§ 8. - Zasady sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenie ewidencji tych zmian.

Monitor Polski

M.P.1960.74.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1960 r.
§  8.
1.
Jednostki organizacyjne przemysłu węglowego przesyłają swym jednostkom nadrzędnym w terminach określonych w § 6 zestawienia zbiorcze z wykazów (rubryki 13-22 załącznika nr 1) z podziałem na poszczególne miasta, osiedla i gromady.
2.
Jednostki nadrzędne nad jednostkami przemysłu węglowego sporządzają zestawienia zbiorcze dla obszaru poszczególnych województw i przesyłają je Ministerstwu Górnictwa i Energetyki w terminach do dnia 25 stycznia i 25 lipca każdego roku.