Zasady, tryb i termin powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1995.53.582

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1995 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 października 1995 r.
w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472) Państwowa Komisja Wyborcza, po porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, uchwala, co następuje:
1.
Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich powołują spośród wyborców kapitanowie statków.
2.
Powołanie obwodowych komisji wyborczych następuje najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, w formie pisemnej decyzji.
Kapitan statku podaje niezwłocznie do wiadomości wyborców, w formie ogłoszenia umieszczonego w widocznym miejscu, informacje o utworzeniu obwodu głosowania na statku, składzie obwodowej komisji wyborczej i terminie głosowania.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.