§ 9. - Zasady sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenie ewidencji tych zmian.

Monitor Polski

M.P.1960.74.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1960 r.
§  9.
Wykazy i zestawienia (§§ 2, 7 i 8) obejmujące cały rok 1959 powinny być sporządzone jednorazowo i przesłane właściwym organom łącznie z wykazami za pierwsze półrocze 1960 r. w terminie dwumiesięcznym od dnia wejścia w życie zarządzenia.