Zasady przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego w zamian za mieszkanie.

Monitor Polski

M.P.1960.90.407

Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 listopada 1960 r.
w sprawie zasad przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego w zamian za mieszkanie.

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 69, poz. 436) zarządza się, co następuje:
Funkcjonariuszowi Służby Więziennej mianowanemu na stałe, przeniesionemu służbowo i posiadającemu na utrzymaniu wspólnie z nim stale zamieszkałych członków rodziny, w przypadku nieprzydzielenia mieszkania służbowego w miejscu pełnienia służby przysługuje równoważnik pieniężny w wysokości 300 zł miesięcznie.
Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego zarządzenia uważa się:
1)
współmałżonka,
2)
dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie,
3)
rodziców (dziadków, byłych opiekunów) funkcjonariusza lub jego współmałżonka.
Prawo do równoważnika pieniężnego powstaje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca, licząc od dnia przybycia funkcjonariusza do miejscowości, w której ma pełnić służbę, i zgłoszenia się do służby w jednostce organizacyjnej więziennictwa.
Prawo do równoważnika nie przysługuje:
1)
w razie posiadania lub uzyskania przez funkcjonariusza albo członków rodziny będących na jego utrzymaniu innego mieszkania w miejscu pełnienia służby umożliwiającego wspólne zamieszkanie,
2)
jeżeli funkcjonariusz albo członkowie rodziny będący na jego utrzymaniu posiadają mieszkanie służbowe lub inne mieszkanie umożliwiające wspólne zamieszkanie poza miejscowością, w której funkcjonariusz pełni służbę, a czas dojazdu do miejsca pełnienia służby publicznymi środkami lokomocji (koleją, autobusem) nie przekracza według rozkładu jazdy jednej godziny w jedną stronę, a w razie braku publicznych środków lokomocji - odległość od miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby nie przekracza 20 km,
3)
w razie bezzasadnej odmowy przyjęcia przydzielonego mieszkania w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości określonej w pkt 2,
4)
funkcjonariuszom skierowanym do szkół lub na kursy.
1.
Funkcjonariuszom dojeżdżającym do miejsca pełnienia służby (§ 4 pkt 2) przysługuje zwrot faktycznie poniesionych kosztów dojazdu publicznymi środkami lokomocji z kredytów przeznaczonych na opłatę równoważnika pieniężnego. Do kosztów dojazdu nie wlicza się opłat za przejazdy miejskimi środkami lokomocji.
2.
Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje w przypadkach określonych w § 4 pkt 1 i 3.
1.
Równoważnik oraz zwrot kosztów dojazdu przyznaje:
1)
funkcjonariuszom zatrudnionym w zakładach karnych - naczelnik właściwego centralnego więzienia,
2)
funkcjonariuszom zatrudnionym w Centralnym Zarządzie Więziennictwa i naczelnikom centralnych więzień - dyrektor tegoż Zarządu.
2.
Wypłaty równoważnika pieniężnego i zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się miesięcznie z dołu na podstawie zaświadczenia wystawionego przez właściwego przełożonego (ust. 1).
1.
Jednostki organizacyjne więziennictwa prowadzą ewidencję osób uprawnionych do pobierania równoważnika pieniężnego i do zwrotu kosztów dojazdu.
2.
O powstaniu okoliczności powodujących wygaśnięcie prawa do równoważnika pieniężnego lub zwrotu kosztów dojazdu prowadzący ewidencję obowiązany jest zawiadomić pisemnie organ dokonujący wypłaty równoważnika, który wstrzymuje na tej podstawie dalszą wypłatę.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.