Zasady rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi.

Monitor Polski

M.P.1958.98.540

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 grudnia 1958 r.
w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi.

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych (Dz. U. Nr 67, poz. 332) zarządza się, co następuje:
1.
Ilekroć w zarządzeniu użyto wyrazu "rozporządzenie" bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych (Dz. U. Nr 67, poz. 332).
2. 1
Ilekroć w zarządzeniu użyto określenia "zarządzenie Ministra Finansów", należy przez to rozumieć zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie podstawowych zasad prowadzenia księgowości, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przechowywania dowodów księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 102, poz. 546 oraz z 1961 r. Nr 26, poz. 128 i Nr 72, poz. 304).
1.
Na ustalony pomiędzy przedsiębiorstwem przekazującym i przedsiębiorstwem przyjmującym dzień wydania zakładu sporządza się bilans przekazania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którym należy objąć wszystkie przekazywane składniki majątkowe.
2.
Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza komisja inwentaryzacyjna, w skład której wchodzą w równej liczbie przedstawiciele przedsiębiorstwa przekazującego i przejmującego. Przewodniczącym komisji jest kierownik przedsiębiorstwa przekazującego lub osoba przez niego upoważniona. Koszty podróży i delegacji osób delegowanych do prac komisji pokrywa zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia przedsiębiorstwo przejmujące.
W zakresie techniki spisu z natury, wyceny oraz zasad wykazywania w bilansie przekazania przekazanych aktywów i pasywów stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia Ministra Finansów, o ile przepisy niniejszego zarządzenia nie stanowią inaczej.
1.
Przekazane aktywa i pasywa wyłącza się z bilansu przedsiębiorstwa przekazującego i wykazuje się w odrębnym bilansie przekazania. Aktywa i pasywa ujęte w bilansie przekazania podlegają włączeniu do bilansu przedsiębiorstwa przejmującego.
2.
Bilans przekazania sporządza przedsiębiorstwo przekazujące.
3.
Bilans przekazania należy sporządzić w ciągu 30 dni od dnia przekazania zakładu. Jeżeli jednak dniem przekazania jest dzień 1 stycznia, bilans przekazania sporządza się w terminie wyznaczonym do złożenia sprawozdania rocznego.
4.
Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw, w których rok gospodarczy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Nie wykazuje się w bilansie przekazania wartości przekazanych gruntów, placów i terenów, które w każdym przypadku przekazywane są nieodpłatnie.
1.
Ujęte w bilansie przekazania składniki majątkowe (aktywa) są przekazywane odpłatnie z wyjątkiem składników wymienionych w ust. 2 i 3.
2. 2
Nieodpłatnie przekazuje się:
1)
budynki i budowle z wyjątkiem nabytych po dniu 1 stycznia 1958 r. ze środków przewidzianych na finansowanie inwestycji zdecentralizowanych lub inwestycji przedsiębiorstw,
2)
rozpoczęte inwestycje centralne i zjednoczeń.
3) 3
nieruchomości pomiędzy przedsiębiorstwami zgrupowanymi w jednym zjednoczeniu.
3.
Oprócz składników majątkowych wymienionych w ust. 2 mogą być przekazywane nieodpłatnie również i inne składniki majątkowe, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności. Postanowienie takie powinna zawierać decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie zakładu lub zobowiązująca do jego przekazania (§ 3 rozporządzenia) bądź porozumienie pomiędzy organizacją przekazującą a przejmującą (§ 4 ust. 3 rozporządzenia).
1.
Wartość nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych (§ 6 ust. 2 i 3) wykazuje się w aktywach bilansu przekazania w wartości początkowej.
2. 4
Umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych oraz finansowanie nieodpłatnie przekazanych rozpoczętych inwestycji centralnych i zjednoczeń wykazuje się w pasywach bilansu przekazania.
3.
Różnicę między wielkością aktywów i pasywów wymienionych w ustępach poprzednich wykazuje się w pasywach bilansu przekazania jako "Fundusz statutowy".
1.
Remonty kapitalne rozpoczęte, przeprowadzone w obiektach podlegających przekazaniu, oraz przekazane inwestycje rozpoczęte przedsiębiorstw wykazuje się w aktywach bilansu przekazania w wysokości rzeczywiście poniesionych nakładów.
2.
W przypadku przekazania rozpoczętych kapitalnych remontów, jak również rozpoczętych inwestycji przedsiębiorstw należy dokonać - w trybie ustalonym obowiązującymi przepisami - odpowiednich zmian w planach kapitalnych remontów, jak również w planach rzeczowo-finansowych inwestycji przedsiębiorstw zarówno przedsiębiorstwa przekazującego, jak i przejmującego.
1.
Jeżeli suma przekazanych składników majątkowych, wykazanych w aktywach bilansu przekazania, przekracza sumę przekazanych zobowiązań i funduszów wykazanych w pasywach bilansu przekazania, różnicę należy wykazać w bilansie przekazania jako zobowiązanie przedsiębiorstwa przejmującego wobec przedsiębiorstwa przekazującego.
2.
Jeżeli suma przekazanych zobowiązań i funduszów wykazanych w pasywach bilansu przekazania przekracza sumę przekazanych składników majątkowych wykazanych w aktywach bilansu przekazania, różnicę należy wykazać w bilansie przekazania jako należność przedsiębiorstwa przejmującego wobec przedsiębiorstwa przekazującego.
3.
Należności lub zobowiązania z tytułu różnicy pomiędzy sumą przekazanych aktywów i pasywów powinny być ustalone z podziałem na:
1)
należności bądź zobowiązania płatne ze środków obrotowych,
2)
należności bądź zobowiązania płatne ze środków na inwestycje i kapitalne remonty.
Bilans przekazania podlega zatwierdzeniu przez jednostki nadrzędne przedsiębiorstwa przekazującego i przejmującego według zasad określonych odrębnymi przepisami w terminie 5 dni po upływie terminu określonego w § 4 ust. 3.
1.
Należność przedsiębiorstwa przekazującego od przedsiębiorstwa przejmującego z tytułu przekazanych składników majątkowych (§ 9 ust. 1) bądź należność przedsiębiorstwa przejmującego od przedsiębiorstwa przekazującego z tytułu przejętych składników majątkowych (§ 9 ust. 2) powinna być uregulowana poleceniem przelewu.
2.
Na kwotę należności przedsiębiorstwo będące wierzycielem wystawia w ciągu 5 dni od daty zatwierdzenia bilansu przekazania dwie odrębne faktury (płatne ze środków obrotowych oraz ze środków na inwestycje i kapitalne remonty przedsiębiorstwa będącego dłużnikiem), podając w tych fakturach wzmiankę o zatwierdzeniu bilansu przekazania.
3.
Termin zapłaty faktur, o których mowa w ust. 2, ustala przedsiębiorstwo przekazujące w porozumieniu z przedsiębiorstwem przejmującym. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wystawienia faktur.
1.
W celu księgowego ujęcia przekazania zarówno przedsiębiorstwo przekazujące, jak i przedsiębiorstwo przejmujące otworzą konta pod nazwą "Rozliczenia z tytułu przekazania (przejęcia) zakładów" jako konta analityczne do konta "Inne należności i zobowiązania" ("Rozrachunki z tytułu inwestycji i kapitalnych remontów").
2.
Przedsiębiorstwo przekazujące przeksięguje przekazane aktywa w ciężar kont, o których mowa w ust. 1, przekazane zaś pasywa - na dobro tych kont. Salda wymienionych kont będą wyrażać należność bądź też zobowiązanie przedsiębiorstwa przekazującego wobec przedsiębiorstwa przejmującego.
3.
Przedsiębiorstwo przejmujące przeksięguje przejęte aktywa na dobro kont, o których mowa w ust. 1, przejęte zaś pasywa - w ciężar tych kont. Salda tych kont będą wyrażać zobowiązanie bądź też należność przedsiębiorstwa przejmującego wobec przedsiębiorstwa przekazującego.
Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio, gdy przedmiotem przekazania jest nieruchomość nie stanowiąca składnika zakładu.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1954 r. w sprawie sporządzania bilansu przekazania zakładów lub ich części samodzielnie nie bilansujących oraz rozliczeń z tym związanych (Monitor Polski Nr A-24, poz. 392).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 grudnia 1958 r.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 marca 1962 r. (M.P.62.30.128) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 1962 r.
2 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 marca 1962 r. (M.P.62.30.128) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 1962 r.
3 § 6 ust. 2 pkt 3 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 13 kwietnia 1966 r. (M.P.66.18.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 kwietnia 1966 r.
4 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 19 marca 1962 r. (M.P.62.30.128) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 1962 r.
5 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 i 5 zarządzenia z dnia 19 marca 1962 r. (M.P.62.30.128) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 1962 r.