Zasady sporządzania i zatwierdzania projektów robót geologicznych.

Monitor Polski

M.P.1957.98.577

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1960 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 10 grudnia 1957 r.
w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania projektów robót geologicznych. *

Na podstawie § 3 uchwały nr 309 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1957 r. w sprawie sporządzania i zatwierdzania projektów robót geologicznych (Monitor Polski Nr 70, poz. 430) zarządza się, co następuje:
1.
Zasady sporządzania projektów robót geologicznych określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.
2.
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) mogą w razie potrzeby ustalać w ramach instrukcji stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia szczegółowe przepisy dostosowane do specyfiki inwestycji poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Geologii.
1.
Prezes Centralnego Urzędu Geologii zatwierdza projekty robót geologicznych dla:
1)
zbadania głębokiego podłoża (wiercenia problemowe, oporowe),
2)
poznania struktury geologicznej określonego obszaru,
3)
ustalenia zasobów złoża węgla kamiennego, stanowiących podstawę do dokonywania inwestycji związanych z budową nowych głębokich kopalń oraz nowych dużych kopalń węgla brunatnego,
4)
ustalenia zasobów nowego złoża rud żelaza, pirytów, rud metali nieżelaznych, soli oraz ropy naftowej i gazu ziemnego,
5)
a)

ustalenia zasobów nowego złoża surowców skalnych, jeżeli koszt robót geologicznych przekracza 500.000 zł,

b)
ustalenia zasobów nowego złoża kopaliny nie wymienionej w pkt 3 i 4 - jeżeli koszt robót geologicznych przekracza 1.000.000 zł,
6)
ustalenia zasobów złoża wody podziemnej,
7)
ustalenia warunków hydrogeologicznych dla określonego obszaru lub ujęcia wodnego - jeżeli koszt robót geologicznych (hydrogeologicznych) przekracza 1.000.000 zł,
8)
ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich przy:
a)
opracowywaniu założeń określonej inwestycji budowlanej, jeżeli koszt robót geologicznych przekracza 200.000 zł,
b)
opracowywaniu założeń określonej inwestycji dla budownictwa wodnego, jeżeli koszt robót geologicznych przekracza 400.000 zł,
c)
opracowywaniu projektu wstępnego określonej inwestycji budowlanej, jeżeli koszt robót geologicznych przekracza 1.000.000 zł,
d)
opracowywaniu projektu wstępnego określonej inwestycji budownictwa wodnego, jeżeli koszt robót geologicznych przekracza 2.000.000 zł.
2.
Prezes Centralnego Urzędu Geologii zatwierdza projekty robót geologicznych na podstawie orzeczeń wydanych przez Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich, Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych oraz Komisję Zasobów Kopalin w zakresie ich działania.
1.
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) lub upoważnione przez nich jednostki organizacyjne zatwierdzają projekty robót geologicznych dla zadań geologicznych nie wymienionych w § 2.
2.
Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) zatwierdza projekty robót geologicznych na podstawie orzeczeń resortowego organu opiniodawczego.
3.
Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) może zwrócić się do Prezesa Centralnego Urzędu Geologii o zatwierdzenie projektu robót geologicznych dla innego zadania geologicznego niż określone w § 2.
Właściwe ministerstwa (urzędy centralne) zobowiązane są do przekazywania dla celów ewidencyjnych Centralnemu Urzędowi Geologii zatwierdzonych tematów projektów robót geologicznych.
Projekty robót geologicznych przedstawia się do zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostaje zwrócony wnioskodawcy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Dział I

Postanowienia ogólne.

§  1.
Projekt robót geologicznych jest zbiorem dokumentów, określających przedmiot i potrzebę wykonania zadania geologicznego, geologiczną koncepcję jego rozwiązania, zakres robót niezbędnych do wykonania zadania oraz ich orientacyjny koszt, a także formę, w jakiej rozwiązanie zadania powinno być przedstawione.
§  2.
Projekt robót geologicznych sporządza się oddzielnie dla każdego zadania geologicznego, przy czym przez zadanie geologiczne rozumie się w szczególności:
1)
sporządzenie arkusza szczegółowej mapy geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej) łącznie z tekstem i załącznikami graficznymi,
2)
zbadanie głębokiego podłoża (wiercenie oporowe),
3)
poznanie struktury geologicznej określonego obszaru,
4)
ustalenie zasobów złoża kopaliny,
5)
ustalenie zasobów złoża wody podziemnej,
6)
ustalenie warunków hydrogeologicznych dla określonego obszaru i ujęcia wody podziemnej,
7)
ustalenie warunków geologiczno-inżynierskich dla określonego obiektu budowlanego.
§  3.
Projekt robót geologicznych może opracować na zlecenie zamawiającego również i wykonawca tych robót.

Dział  II

Sporządzanie projektów robót geologicznych.

§  4.
1.
Projekt robót geologicznych powinien zawierać:
1)
określenie zadania geologicznego i ekonomicznego, uzasadnienie celowości robót z podaniem spodziewanych efektów gospodarczych,
2)
określenie położenia geograficznego terenu robót,
3)
krótką charakterystykę gospodarczą i przemysłową rejonu,
4)
program robót geologicznych,
5)
orientacyjny czas trwania robót i sporządzania dokumentacji geologicznej,
6)
orientacyjny koszt wykonania robót.
2.
Do projektu robót geologicznych należy dołączyć:
1)
mapę topograficzną w skali 1:300.000, 1:100.000 lub dokładniejszej z zaznaczeniem terenu robót,
2)
mapę geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, geofizyczną oraz przekroje geologiczne rejonu robót - o ile dokumenty takie istnieją,
3)
lokalizację projektowanych wyrobisk na mapie topograficznej w skali 1:2.000 - 1:50.000 oraz na istniejących koncepcyjnych charakterystycznych przekrojach.
§  5.
Program robót geologicznych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, powinien zawierać:
1)
historię i wyniki dotychczasowych robót geologicznych i geofizycznych przeprowadzonych w rejonie projektowanych robót oraz wykaz przestudiowanej literatury i materiałów archiwalnych z podaniem miejsca ich przechowywania,
2)
opis budowy morfologicznej rejonu projektowanych robót,
3)
opis budowy geologicznej rejonu projektowanych robót z dołączeniem przekrojów i przypuszczalnych profilów projektowanych wyrobisk, jeżeli sporządzenie ich jest możliwe,
4)
opis stosunków hydrogeologicznych rejonu projektowanych robót na podstawie istniejących danych,
5)
opisowe i graficzne rozwiązanie zadania geologicznego z podaniem możliwych wariantów, a w szczególności:
a)
opis i uzasadnienie ilości, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk,
b)
schematyczne konstrukcje otworów wierconych lub innych wyrobisk,
c)
wskazówki dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych,
d)
sposób likwidacji wyrobisk,
e)
opis i uzasadnienie zakresu i metod projektowanych badań geofizycznych,
f)
określenie kolejności i zależności wykonywania robót,
g)
opis metodyki i sposobu pobierania prób,
h)
program badań pobranych prób,
i)
opis sposobu dokonywania obserwacji i badań terenowych, a w szczególności:

-

obserwacji poziomów i pomiarów przepływów wód,

-

próbnych pompowań,

-

próbnych obciążeń gruntu,

-

pomiarów ciśnień i temperatur w razie występowania gazów, ropy naftowej lub wód,

-

badań i pomiarów specjalnych,

j)
wyszczególnienie prac mierniczych, koniecznych do nanoszenia na plany wyrobisk i miejsc pobrania prób,
6)
wyszczególnienie podkładów topograficznych potrzebnych do sporządzenia dokumentacji geologicznej.
§  6.
Orientacyjny koszt wykonania robót powinien być obliczony na podstawie cen wskaźnikowych, ustalonych przez Centralny Urząd Geologii. Do czasu ich ogłoszenia obowiązują nadal ceny wskaźnikowe w poszczególnych resortach.
§  7.
Projekt robót geologicznych należy sporządzać w zakresie niezbędnym do wykonania określonego zadania geologicznego.

Dział  III

Forma sporządzania projektów robót geologicznych.

§  8.
Mapy, plany i przekroje powinny być wykonywane z zastosowaniem ustalonych oznaczeń i powinny posiadać znormalizowane wymiary. Mapy, plany i przekroje powinny być luźno złożone według spisu rzeczy.
§  9.
Poszczególne części projektu robót geologicznych zawierające materiały tekstowe powinny być w formacie A-4, posiadać tytuły, być poprzedzone spisem rzeczy oraz mieć ponumerowane stronice.
§  10.
1.
Projekt robót geologicznych podpisują, jako odpowiedzialni, wykonawcy poszczególnych części oraz osoba odpowiedzialna za całość opracowanego projektu.
2.
Projekt robót geologicznych przy kosztorysie powyżej 50.000 zł sporządzają i podpisują osoby posiadające ukończone wyższe studia typu geologicznego i geologiczno-górniczego (magister geolog, inżynier geolog, inżynier hydrogeolog, magister-inżynier górnik) oraz 3-letnią praktykę.
* Z dniem 19 września 1960 r. tracą moc przepisy § 2 i 3 nin. zarządzenia w zakresie unormowanym w § 2 zarządzenia z dnia 12 sierpnia 1960 r. (M.P.60.72.333) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 września 1960 r.