Monitor Polski

M.P.1954.A-39.529

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1954 r.

UCHWAŁA NR 187
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 kwietnia 1954 r.
w sprawie zasad ustalania ceny sprzedaży budynków i czynszu za mienie nierolnicze oraz sposobu spłaty należności.

Na podstawie art. 8 dekretu z dnia 10 grudnia 1952 r. o odstępowaniu przez Państwo nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych (Dz. U. Nr 49, poz. 326) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Wartość budynków i gruntów ustala prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej rady narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi), właściwej ze względu na położenie nieruchomości, na podstawie przepisów dotyczących norm szacunkowych obowiązujących przy nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
2. Cenę sprzedaży budynku stanowi jego wartość ustalona stosownie do ust. 1.
§  2.
1. W przypadku gdy odstępowany budynek został naprawiony przez nabywcę, dla określenia jego wartości z czasu przed naprawą odlicza się od wartości budynku naprawionego, ustalonej stosownie do § 1, wartość naprawy, obliczoną w stosunku procentowym do wartości budynku naprawionego.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy nabywca posiadał odstępowane mienie nierolnicze na podstawie przydziału przez władze państwowe lub organy b. samorządu terytorialnego.
§  3. Czynsz za ustanowienie użytkowania gruntu jako prawa wieczystego na gruncie ustala się w wysokości 1% wartości gruntu w stosunku rocznym.
§  4. Czynsz za dzierżawę jednorodzinnego domu mieszkalnego z zabudowaniami gospodarczymi ustala się w wysokości 1% ich wartości w stosunku rocznym.
§  5. Prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi) może za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na poszczególnych obszarach, z urzędu lub na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej rady narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi), zmniejszyć lub podwyższyć w granicach do 25% normy szacunkowe gruntów i budynków.
§  6. Na poczet czynszu dzierżawnego lub sprzedaży za odstąpione mienie nierolnicze może być zaliczona wartość placów nie zabudowanych, stanowiących własność nabywcy, lub zabudowanych bez zezwolenia. Wartości budynków wzniesionych bez zezwolenia nie bierze się pod uwagę, zezwalając właścicielom na ich rozebranie i zabranie materiałów w określonym terminie.
§  7.
1. W przypadku określonym w art. 14 dekretu z dnia 10 grudnia 1952 r. o odstępowaniu przez Państwo nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych (Dz. U. Nr 49, poz. 326) zalicza się na pokrycie ceny nabycia lub czynszu za państwowe mienie nierolnicze - wartość pozostawionego za granicą mienia nieruchomego; w tym przypadku nabywca obowiązany jest przedłożyć kartę ewakuacyjną i urzędowy opis mienia pozostawionego lub odpis zaświadczenia odszkodowawczego, wydanego przez Państwowy Urząd Repatriacyjny.
2. Urzędowe obliczenia wartości mienia pozostawionego za granicą, dokonane przed wejściem w życie dekretu wymienionego w ust. 1, zachowują swą ważność.
3. Zawarte w opisie mienia pozostawionego za granicą dane o jego wartości wyrażone w rublach należy przyjąć w stosunku 1 rubel równa się 1 złotemu.
4. Wartość mienia pozostawionego za granicą ustala się w braku danych wymienionych w ust. 2 i 3 w sposób przewidziany w § 1.
§  8. Górną granicę kwoty, ulegającej w myśl § 7 zarachowaniu na cenę nabycia, stanowi wartość odstępowanego mienia,
§  9. Należność za sprzedane budynki na wniosek nabywcy rozkłada się na raty miesięczne, przy czym suma rat w ciągu roku nie może być, z wyjątkiem roku, w którym płatna jest ostatnia rata, niższa od kwoty 1.500 złotych.
§  10. Czynsz dzierżawny oraz za użytkowanie gruntu płatny jest z góry miesięcznie.
§  11. Inkaso należności powstałych z tytułu sprzedaży mienia nierolniczego oraz należności z tytułu zawartych umów dzierżawnych lub o użytkowanie dokonuje prezydium rady narodowej, które zawarło umowę.
§  12. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom Gospodarki Komunalnej i Finansów.
§  13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.