Monitor Polski

M.P.1964.45.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1964 r.

UCHWAŁA Nr 183
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 lipca 1964 r.
w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego w niektórych państwowych gospodarstwach rolnych podległych bądź nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Państwowe gospodarstwa rolne podległe bądź nadzorowane przez Ministra Rolnictwa, odznaczające się szczególnie wysokimi wynikami produkcyjnymi oraz wysokimi wskaźnikami rentowności, mogą tworzyć fundusz premiowy na zasadach określonych uchwałą Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 15 maja 1963 r. bądź fundusz zakładowy na zasadach określonych uchwałą nr 260 Rady Ministrów z dnia 8 września 1962 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1962/1963 w państwowych gospodarstwach rolnych (Monitor Polski Nr 71, poz. 332).
2. Przyjęta forma funduszu obowiązuje na okres 5 lat, począwszy od roku gospodarczego 1963/1964, i nie może być w tym okresie zmieniona.
3. Minister Rolnictwa ustali kryteria, według których gospodarstwa wymienione w ust. 1 będą mogły korzystać z funduszu zakładowego.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1963 r.