Zasady systemu finansowego zjednoczeń.

Monitor Polski

M.P.1959.8.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 stycznia 1959 r.
w sprawie zasad systemu finansowego zjednoczeń.

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 4 uchwały nr 392 Rady Ministrów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad podziału zysku, różnic wyrównawczych, pokrywania strat, finansowania środków obrotowych, inwestycji i kapitalnych remontów w przedsiębiorstwach przemysłu oraz zasad gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłu na 1959 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 491) i w związku z uchwałą nr 128 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zmian struktury organizacyjnej państwowego przemysłu kluczowego, zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
Zarządzenie dotyczy jednostek nadrzędnych nad przedsiębiorstwami państwowymi rozliczającymi się z budżetem centralnym, utrzymywanych z wpłat należących do nich przedsiębiorstw, zwanych w dalszym ciągu "zjednoczeniami".

Składniki majątkowe i zasady pokrywania wydatków administracyjnych zjednoczeń.

§  2.
1.
Zjednoczenie dysponuje majątkiem (własnymi środkami trwałymi i obrotowymi), który stanowią:
1)
fundusz statutowy,
2)
fundusz administracyjny.
2.
Fundusz statutowy stanowi równowartość ośrodków trwałych i nakładów inwestycyjnych w obiektach obcych, liczonych w wartości początkowej.
3.
Fundusz administracyjny tworzy się z wpłat przedsiębiorstw należących do zjednoczenia.
4.
Wpłaty przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 3, wpływają na rachunek rozliczeniowy funduszu administracyjnego we właściwym oddziale banku finansującego. Z rachunku tego zjednoczenie pokrywa swoje wydatki administracyjne.
5.
Oprócz rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4, zjednoczenie może posiadać we właściwym oddziale banku finansującego następujące bankowe rachunki:
1)
rachunek rozliczeń z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat (dla przedsiębiorstw należących do zjednoczenia),
2)
rachunek funduszu rezerwowego.
6.
Zjednoczenie może otwierać ponadto na podstawie obowiązujących przepisów inne bankowe rachunki, jak np.:
1)
rachunki własnej działalności gospodarczej,
2)
rachunki jednostek organizacyjnych, działających w ramach zjednoczenia na zasadach wewnętrznego rozrachunku gospodarczego,
3)
rachunki akcji specjalnych,
4)
rachunek funduszu postępu technicznego,
5)
rachunek scentralizowanej amortyzacji przedsiębiorstw.
§  3.
1.
Wysokość rocznej sumy wpłat przedsiębiorstw na fundusz administracyjny ustala zjednoczenie w ramach sumy, jaką zamyka się roczny preliminarz wydatków administracyjnych zjednoczenia.
2.
Zasady wyznaczania sum wpłat przypadających na poszczególne przedsiębiorstwa (zakłady), jak również sposób i terminy wpłat ustalą właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych).
§  4.
Zjednoczenie ujmuje swą działalność w rocznym planie finansowym, sporządzonym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. Plan finansowy zatwierdza właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) przy ustaleniu zbiorczego preliminarza działalności administracyjnej wszystkich zjednoczeń (§ 6 ust. 3).
§  5.
Zjednoczenie sporządza w ramach rocznego planu finansowego preliminarz działalności administracyjnej na podstawie wytycznych właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) uzgodnionych z Ministrem Finansów.
§  6.
1.
Zjednoczenie przedstawia opracowany projekt planu finansowego w 3 egzemplarzach do zatwierdzenia właściwemu ministrowi (kierownikowi urzędu centralnego).
2.
Jeden egzemplarz zatwierdzonego planu finansowego ministerstwa (urzędy centralne) przesyłają bankom finansującym.
3.
Zbiorczy projekt preliminarza działalności administracyjnej (część I planu finansowego) wszystkich zjednoczeń ministerstwo (urząd centralny) przedstawia Ministerstwu Finansów w terminie przewidzianym dla złożenia projektu budżetu, jako załącznik do bilansu dochodów i wydatków.
§  7.
1.
Zatwierdzone przez właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) preliminarze działalności administracyjnej (część I planu finansowego) stanowią dla banku finansującego podstawę finansowania z rachunku bankowego, o którym mowa w § 2 ust. 4.
2.
Ogólna suma zatwierdzonego preliminarza działalności administracyjnej (część I planu finansowego) stanowi dla oddziału banku finansującego górną granicę finansowania wydatków związanych z utrzymaniem zjednoczenia.
3.
Wykorzystywanie funduszu płac przez zjednoczenie podlega kontroli bankowej według zasad przewidzianych dla funduszu płac pracowników umysłowych przedsiębiorstw należących do zjednoczenia.
§  8.
1.
Zjednoczenie uprawnione jest do dokonywania zmian w preliminarzu działalności administracyjnej (część I planu finansowego), polegających na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków, z zastrzeżeniami wynikającymi z ust. 2.
2.
Zmiany w preliminarzu powodujące zwiększenie ogólnej jego kwoty, kwoty preliminowanych wydatków osobowych, kwoty na nagrody, kwoty funduszu dyspozycyjnego oraz kwoty wydatków o charakterze inwestycyjnym - mogą następować jedynie za zgodą właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego).
§  9.
Środki na nagrody dla pracowników własnych zjednoczenie przewiduje w swoim preliminarzu działalności administracyjnej (część I planu finansowego) na podstawie § 7 uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w centralnych zarządach i zarządach (Monitor Polski Nr 33, poz. 412).
§  10.
1.
Zjednoczenie przewiduje w ramach swego preliminarza działalności administracyjnej (część I planu finansowego) środki na fundusz dyspozycyjny, o którym mowa w § 4 uchwały nr 518 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów centralnych zarządów przemysłu (Monitor Polski Nr 83, poz. 975).
2.
Funduszem dysponuje dyrektor zjednoczenia, stosownie do przepisów obowiązujących w sprawie funduszu dyspozycyjnego.
§  11.
Nakłady na inwestycje zdecentralizowane, służące do wykonywania przez zjednoczenie jego działalności administracyjnej, oraz nakłady na kapitalne remonty w tym zakresie pokrywane są ze środków przewidzianych na ten cel w preliminarzu działalności administracyjnej (część I planu finansowego). Zjednoczenie nie dokonuje amortyzacji środków trwałych przeznaczonych dla potrzeb działalności administracyjnej.
§  12.
1.
Wydatki osobowe rady techniczno-ekonomicznej, działającej przy zjednoczeniu, są preliminowane i pokrywane w ramach bezosobowego funduszu płac.
2.
Za udział w posiedzeniach i pracach rady techniczno-ekonomicznej przysługuje jej członkom wynagrodzenie zgodnie z przepisami o komisjach resortowych.
§  13.
Nie wykorzystane w danym roku operacyjnym środki na rachunku rozliczeniowym funduszu administracyjnego (§ 2 ust. 4) zjednoczenia podlegają przekazaniu w ostatnim dniu każdego roku w całości na fundusz rezerwowy zjednoczenia.

Zasady administrowania funduszami i finansowania działalności gospodarczej zjednoczeń.

§  14.
Zasady dokonywania wpłat i gospodarowania środkami na rachunku rozliczeń z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz na rachunku funduszu rezerwowego regulują przepisy uchwały nr 392 Rady Ministrów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad podziału zysku, różnic wyrównawczych, pokrywania strat, finansowania środków obrotowych, inwestycji i kapitalnych remontów w przedsiębiorstwach przemysłu oraz zasad gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłu na 1959 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 491) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe.
§  15.
1.
Koszty działalności gospodarczej, prowadzonej przez zjednoczenie na podstawie uchwały kolegium zjednoczenia we wspólnym interesie przedsiębiorstw i w ich imieniu, pokrywa zjednoczenie ze środków posiadanych na rachunkach akcji specjalnych.
2.
Na rachunki akcji specjalnych zjednoczenia wpływają środki od przedsiębiorstw, pochodzące z przewidzianych w ich planach odpowiednich źródeł finansowych.
3.
Pobieranie przez zjednoczenie wpłat od przedsiębiorstw na pokrycie kosztów działalności gospodarczej powinno poprzedzać ustalenie w ramach planu finansowego zjednoczenia preliminarza wydatków tej działalności oraz uzgodnienie z zainteresowanymi przedsiębiorstwami ich udziału w kosztach.
4.
Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, o ile obowiązujące przepisy lub założenia przyjęte przez zjednoczenie nie przewidują inaczej, powinna być realizowana w granicach kosztów własnych W razie niewykorzystania części środków pochodzących z wpłat przedsiębiorstw decyzję w sprawie ich przeznaczenia podejmuje kolegium zjednoczenia.
§  16.
1.
Zjednoczenie może w trybie obowiązujących przepisów powoływać do prowadzenia stałej działalności gospodarczej jednostki organizacyjne, działające w ramach zjednoczenia na zasadach rozrachunku gospodarczego.
2.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, mogą być wyposażone przez zjednoczenie w środki własne w wysokości niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, z wpłat zadeklarowanych przez przedsiębiorstwa zgodnie z § 15 ust. 3 albo z innych źródeł (np. kredyt bankowy, fundusz rezerwowy).
3.
Na pokrycie potrzeb jednostek wymienionych w ust. 1 zjednoczenie może zaciągać w oddziale banku finansującego kredyty na warunkach ustalonych dla przedsiębiorstw.
4.
Jednostki wymienione w ust. 1 prowadzą działalność gospodarczą na podstawie sporządzonych w ramach planu finansowego zjednoczenia planów techniczno-ekonomicznych według wzoru obowiązującego dla odpowiednich przedsiębiorstw i posiadają własne rachunki bankowe. Jednostki te obowiązują zasady podziału zysku analogiczne do zasad obowiązujących przedsiębiorstwa danego ministerstwa (zjednoczenia), z tym że zjednoczenie może centralizować część zysku pozostałego do dyspozycji jednostek, o których mowa w ust. 1, na rachunku bankowym własnej działalności gospodarczej.
5.
W razie zaprzestania działalności jednostki wymienionej w ust. 1 środki uzyskane z likwidacji przydzielanego jej majątku podlegają przekazaniu w całości na rzecz funduszu rezerwowego zjednoczenia.
6.
Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona na podstawie sporządzonych w ramach planu finansowego zjednoczenia preliminarzy dochodów i wydatków własnej działalności gospodarczej. W tym przypadku przepisy ust. 2-5 nie mają zastosowania, a działalność finansowana jest bezpośrednio z rachunku bankowego własnej działalności gospodarczej.

Księgowość i sprawozdawczość zjednoczeń.

§  17.
1.
Zjednoczenie prowadzi księgowość na podstawie planu kont, opracowanego na podstawie branżowego planu kont stosowanego przez przedsiębiorstwa należące do działu gospodarki narodowej, który posiada przeważający charakter w danym zjednoczeniu.
2.
Plany kont zjednoczenia powinny również obejmować konta wyodrębnionych dotychczas księgowości: rozliczeń z tytułu wyników i środków obrotowych (księgowość rozliczeń z budżetem), rozliczeń różnic budżetowych, funduszu rezerwowego i innych funduszów specjalnego przeznaczenia.
3.
W razie prowadzenia przez zjednoczenie działalności gospodarczej w formie określonej w § 16 ust. 6, plan kont zjednoczenia należy uzupełnić kontami służącymi do ewidencji operacji związanych z tą działalnością.
4.
W razie powołania jednostek organizacyjnych działających w ramach zjednoczenia na zasadach wewnętrznego rozrachunku gospodarczego jednostki te mogą prowadzić oddzielną księgowość według planu kont obowiązującego przedsiębiorstwa, które prowadzą analogiczną działalność gospodarczą.
§  18.
1.
Zjednoczenie prowadzi ewidencję środków z wpłat przedsiębiorstw, ponoszonych kosztów oraz zmian w stanie funduszu statutowego i funduszu administracyjnego, zgodnie z niżej podanymi zasadami:
1)
należne od przedsiębiorstw wpłaty księgować należy w ciężar konta 092 "Rozrachunki bieżące" przy jednoczesnym uznaniu konta 106 "Inne fundusze" - konto analityczne "Fundusz administracyjny zjednoczenia";
2)
wpływy środków stanowiących równowartość wpłat przedsiębiorstw należy księgować w ciężar konta 043 "Rachunek rozliczeniowy" i na dobro konta 092 "Rozrachunki bieżące";
3)
koszty administracyjne zjednoczenia należy księgować w ciężar konta 159 "Koszty administracyjne zjednoczenia" z podziałem w analityce według pozycji przewidzianych w planie kosztów;
4)
straty i zyski nadzwyczajne zjednoczenia księgowane są na koncie 201 "Straty i zyski";
5)
zmiany w stanie środków trwałych rejestrowane są na odpowiednich kontach środków trwałych (001, 002) oraz na koncie 031 "Fundusz statutowy"; przy likwidacji środków trwałych na koncie 031 "Fundusz statutowy" księguje się wartość likwidowanych środków trwałych;
6)
konto 159 "Koszty administracyjne zjednoczenia" zamyka się w końcu roku przenosząc jego saldo w ciężar konta 201 "Straty i zyski";
7)
konto 201 "Straty i zyski" zamyka się w końcu roku, przenosząc jego saldo na konto 106 "Inne fundusze" ("Fundusz administracyjny zjednoczenia" bądź "Fundusz rezerwowy zjednoczenia" - jeśli chodzi o zysk z własnej działalności gospodarczej);
8)
podane w pkt 1-7 symbole i nazwy kont, przewidziane w ramowym planie kont dla prowadzonych według zasad rozrachunku gospodarczego państwowych przedsiębiorstw przemysłu wielkiego i średniego, w zjednoczeniach należących do innych działów gospodarki narodowej należy zastąpić symbolami i nazwami właściwych ramowych planów kont.
2.
Ewidencję operacji gospodarczych nie wymienionych w ust. 1 należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w branżowych planach kont.
§  19.
W celu umożliwienia bieżącej kontroli wydatków zjednoczenie prowadzi szczegółową ewidencję wykonywania preliminarza wydatków działalności administracyjnej na kartach wydatków według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Ewidencję tę prowadzi się na podstawie odpowiednich zapisów na stronie Ma kont środków pieniężnych.
§  20.
Zjednoczenie obowiązane jest do składania jednostce nadrzędnej:
1)
kwartalnych sprawozdań o wydatkach i dochodach działalności administracyjnej według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym, po uzgodnieniu stanów rachunków bankowych;
2)
sprawozdań finansowych w terminach i według wzorów przewidzianych w obowiązujących instrukcjach w zakresie sprawozdawczości finansowej, wydanych przez Ministerstwo Finansów i Główny Urząd Statystyczny;

3

sprawozdań z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach rozrachunku gospodarczego według przepisów obowiązujących dla sprawozdawczości przedsiębiorstw.

§  21.
Nie uzgodnienie z bankiem finansującym stanów rachunków bankowych w terminie obowiązującym dla sprawozdań, o których mowa w § 20 pkt 1, uprawnia właściwy bank do wstrzymania finansowania.
§  22.
Na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 20 pkt 1, ministerstwa (urzędy centralne) sporządzają i przedstawiają Ministerstwu Finansów zbiorcze sprawozdania kwartalne zjednoczeń wraz z odpisem wydanych w związku z tym zarządzeń, zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień. Termin złożenia zbiorczych sprawozdań i odpisów analiz ustala się na 45 dni po upływie kwartału sprawozdawczego.

Przepisy końcowe.

§  23.
Uprawnienia i obowiązki zjednoczenia jako dysponenta kredytów budżetowych określają przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221).
§  24.
Do zjednoczenia nie mają zastosowania przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1954 r. w sprawie systemu finansowania oraz opracowywania i zatwierdzania preliminarzy wydatków oraz sprawozdań jednostek administracyjnych utrzymywanych z narzutów (Monitor Polski z 1955 r. Nr 28, poz. 274).
§  25.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

PLAN FINANSOWY NA ROK ..........

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

KARTA WYDATKÓW

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3.

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH I DOCHODACH Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ ZJEDNOCZENIA

za kwartał .......... 195... r.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................