§ 6. - Zasady sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenie ewidencji tych zmian.

Monitor Polski

M.P.1960.74.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1960 r.
§  6.
Jednostki organizacyjne przemysłu węglowego przesyłają w terminach do dnia 10 stycznia i 10 lipca każdego roku po jednym egzemplarzu wykazów (§ 2) organom do spraw lokalowych prezydiów właściwych miejskich (dzielnicowych) i gromadzkich rad narodowych (rad narodowych osiedli).