór POS-Zw 1 w miejscu oznaczonym: "miejsce na korespondencję", zgodnie z przepisami instrukcji nr 11 z dnia 12 marca 1957 r., stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 24 Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1957 r. znak: Zs. 1240/780, w sprawie sprawozdawczości z zakresu pośrednictwa pracy i werbunku niewykwalifikowanej siły roboczej.