Monitor Polski

M.P.1961.81.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1961 r.

UCHWAŁA Nr 382
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 1961 r.
w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1961/1962 w państwowych gospodarstwach rolnych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

I.

Przepisy ogólne.

§  1.
1. Uchwała dotyczy państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz działających według zasad rozrachunku gospodarczego gospodarstw rolnych wchodzących w skład tych przedsiębiorstw oraz państwowych gospodarstw rolnych stanowiących gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, zwanych w dalszym ciągu "gospodarstwami".
2. Uchwała nie dotyczy państwowych gospodarstw rolnych Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarstw eksperymentujących, nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa.

II.

Odpisy na fundusz zakładowy.

§  2.
1. Do tworzenia funduszu zakładowego uprawnione są gospodarstwa, które w roku gospodarczym 1961/1962 osiągną zysk bilansowy.
2. Prawo do tworzenia funduszu zakładowego mają pomocnicze gospodarstwa rolne jednostek budżetowych, które oprócz spełnienia warunków wymienionych w ust. 1 wykonają planowe zadania w zakresie działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej.
3. Wysokość odpisów na fundusz zakładowy wynosi:

- 20% zysku bilansowego,

- 20% sumy stanowiącej poprawę wyniku bilansowego w stosunku do roku gospodarczego 1960/1961,

- 15% wzrostu wartości produkcji towarowej netto w porównaniu do roku gospodarczego 1960/1961, a dla gospodarstw znajdujących się na terenie województw gdańskiego, koszalińskiego, olsztyńskiego i szczecińskiego oraz powiatów: ełckiego, grajewskiego, gołdapskiego i oleckiego województwa białostockiego - 20% wzrostu wartości produkcji towarowej netto.

4. W razie gdy suma odpisów na fundusz zakładowy, dokonanych zgodnie z ust. 3, jest niższa niż 2% planowanego osobowego funduszu płac gospodarstwa na rok 1961/1962, odpisów dokonuje się w wysokości 2% tego funduszu płac.
5. Jeżeli zysk gospodarstwa nie pokrywa odpisów przewidzianych w ust. 3 - różnicę uzupełnia się dotacją budżetową.

III.

Zmniejszenia i zwiększenia wysokości odpisów.

§  3.
1. Przy ustalaniu czy gospodarstwu przysługuje prawo do funduszu zakładowego, jak również przy obliczaniu wysokości tego funduszu wyłącza się różnice wprowadzonych w roku gospodarczym 1961/1962 (po dniu 1 lipca 1961 r.) urzędowych zmian cen zakupionych materiałów oraz usług obcych, stawek płac, składek na ubezpieczenia rzeczowe i społeczne, stawek podatkowych oraz stawek amortyzacji. Przepis ten nie dotyczy zmian cen i stawek, których skutki finansowe zgodnie z odrębnymi przepisami pokrywane są dotacjami przedmiotowymi, zaliczanymi do dochodów gospodarstwa.
2. Przy ustalaniu poprawy wyniku finansowego oraz wzrostu wartości produkcji towarowej netto w stosunku do roku poprzedniego należy eliminować skutki wprowadzonych w ciągu roku urzędowych zmian cen na produkty dostarczane Państwu.
3. Minister Rolnictwa może zezwolić na korektę wyniku bilansowego o różnice wynikające ze zmiany systemu dotacji przedmiotowych.
§  4.
1. Jeżeli gospodarstwo osiągnęło zysk w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami albo ze szkodą dla interesu społecznego, podstawa odpisu na fundusz zakładowy podlega zmniejszeniu o sumę zysku nieprawidłowego.
2. Za wynik osiągnięty w sposób sprzeczny z przepisami bądź szkodliwy dla interesu społecznego uważa się:
1) niewykonanie remontów, powodujące utrzymywanie w złym stanie budynków, maszyn, urządzeń melioracyjnych i innych lub ich niszczenie,
2) niedokonywanie planowych wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy,
3) niewykonywanie niezbędnych zabiegów agro- lub zootechnicznych, przewidzianych w planie.

IV.

Podział funduszu zakładowego.

§  5.
1. Środki funduszu zakładowego przeznacza się:
1) na inwestycje i remonty kapitalne w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz budynków i sprzętu o przeznaczeniu socjalnym w wysokości 1/4 łącznej sumy funduszu zakładowego, z tym że jeżeli pozostała suma funduszu zakładowego jest wyższa niż 20% planowanego osobowego funduszu płac gospodarstwa na rok 1961/1962 na wyżej wymienione cele przeznacza się ponadto kwotę tej nadwyżki,
2) na nagrody pieniężne i w naturze, przy czym łączna suma wypłat na ten cel nie może przekroczyć 8,5% osobowego funduszu płac gospodarstwa, planowanego na rok gospodarczy 1961/1962,
3) na wydatki o charakterze socjalno-bytowym i kulturalno-oświatowym.
2. Jeżeli suma środków pieniężnych, przeznaczona zgodnie z ust. 1 pkt 1, jest niższa od 50.000 zł, gospodarstwo może środki te przeznaczyć na cele określone w ust. 1 pkt 2 i 3.

V.

Odpisy na fundusz premiowy.

§  6.
1. Gospodarstwa, które w roku gospodarczym 1961/1962 pomniejszą stratę bilansową w stosunku do roku poprzedniego, uprawnione są do dokonania odpisu na fundusz premiowy w wysokości 20% sumy stanowiącej poprawę wyniku bilansowego w stosunku do roku poprzedniego.
2. Przy ustaleniu poprawy wyniku należy stosować odpowiednio przepisy §§ 3 i 4.
3. Środki funduszu premiowego przeznacza się:
1) na nagrody pieniężne i w naturze, przy czym łączna suma wypłat na ten cel nie może przekroczyć 2% osobowego funduszu płac gospodarstwa, planowanego na rok gospodarczy 1961/1962,
2) na wydatki o charakterze socjalno-bytowym i kulturalno-oświatowym.
4. Minister Rolnictwa w uzasadnionych przypadkach może zwiększyć cześć środków funduszu premiowego przeznaczoną na nagrody, nie więcej jednak niż do wysokości 4% planowanego osobowego funduszu płac.
5. Fundusz premiowy, o którym mowa w ust. 1, pokrywany jest z dotacji budżetowej.

VI.

Korzystanie z funduszu zakładowego lub premiowego przez pracowników zarządów przedsiębiorstw wielozakładowych.

§  7.
1. Pracownicy zarządu przedsiębiorstwa wielozakładowego, którego podległe jednostki działają według zasad rozrachunku gospodarczego i obowiązane są do sporządzania samodzielnych sprawozdań finansowych (bilansów), mają prawo do uczestnictwa w funduszu zakładowym, jeżeli roczne sprawozdanie finansowe całego przedsiębiorstwa wykazuje zysk, lub do uczestnictwa w funduszu premiowym, jeżeli roczne sprawozdanie finansowe całego przedsiębiorstwa wykazuje zmniejszenie straty bilansowej w stosunku do roku poprzedniego.
2. Fundusz zakładowy lub fundusz premiowy dla pracowników zarządu przedsiębiorstwa ustala się w takim procencie planowanego osobowego funduszu płac zarządu na rok gospodarczy 1961/1962, jaki wynika ze stosunku łącznej kwoty odpisów w gospodarstwach na fundusz zakładowy oraz na fundusz premiowy do łącznej sumy planowanego w roku gospodarczym 1961/1962 osobowego funduszu płac wszystkich podległych gospodarstw.
3. Jeżeli suma odpisów na fundusz zakładowy, dokonanych zgodnie z ust. 2, jest niższa w przedsiębiorstwie wielozakładowym, wykazującym zysk, od 2% planowanego osobowego funduszu płac zarządu, odpisów dokonuje się w wysokości 2% tego funduszu płac.
4. Na fundusz zakładowy zarządu przeznacza się środki z wpłat z zysku podległych jednostek, a w razie braku tych wpłat lub ich niedostatecznej wysokości - z dotacji budżetowej.
5. Fundusz premiowy zarządu pokrywany jest z dotacji budżetowej.

VII.

Przepisy końcowe.

§  8. Dotacje przedmiotowe, z których zgodnie z odrębnymi przepisami korzystają gospodarstwa, nie są potrącane przy ustalaniu podstawy odpisów na fundusz zakładowy.
§  9. Fundusz zakładowy tworzy się na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego na rok gospodarczy 1961/1962. W ciągu roku gospodarstwa nie mają prawa dokonywania zaliczkowych odpisów na fundusz zakładowy.
§  10. Wysokość odpisów podlega zatwierdzeniu przez jednostkę nadrzędną. Składając wniosek o zatwierdzenie odpisu gospodarstwo powinno dokonać przelewu pełnej sumy objętej wnioskiem na specjalny rachunek bankowy podlegający oprocentowaniu.
§  11. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszej uchwały jednostka nadrzędna, niezależnie od pociągnięcia do odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej, może przypisać do zwrotu kierownikowi (dyrektorowi), głównemu (starszemu) księgowemu całość lub cześć pobranej nagrody.
§  12.
1. Wynikające z § 3 ust. 3 i § 6 ust. 4 uprawnienia Ministra Rolnictwa w stosunku do gospodarstw podległych lub nadzorowanych przez innych ministrów albo przez urzędy centralne - wykonują właściwi ministrowie lub kierownicy urzędów centralnych.
2. Właściwi ministrowie w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych wydadzą szczegółowe przepisy regulujące tryb tworzenia i wykorzystania funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1961/1962.
§  13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1961 r.