§ 2. - Zasady ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.1990.43.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1996 r.
§  2.
1.
Łączna należność za korzystanie z mienia Skarbu Państwa, ustalona w umowach przewidujących przeniesienie na spółkę własności tego mienia, nie może być niższa od sumy:
1)
wartości przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 1,
2) 1
kwoty stanowiącej sumę rocznych opłat dodatkowych obliczonych przy zastosowaniu 1/2 wysokości oprocentowania kredytu refinansowego, o którym mowa w § 4 zarządzenia nr 1 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytów refinansowych (Dz.Urz.NBP Nr 1, poz. 2), zwanym dalej "aktualnym oprocentowaniem kredytu refinansowego".
2. 2
W przypadku gdy oprocentowanie kredytu refinansowego przekracza 40% do ustalania należności przyjmuje się oprocentowanie kredytu refinansowego w wysokości 40%.
3. 3
Podstawę naliczenia opłaty dodatkowej stanowi wartość netto przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa oddanych do odpłatnego korzystania, tj. ta część wartości określonej w ust. 1 pkt 1, która nie została spłacona przez spółkę w formie rat kapitałowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
1 § 2 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 23 lutego 1996 r. (M.P.96.15.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 1996 r.

2 § 2 ust. 2:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 7 maja 1991 r. (M.P.91.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 23 lutego 1996 r. (M.P.96.15.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 1996 r.

3 § 2 ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 7 maja 1991 r. (M.P.91.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 1991 r.