Monitor Polski

M.P.1985.3.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 31 stycznia 1985 r.
w sprawie zasad udzielania przez uspołecznione zakłady pracy pomocy pracownikom w spłacie kredytu dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci ze środków zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów (Dz. U. Nr 44, poz. 233) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do uspołecznionych zakładów pracy, zwanych dalej "zakładami pracy", których pracownicy uzyskali kredyt na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów (Dz. U. Nr 44, poz. 233).
§  2.
1. Pracownik korzystający z kredytu dla młodych małżeństw może w okresie zatrudnienia uzyskać bezzwrotną pomoc pieniężną od zakładu pracy na częściową spłatę kredytu ze środków zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego, zwaną dalej "pomocą", jeżeli:
1) jest zatrudniony w tym zakładzie pracy co najmniej 3 lata,
2) 1 łączny dochód uzyskiwany miesięcznie przez obydwoje małżonków lub osobę samotnie wychowującą dzieci w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 13.000 zł,
3) w okresie ostatnich 12 miesięcy wobec pracownika nie stosowano kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.
2. Pomoc jest uznaniowa i może być udzielona tylko jednemu ze współmałżonków przez jeden zakład pracy.
3. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników instytucji artystycznych zatrudnionych na czas określony.
§  3. Pomoc może być udzielona przez zakład pracy również w okresie, gdy pracownik:
1) pełni zastępczą służbę poborowych,
2) przebywa na urlopie wychowawczym,
3) przeszedł na rentę inwalidzką z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - po zaciągnięciu kredytu, jeżeli kredyt ten już wykorzystał.
§  4. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zalicza się okres służby wojskowej (zasadniczej, okresowej, przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych, ćwiczeń wojskowych) oraz jej form zastępczych (zasadniczej służby w obronie cywilnej, zastępczej służby poborowych), jeżeli pracownik podjął zatrudnienie w terminie określonym w przepisach o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a także okresy zatrudnienia w innych zakładach, jeżeli zmiana pracy nastąpiła w wyniku przeniesienia służbowego lub porozumienia miedzy zakładami pracy.
§  5.
1. Wysokość dochodu ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu na członka rodziny kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc, wyliczonego według zasad obowiązujących przy uzyskiwaniu innej pomocy finansowej i świadczeń ze środków zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego.
2. O zmianie wysokości dochodu pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy w ciągu miesiąca od dnia powstania tej zmiany.
3. W razie przekroczenia dochodu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, o 40% - zakład pracy zaprzestaje udzielania pomocy od najbliższego terminu spłaty kredytu.
§  6.
1. Ogólna kwota pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1, może wynieść do 40% wykorzystanego kredytu wraz z należnymi odsetkami od tej kwoty, a w razie urodzenia w czasie trwania spłaty kredytu drugiego i następnych dzieci - do 60% wykorzystanego kredytu wraz z należnymi odsetkami od tej kwoty.
2. Pomoc pieniężną, o której mowa w § 2 ust. 1, zakład pracy przekazuje bezpośrednio na rachunek kredytobiorcy w powszechnej kasie oszczędności lub banku spółdzielczym, w terminach ustalonych przez kredytodawcę.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (M.P.88.3.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1988 r.