§ 6. - Zasady ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.1990.43.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1996 r.
§  6.
1. 8
Roczna należność za korzystanie z mienia Skarbu Państwa jest wpłacana kwartalnie na rachunek właściwego organu założycielskiego, w terminach ustalonych w umowie, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
2. 9
Opłaty dodatkowe, naliczone dla należności ustalonych w § 3, mogą być wpłacane:
1)
w pierwszych 4 kwartałach obowiązywania umowy - w wysokości 1/3 opłaty dodatkowej ustalonej dla tego okresu,
2)
w następnych 4 kwartałach obowiązywania umowy - w wysokości 1/2 opłaty dodatkowej ustalonej dla tego okresu.

Różnica między kwotą opłat dodatkowych naliczonych dla tych okresów a kwotą opłat zapłaconych powiększa zobowiązania spółki wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez organ założycielski, przy czym nie dokonuje się kapitalizacji opłat dodatkowych z tytułu czasowego odroczenia tych płatności.

3. 10
Zobowiązania spółki wobec Skarbu Państwa z tytułu czasowego odroczenia płatności opłat dodatkowych, o których mowa w ust. 2, są spłacane kwartalnie, w równych ratach, do końca trwania umowy, poczynając od trzeciego roku obowiązywania umowy.
4. 11
Organ założycielski zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego zwalnia spółkę, na jej wniosek, z długu w wysokości odroczonej części opłat dodatkowych, z pierwszych ośmiu kwartałów obowiązywania umowy, z zachowaniem warunków określonych w ust. 5 i 6.
5. 12
Spółka może być zwolniona z długu wobec Skarbu Państwa w wysokości przypadających do spłaty w danym roku obowiązywania umowy odroczonych części opłat dodatkowych, o których mowa w ust. 3, jeżeli wydatki spółki z zysku na finansowanie składników majątku trwałego wyniosły w tym okresie co najmniej 50% zysku netto. Kwota zwolnienia z długu nie może być wyższa niż wydatki z zysku na finansowanie składników majątku trwałego.
6. 13
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio, jeżeli w pierwszym lub drugim roku obowiązywania umowy albo za dwa lata łącznie wydatki spółki z zysku na finansowanie składników majątku trwałego wyniosły co najmniej 50% zysku netto. Zwolnienie z długu za pierwszy lub drugi rok albo za dwa lata łącznie w wysokości kwoty odroczonych części opłat dodatkowych zmniejsza zobowiązania spółki wobec Skarbu Państwa z tytułu odroczenia płatności opłat dodatkowych, o których mowa w ust. 2.
7. 14
Jeżeli wpłata pierwszej opłaty dodatkowej dotyczy okresu dłuższego niż połowa kwartału, to wpłatę tę traktuje się jako pierwszą wpłatę kwartalną w rozumieniu przepisu ust. 2.
8. 15
Jeżeli wpłata pierwszej opłaty dodatkowej dotyczy okresu krótszego niż połowa kwartału, to wpłatę tę łączy się z następną opłatą za pełny kwartał. Opłatę tę (połączoną) traktuje się jako pierwszą wpłatę kwartalną w rozumieniu przepisu ust. 2.
9. 16
Dla celów wyliczenia opłaty dodatkowej przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 360 dni.
8 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
9 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
10 § 6 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
11 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
12 § 6 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
13 § 6 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
14 § 6 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
15 § 6 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
16 § 6 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.