Zasady przyznawania nagród jubileuszowych strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Monitor Polski

M.P.1992.12.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1992 r.

UCHWAŁA Nr 41
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 kwietnia 1992 r.
w sprawie zasad przyznawania nagród jubileuszowych strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 i z 1992 r. Nr 21, poz. 86) Rady Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Strażakom Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej "strażakami", przysługują nagrody jubileuszowe za wieloletnią służbę w wysokości:
1)
po 20 latach służby - 75%,
2)
po 25 latach służby - 100%,
3)
po 30 latach służby - 150%,
4)
po 35 latach służby - 200%,
5)
po 40 latach służby - 300%,

- miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, z wyjątkiem dodatku rodzinnego, zwanego dalej "uposażeniem".

2.
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi uposażenie przysługujące strażakowi w dniu wypłaty nagrody lub uposażenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody, jeżeli byłoby to dla strażaka korzystniejsze.
Do okresu służby, o którym mowa w § 1 ust. 1, wlicza się:
1)
okres służby i pracy uwzględniany przy ustalaniu dodatku za lata służby,
2)
inne okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w stosunku do pracowników.
1.
Strażak nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do jej uzyskania.
2.
Wypłata nagrody powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez strażaka prawa do nagrody, z zastrzeżeniem ust. 4-7.
3.
Strażak jest obowiązany udowodnić swoje prawo do nagrody, jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
4.
Wypłata nagrody jubileuszowej dla strażaka, który nabył do niej prawo w okresie pobytu na urlopie wychowawczym, następuje niezwłocznie po zakończeniu tego urlopu.
5.
Wypłatę nagrody zawiesza się strażakowi, który nabył do niej prawo w okresie prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego, dyscyplinarnego lub przed sądem honorowym - do czasu zakończenia tego postępowania.
6.
Wypłatę nagrody zawiesza się również strażakowi, który nabył do niej prawo w okresie odbywania kary ograniczenia wolności oraz w okresie, na który orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
7.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, nagrodę wypłaca się niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia, z zastrzeżeniem § 4.
Strażak traci prawo do nagrody jubileuszowej w razie zwolnienia ze służby wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu, wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby lub obniżenia stopnia na wniosek sądu honorowego.
Strażakowi zwalnianemu ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty inwalidzkiej, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, licząc od dnia zwolnienia, nagrodę wypłaca się w dniu zwolnienia ze służby.
1.
Strażakowi, który w dniu udokumentowania prawa do nagrody nabywa prawo do dwóch lub więcej nagród, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
2.
Strażakowi, który nabędzie prawo do nagrody wyższego stopnia w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym udokumentował swoje prawo do nagrody niższego stopnia, wypłaca się w terminie określonym § 3 ust. 2 nagrodę niższą, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
Przepisy § 6 mają odpowiednie zastosowanie do strażaków, którzy z tytułu wejścia w życie uchwały nabywają prawo do dwóch lub więcej nagród oraz gdy prawo do nagrody wyższego stopnia nabywają w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia nabycia prawa do nagrody niższego stopnia.
Przepisy uchwały mają zastosowanie do strażaków, którzy prawo do nagrody jubileuszowej, na warunkach określonych w uchwale, nabyli od dnia 1 stycznia 1992 r.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.