§ 7. - Zasady sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenie ewidencji tych zmian.

Monitor Polski

M.P.1960.74.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1960 r.
§  7.
1.
Po sprawdzeniu danych z wykazów, otrzymanych od jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego, ze stanem faktycznym na podstawie własnych materiałów, w szczególności na podstawie ewidencji zmian w stanie posiadania mieszkań (§ 5), organ do spraw lokalowych prezydium rady narodowej miasta (dzielnicy), osiedla i gromady sporządza zestawienie liczbowe obejmujące dane według rubryk 13-20 wykazu (załącznik nr 1). Zestawienie to przesyła się w terminie do dnia 31 stycznia i 31 lipca każdego roku nadrzędnemu organowi do spraw gospodarki lokalowej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
2.
Właściwy do spraw lokalowych organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) sporządza zestawienie zbiorcze dla całego województwa z podziałem na poszczególne powiaty (miasta stanowiące powiaty, dzielnice) i przesyła je w terminie do dnia 15 lutego i 15 sierpnia każdego roku do Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.
3.
Zbiorcze zestawienia liczbowe z poszczególnych województw (ust. 2) stanowią podstawę do sporządzenia bilansu, wskazującego ilości mieszkań, utraconych przez jednostki organizacyjne przemysłu węglowego w okresie danego roku (§ 4 uchwały).