Zasady przyjęć na I rok studiów zaocznych i wieczorowych w szkołach wyższych.

Monitor Polski

M.P.1989.33.258

Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 18 września 1989 r.
w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów zaocznych i wieczorowych w szkołach wyższych.

Na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 33, poz. 178) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie dotyczy szkół wyższych nadzorowanych przez Ministrów: Edukacji Narodowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Kultury i Sztuki, Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
2.
Szkoła wyższa przyjmuje kandydatów na I rok studiów zaocznych i wieczorowych w ramach limitów przyjęć ustalonych na poszczególne kierunki przez rektora.
3.
Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu wstępnego, tzn. uzyskanie co najmniej ocen dostatecznych ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem. Przepis ten nie dotyczy kandydatów, o których mowa w § 2.
4.
Egzamin wstępny ma charakter konkursowy.
5.
Tryb postępowania egzaminacyjnego oraz regulamin punktacji egzaminu wstępnego ustalają uczelniane komisje rekrutacyjne.
6.
Rektor może określić dodatkowe kryteria przyjęć na niektóre kierunki studiów.
Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe (instytutowe) komisje rekrutacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami.
1.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje wydziałowe (instytutowe), powoływane przez dziekana (dyrektora instytutu).
2.
Uczelnianą komisję powołuje rektor.
3.
Przewodniczącym komisji uczelnianej jest rektor lub wyznaczony przez niego prorektor. Przewodniczącym komisji wydziałowej jest dziekan lub prodziekan, a w razie powołania kilku komisji wydziałowych - wyznaczeni przez dziekana profesorowie lub docenci. Przewodniczącym komisji instytutowej jest dyrektor instytutu.
1.
Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych uprawnieni są nauczyciele akademiccy szkoły wyższej. W egzaminach mogą uczestniczyć na prawach obserwatorów nauczyciele szkół średnich i osoby z nadzoru pedagogicznego.
2.
Pisemny egzamin wstępny jest anonimowy.
3.
Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się dla każdego kandydata oddzielny protokół. W protokole wpisuje się oceny uzyskane w każdej części egzaminu wstępnego (pisemnego, ustnego, testowego, sprawdzianu itp.), a przy egzaminie ustnym - numery zestawu pytań (nie dotyczy szkół artystycznych). Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i wszystkich członków komisji. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji z uzasadnieniem dokonanej zmiany.
4.
Kandydat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych oraz o sumie punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
5.
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zostali przyjęci na I rok studiów na danym kierunku studiów, mogą ubiegać się o przyjęcie na inny (pokrewny) kierunek studiów, na którym obowiązywały na egzaminie wstępnym te same przedmioty kierunkowe.
1.
Kandydaci na I rok studiów składają następujące dokumenty:
1)
wypełniony według ustalonego wzoru formularz, zawierający również kwestionariusz statystyczny kandydata, życiorys i podanie,
2)
świadectwo dojrzałości w oryginale, a w wypadkach szkół artystycznych również świadectwo dojrzałości w uwierzytelnionym odpisie,
3)
orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na wybranym kierunku,
4)
cztery fotografie o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
5)
inne, wymienione w załącznikach nr 1-4 do zarządzenia.
2.
Kandydaci na I rok studiów składają dokumenty, o których mowa w ust. 1, osobiście lub za pośrednictwem zakładu pracy w wybranej przez siebie szkole wyższej.
3.
Żołnierze, którzy w roku przystąpienia do egzaminu wstępnego kończą zasadniczą służbę wojskową, składają dokumenty wraz z opinią dowódcy jednostki wojskowej do studium wojskowego wybranej szkoły wyższej.
4.
Termin składania dokumentów ustala rektor.
Termin egzaminu wstępnego ustala właściwy minister.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 października 1986 r. w sprawie zasad i warunków przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Monitor Polski Nr 32, poz. 232),
2)
zarządzenia innych ministrów (kierowników urzędów centralnych) nadzorujących szkoły wyższe, wydane na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o utworzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 36, poz. 169) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz. 128 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 6, poz. 33, Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192) w zakresie dotyczącym zasad przyjęć na I rok studiów zaocznych i wieczorowych w szkołach wyższych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW W SZKOŁACH WYŻSZYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI

§  1.
1.
Dla kandydatów I rok studiów może być poprzedzony organizowanym przez szkołę semestrem zerowym, z zastrzeżeniem ust. 5.
2.
Decyzję o organizacji semestru zerowego oraz o limicie miejsc na nim podejmuje rektor szkoły.
3.
Rekrutację kandydatów na semestr zerowy prowadzą zakłady pracy i organizacje społeczno-polityczne w porozumieniu ze szkołami wyższymi.
4.
Złożenia organizacyjne i programy semestru zerowego przygotowują szkoły wyższe.
5.
Dla kandydatów rekrutujących się spośród czynnych zawodowo nauczycieli I rok studiów poprzedzony jest kursem przygotowawczym, organizowanym przez oddziały Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
6.
Uczestnicy semestrów zerowych i kursów przygotowawczych zdają egzaminy wstępne na zasadach określonych w zarządzeniu.
7.
Kandydaci na studia w wyższych szkołach morskich powinni być zatrudnieni u armatora polskiego lub posiadać roczną praktykę na statkach morskich.
§  2.
1.
Zakres egzaminu wstępnego określają odrębne przepisy.
2.
Pisemną pracę egzaminacyjną oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy - specjaliści z danego przedmiotu. W razie rozbieżności opinii egzaminatorów, ostateczną ocenę ustala przewodniczący komisji wydziałowej (instytutowej).
3.
Kandydaci, którzy na egzaminach pisemnych uzyskali z dwóch przedmiotów oceny niedostateczne, nie mogą być dopuszczeni do egzaminu ustnego, o czym zostaną powiadomieni w sposób ustalony przez rektora. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z przedmiotu, z którego przewidziany jest tylko egzamin pisemny jednoczęściowy, mają prawo poprawienia tej oceny na egzaminie ustnym. Kandydaci, którzy otrzymali z jednego przedmiotu egzaminacyjnego ostateczną ocenę niedostateczną nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
§  3.
1.
W szkołach technicznych egzaminy z poszczególnych przedmiotów kierunkowych składają się z dwóch części i są przeprowadzane w formie pisemnej. Ostateczną ocenę egzaminu ustala się na podstawie łącznej oceny uzyskanej z obu części egzaminu.
2.
Kandydaci, którzy otrzymali ocenę niedostateczną tylko z języka obcego, mają prawo poprawić tę ocenę. Formę egzaminu poprawkowego określa szkoła.
§  4.
Kandydaci na kierunki nauczycielskie składają dodatkowo:
1)
rekrutujący się spośród czynnych zawodowo nauczycieli - zgodę na podjęcie studiów, wystawioną przez właściwe kierownictwo szkoły,
2)
rekrutujący się spoza zawodu nauczycielskiego - orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczycielskiego, wystawione na formularzu ustalonym w zarządzeniu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 1967 r. (Dz. Urz. MOiSzW Nr B-6, poz. 58).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW NA ODDZIAŁ ZAOCZNY WYDZIAŁU PIELĘGNIARSKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE

§  1.
Na I rok studiów Oddziału Zaocznego Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie na kierunek:
1)
pielęgniarski,
2)
pielęgniarski o specjalności dydaktyki medycznej w zakresie techniki farmaceutycznej,
3)
pielęgniarski o specjalności dydaktyki medycznej w zakresie techniki elektroradiologicznej

mogą być przyjęci kandydaci, którzy są nauczycielami w szkole medycznej lub instruktorami praktycznej nauki zawodu w zakładach społecznej służby zdrowia.

2.
Na kierunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przyjmowani są kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości liceum medycznego pielęgniarstwa bądź świadectwem dojrzałości i dyplomem ukończenia medycznego studium zawodowego (lub równorzędnej szkoły medycznej), wydział pielęgniarstwa, pielęgniarstwa psychiatrycznego, położnych.
3.
Na kierunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przyjmowani są kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości i dyplomem ukończenia odpowiedniego kierunku kształcenia: fizjoterapii, elektroradiologii, techniki farmaceutycznej - medycznego studium zawodowego.
4.
Na kierunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, przyjmowani są kandydaci posiadający skierowanie na studia ze szkoły medycznej lub z zakładu pracy, poświadczone przez szkołę medyczną.
§  2.
Egzamin wstępny składa się z 7 pytań rozwiązywanych w ciągu dwu kolejnych dni.
§  3.
Minimalny limit przyjęć na I rok studiów określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW W SZKOŁACH WYŻSZYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA KULTURY I SZTUKI

§  1.
1.
Kandydaci na studia wychowania muzycznego i pedagogiki instrumentalnej mogą być dopuszczeni do egzaminu wstępnego, jeżeli ukończyli liceum muzyczne lub szkołę muzyczną II stopnia.
2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kandydatów na wieczorowe studia wychowania muzycznego w tych akademiach muzycznych, w których uczelniana komisja rekrutacyjna przyjęła zasadę niewymagania na ten kierunek dyplomu szkoły muzycznej stopnia średniego.
§  2.
1.
Do oceny kandydatów stosuje się system punktowy.
2.
Do przeprowadzenia egzaminów z poszczególnych przedmiotów rektor może powołać zespoły egzaminacyjne. Przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego jest wyznaczony przez rektora profesor lub docent zatrudniony w szkole.
§  3.
Po zakończeniu każdego etapu egzaminu komisja wydziałowa ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu, a po zakończeniu ostatniego etapu - listę kandydatów przyjętych.
§  4.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni jednocześnie w szkole muzycznej II stopnia lub liceum muzycznym albo liceum plastycznym nie mogą oceniać podczas egzaminu wstępnego kandydatów, którzy byli ich uczniami.
§  5.
Protokół przebiegu egzaminu wstępnego danego kandydata powinien być podpisany przez przewodniczącego komisji wydziałowej, a w razie powołania zespołów egzaminacyjnych - przez przewodniczącego komisji wydziałowej i przewodniczących poszczególnych zespołów egzaminacyjnych.
§  6.
Od kandydatów są wymagane następujące dodatkowe dokumenty lub prace:
1)
świadectwo dojrzałości liceum muzycznego lub dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia - dotyczy kandydatów na pedagogikę instrumentalną i wychowanie muzyczne; obowiązek ten nie dotyczy kandydatów na wieczorowe studia wychowania muzycznego w tych akademiach muzycznych, w których uczelniana komisja rekrutacyjna przyjęła zasadę niewymagania na ten kierunek dyplomu ukończenia szkoły muzycznej stopnia średniego,
2)
samodzielnie napisana praca literacka (scenariusz, nowela, opowiadanie) - dotyczy kandydatów na studium scenariuszowe,
3)
samodzielnie wykonane prace plastyczne - dotyczy kandydatów na wychowanie plastyczne.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW W SZKOŁACH WYŻSZYCH NADZOROWANYCH PRZEZ KOMITET DO SPRAW MŁODZIEŻY I KULTURY FIZYCZNEJ

§  1.
1.
Dobór kandydatów na studia odbywa się w drodze postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego badania lekarskie i egzamin wstępny.
2.
Badania lekarskie prowadzą uczelniane komisje lekarskie opierając się na "Kryteriach zdrowotnych kwalifikowania kandydatów na studia w AWF". Negatywny wynik badania lekarskiego eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
§  2.
1.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia przeprowadza się systemem punktów według następujących zasad:
1)
przeliczenie ocen egzaminu wstępnego na punkty,
2)
przyznanie punktów z tytułu posiadania I lub II klasy sportowej.
2.
Kandydaci na kierunek "wychowanie fizyczne", którzy udokumentują posiadanie I lub II klasy sportowej, otrzymują za:
1)
I klasę sportową - 10 punktów,
2)
II klasę sportową - 5 punktów.
§  3.
Egzamin wstępny składa się z dwóch części: egzaminu sprawności fizycznej oraz pisemnego egzaminu teoretycznego. Na kierunku "rehabilitacja ruchowa" oraz na kierunku "turystyka i rekreacja" specjalność "turystyka" rada wydziału może odstąpić od wymogu egzaminu sprawności fizycznej.
§  4.
1.
Kandydaci, którzy otrzymali z egzaminu sprawności fizycznej lub z pisemnego egzaminu teoretycznego wchodzącego w skład egzaminu wstępnego ocenę niedostateczną, mogą poprawić tę ocenę. Formę egzaminu poprawkowego określa we własnym zakresie rada wydziału.
2.
Kandydat, który z usprawiedliwionych powodów nie zaliczy jednej z dyscyplin wchodzących w skład egzaminu sprawności fizycznej bądź nie przystąpi do egzaminu z przedmiotu teoretycznego, ma prawo ubiegania się poprzez komisję wydziałową o przełożenie elementów egzaminu. Termin ponownego egzaminu ustala komisja wydziałowa.
3.
Próby egzaminacyjne z zakresu sprawności fizycznej opracowywane są przez uczelnie. Zestawy prób i testów są udostępniane kandydatom co najmniej na 3 miesiące przed egzaminem wstępnym.
§  5.
Pisemną pracę egzaminacyjną oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy - specjaliści z danego przedmiotu. W razie rozbieżności w ocenach, ocenę ostateczną ustala przewodniczący komisji wydziałowej.
§  6.
Kandydaci obowiązani są składać następujące dodatkowe dokumenty:
1)
aktualne wyniki badań: rtg. klatki piersiowej, morfologia krwi, WR, OB, grupa krwi, badanie ogólne moczu i elektrokardiogram,
2)
zaświadczenie o klasie sportowej, wydane przez zarząd polskiego związku sportowego (klasa mistrzowska, I klasa sportowa) lub zarząd okręgowego związku sportowego (II klasa sportowa).