§ 7. - Zasady ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.1990.43.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1996 r.
§  7.
1. 18
Organ założycielski w imieniu Skarbu Państwa wprowadza do swojej ewidencji wartość mienia pozostającego po likwidacji przedsiębiorstw państwowych w wysokości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa. Łączną wartość tego mienia organ założycielski ujmuje na koncie "fundusz mienia zlikwidowanych jednostek".
2.
Wartość przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa oddanych spółkom do odpłatnego korzystania organ założycielski zalicza jako długoterminowe należności Skarbu Państwa. Organ założycielski koryguje wartość mienia oraz stan funduszu mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw o różnice wartości mienia między wartością przyjętą po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych a wartością przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa oddanych spółkom do odpłatnego korzystania.
3. 19
Organ założycielski zalicza wpłaty rat należności, łącznie z opłatami dodatkowymi, na rachunek dochodów budżetowych - dział 97 "Różne rozliczenia", rozdział 9716 "Prywatyzacja", § 33 <<Dochody z dzierżawy i leasingu>>.
4.
Organ założycielski zmniejsza długoterminowe należności Skarbu Państwa o wartość przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa, zwróconych przez spółki lub sprzedanych spółkom korzystającym z tego mienia.
18 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 23 lutego 1996 r. (M.P.96.15.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 1996 r.
19 § 7 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 7 maja 1991 r. (M.P.91.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 23 lutego 1996 r. (M.P.96.15.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 1996 r.