Monitor Polski

M.P.1990.14.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1991 r.

UCHWAŁA Nr 44
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1990 r.
w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.

Na podstawie art. 227 Kodeksu pracy Rada Ministrów uchwala, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Uchwała określa zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, a także zasady dostarczania odzieży roboczej i obuwia roboczego.
§  2.
1. Do środków ochrony indywidualnej zalicza się wymienione w ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały: odzież ochronną, ochrony kończyn dolnych, ochrony kończyn górnych, ochrony głowy, oczu i twarzy, słuchu, układu oddechowego, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, środki izolujące cały organizm; środki te są użytkowane w miejscu pracy zgodnie z przeznaczeniem, w celu zabezpieczenia pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.
2. Zakład pracy przydziela środki ochrony indywidualnej wykonywane według wzorów zatwierdzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
3. Zakład pracy nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych dla danego stanowiska oraz jest obowiązany przeszkolić go w zakresie zasad posługiwania się tymi środkami.
§  3.
1. Do odzieży roboczej i obuwia roboczego zalicza się przedmioty wymienione w ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do uchwały, przeznaczone do użytku podczas wykonywania pracy, umożliwiające zachowanie higieny i wymogów sanitarnych oraz ochronę wytwarzanego lub przetwarzanego produktu.
2. Zakład pracy dostarcza odzież roboczą i obuwie robocze wykonywane zgodnie z polskimi normami zawierającymi wymagania dla odzieży roboczej i obuwia roboczego.
§  4. 1 (skreślony).

Rozdział  2

Zasady przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

§  5.
1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność zakładu pracy.
2. Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze - do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.
3. Zakład pracy może przydzielić pracownikom używane środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą, z wyjątkiem bielizny osobistej i obuwia, jeżeli przedmioty te zachowały właściwości ochronne lub użytkowe, są czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymaganiom higienicznosanitarnym.
4. 2 (skreślony).
§  6.
1. 3 Zakład pracy przydziela niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą osobom wykonującym krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne, w czasie których może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież, a także ze względu na bezpieczeństwo pracy.
2. Obowiązek zapewnienia przedmiotów, o których mowa w ust. 1, spoczywa na zakładzie pracy, na którego terenie są prowadzone prace określone w ust. 1.
3. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie do studentów i uczniów odbywających w zakładzie pracy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.
§  7. 4  
1. Zakład pracy w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i innymi przedstawicielami pracowników może ustalić stanowiska, na których może być używana przez pracowników, za ich zgodą, własna odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych lub prace powodujące intensywne brudzenie odzieży oraz skażenie odzieży i obuwia środkami chemicznymi, promieniotwórczymi oraz materiałami biologicznie zakaźnymi.
3. W przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przepisem ust. 1, zakład pracy wypłaca mu ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej na podstawie tabeli norm przydziału, o której mowa w § 8-11, i aktualnych cen.

Rozdział  3

Ustalanie tabel norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

§  8. Tabele norm przydziału, zwane dalej "tabelami", zawierają wykaz stanowisk pracy, na których powinny być stosowane określone środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, oraz przewidywane okresy ich używalności.
§  9.
1. 5 Tabele, o których mowa w § 8, z zastrzeżeniem § 10, ustala zakład pracy w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i innymi przedstawicielami pracowników.
2. Wielozakładowe podmioty gospodarcze mogą ustalić jednolite tabele dla swoich wyodrębnionych jednostek.
§  10. Naczelne, centralne i terenowe organy administracji państwowej ustalają tabele dla jednostek i zakładów budżetowych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych.
§  11. Tabela norm przydziału dla pracowników obsługi urzędów naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji państwowej, z wyłączeniem Ministerstwa Obrony Narodowej, jest zawarta w załączniku nr 2 do uchwały.
§  12. 6 Zakład pracy w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i innymi przedstawicielami pracowników ustala szczegółowe zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.

Rozdział  4

Konserwacja i zwrot używanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

§  13.
1. Pracownik jest obowiązany utrzymywać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
2. Konserwacja przedmiotów wymienionych w ust. 1, ich odkażanie, naprawa oraz pranie należą do obowiązków zakładu pracy.
3. Jeżeli zakład pracy nie ma możliwości zorganizowania prania i naprawy odzieży roboczej wydanej do stałego indywidualnego używania, za pranie w stopniu zabrudzenia możliwym do usunięcia w praniu domowym, z wyjątkiem odzieży skażonej bakteriologicznie lub substancjami szkodliwymi, wypłaca, za zgodą pracownika, ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonych kosztów tych czynności i środków piorących.
4. 7 (skreślony).
§  14. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zakład pracy jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie inne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze przewidziane w tabelach norm. Jeżeli utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nastąpiły z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Kwotę tę zakład pracy może obniżyć, jeżeli uzasadniają to okoliczności zniszczenia.
§  15. 8 (skreślony).
§  16. 9 (skreślony).

Rozdział  5 10

Przepisy końcowe

§  17. Tracą moc:
1) uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej (Monitor Polski z 1984 r. Nr 8, poz. 58),
2) zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie tabeli norm odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych (Monitor Polski Nr 57, poz. 309).
§  18. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepisy rozdziału 3 wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE PRZYDZIELANE PRZEZ ZAKŁAD PRACY ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

1. Zakład pracy przydziela pracownikowi następujące środki ochrony indywidualnej:

1) odzież ochronną, obejmującą: płaszcze, peleryny, kurtki, kombinezony, fartuchy przednie, bluzy, ubrania, spodnie, kamizelki, ochraniacze klatki piersiowej, ochraniacze brzucha i części tułowia, kaptury, kapelusze, czapki, berety, stożki, chustki, pokrowce na czapki i inne; odzież ochronna przysługuje pracownikom zatrudnionym w warunkach, w których są narażeni na działanie: płynnych czynników chemicznych, pyłów, czynników gorących (promieniowanie cieplne, płomienie, iskry, rozpryski stopionego metalu), szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych, wody i deszczu, niskich temperatur, czynników mechanicznych (odpryski metali, drewna i tworzyw sztucznych), promieniowania elektromagnetycznego (w tym mikrofale), promieniowania jonizującego (rentgenowskie, jądrowe), gromadzących się ładunków elektrostatycznych lub na możliwości porażenia prądem; bieliznę osobistą przydziela się tylko wtedy, gdy stanowi ona konieczne uzupełnienie odzieży ochronnej, w szczególności niepalnej, kwasoochronnej oraz chroniącej przed toksycznymi substancjami chemicznymi,

2) ochrony kończyn dolnych, obejmujące: buty, saperki, półsaperki, trzewiki, półbuty, sandały, trepy, wkładki, ochraniacze stopy, ochraniacze golenia, getry, ochraniacze kolana, ochraniacze uda i inne; obuwie przysługuje pracownikom zatrudnionym w warunkach narażenia nóg na: urazy mechaniczne powodujące skaleczenia nóg, przekłucia stóp lub zgniecenie palców, iskry i gorące rozpryski metali, wysoką i niską temperaturę, wodę, środki chemiczne, gromadzenie się ładunków elektrostatycznych, porażenie prądem elektrycznym oraz pośliźnięcie się,

3) ochrony kończyn górnych, obejmujące: rękawice jedno-, trzy-, cztero- i pięciopalcowe, rękawice o skróconych palcach, rękawice bezpalcowe, rękawice biologiczne, ochraniacze palców, nadgarstka i dłoni, ochraniacze łokcia, przedramienia, ramienia i inne; rękawice ochronne przysługują pracownikom wykonującym prace w warunkach narażenia rąk na: szkodliwe działanie substancji chemicznych, czynniki gorące (promieniowanie podczerwone, płomień, iskry, rozpryski metali stopionych, kontakt z nagrzanymi przedmiotami), szkodliwe działanie promieniowania jonizującego, szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne, niskie temperatury, wodę, czynniki mechaniczne powodujące skaleczenia rąk, przekłucia, starcie naskórka, porażenie prądem; rękawice skórzane mogą być wydawane tylko do prac z iskrami i płomieniem,

4) ochrony głowy, obejmujące: hełmy ochronne i hełmy ochronne z wyposażeniem dodatkowym przeznaczone do ochrony głowy przed urazami spowodowanymi uderzeniami i do amortyzacji energii uderzenia,

5) ochrony oczu i twarzy, obejmujące: okulary, gogle, osłony twarzy, tarcze i inne; przysługują one pracownikom wykonującym prace w warunkach narażenia twarzy i oczu na: odpryski metali, drewna i tworzyw sztucznych, pyły, ciecze szkodliwe, pary i gazy drażniące i rozpryski stopionych metali, promieniowanie laserowe, promieniowanie nadfioletowe, mikrofale, intensywne promieniowanie termotemperaturowe,

6) ochrony słuchu, obejmujące: wkładki przeciwhałasowe, nauszniki przeciwhałasowe, hełmy przeciwhałasowe i inne, których stosowanie ma na celu ochronę człowieka przed utratą słuchu spowodowaną pracą w hałasie,

7) ochrony układu oddechowego, obejmujące: półmaski przeciwpyłowe, półmaski filtrująco-pochłaniające, pochłaniacze ucieczkowe, filtropochłaniacze ucieczkowe, aparaty powietrzne, aparaty tlenowe, maski kapturowe, maski twarzowe, półmaski, ustniki, kaptury powietrzne, hełmy powietrzne, elementy oczyszczające powietrze, filtry przeciwpyłowe, wkłady pochłaniające, pochłaniacze, wkłady filtrująco-pochłaniające, filtropochłaniacze, wkłady regenerujące, filtry przeciwolejowe i inne; stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego umożliwia przebywanie i wykonywanie pracy w środowisku nieprzydatnym do oddychania na skutek niedoboru tlenu lub występowania szkodliwych zanieczyszczeń,

8) sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, obejmujący: uprzęże (pasy bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa, kombinezony bezpieczeństwa), linki asekuracyjne (pionowe i poziome), urządzenia samoblokujące (stacjonarne i przesuwane); sprzęt ten jest stosowany do ochrony przed upadkiem podczas wykonywania pracy; sprzęt kompletowany jest z uprzęży i linki bezpieczeństwa oraz z amortyzatora, liny asekuracyjnej lub urządzenia samoblokującego,

9) środki izolujące cały organizm, obejmujące: środki z doprowadzeniem powietrza, środki umożliwiające stosowanie izolującego sprzętu ochrony układu oddechowego, środki umożliwiające doprowadzenie powietrza lub stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego; są to środki szczelnie osłaniające tułów, ręce, nogi i głowę oraz układ oddechowy i chroniące je przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy w stopniu najwyższym.

2. Zakład pracy dostarcza pracownikowi następującą odzież roboczą: ubrania, kombinezony, fartuchy, bluzy, koszule, bluzki, spodnie, spódnice, fartuchy przednie, fartuchy częściowe, bieliznę osobistą, czapki, czepki, furażerki, chustki i kaptury; odzież roboczą przydziela się pracownikom stale wykonującym prace, przy których występuje intensywne brudzenie, przykra woń bądź działają czynniki mechaniczne powodujące przetarcie, rozdarcie, przyspieszone niszczenie odzieży własnej pracownika, a także ze względu na określone wymagania sanitarne lub higieniczne; bieliznę osobistą oraz koszule przydziela się tylko wtedy, gdy są niezbędne do używania pod odzieżą roboczą ze względu na wykonywanie prac powodujących intensywne brudzenie i przykrą woń oraz ze względu na uzasadnione wymagania sanitarne (szpitale).

3. Zakład pracy dostarcza pracownikowi następujące obuwie robocze: trzewiki, półbuty, półsaperki, saperki, skutery, sandały, obuwie profilaktyczne, pantolety; obuwie robocze przydziela się pracownikom stale zatrudnionym przy pracach, przy których występuje intensywne brudzenie lub przyspieszone niszczenie obuwia; obuwie profilaktyczne przydziela się przy pracach wykonywanych w pozycji stojącej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  11 TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI URZĘDÓW NACZELNYCH, CENTRALNYCH I TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Lp.Stanowisko pracy Zakres wyposażenia:

R-odzież i obuwie robocze

O-ochrony indywidualne

Przewidywany okres używalności w miesiącach, w okresach zimowych (o.z.) i do zużycia
1 2 3 4
1Archiwista, pracownik archiwum 1. R-chusta lub czapka drelichowa (wg potrzeb)do zużycia
2. R-fartuch z tkanin syntetycznych lub fartuch kretonowydo zużycia (min.36)

do zużycia (min.18)

3. O-kamizelka ciepłochronna1) do zużycia
2Bibliotekarka, pracownik biblioteki 1. R-fartuch z tkanin syntetycznych lub fartuch kretonowy do zużycia (min.36)

do zużycia (min.18)

3Bufetowa, herbaciarka 1. R-czepek biały lub opaska do zużycia
2. R-fartuch płócienny biały 2 szt./18
lub z tkanin syntetycznych 2 szt./36
3. R-trzewiki profilaktyczne tekstylne 9
lub obuwie na spodach drewnianych 18
4. O-fartuch przedni wodoochronny do zużycia
4Dozorca sprzątający teren wokół budynku 1. R- czapka drelichowa lub beret 24
2. R-ubranie drelichowe 18
lub fartuch drelichowy 18
3. R-trzewiki sk./gum. 24
4. O-kurtka ciepłochronna 4 o.z.
5. O-kurtka przeciwdeszczowa podgumowana do zużycia (min.36)
6. O-czapka ocieplona 4 o.z.
7. O-buty filcowo-gumowe 3 o.z.
8. O-rękawice ochronne drelichowe do zużycia
9. O-kamizelka ostrzegawcza wg potrzeb do zużycia
5Elektryk, elektromonter 1. R-kombinezon drelichowy 24
lub ubranie drelichowe 18
2. R-trzewiki sk./gum. 24
3. O-kamizelka ciepłochronna1) 3 o.z.
4. O-sprzęt dielektryczny (rękawice gumowe, kalosze) do zużycia
5. O-szelki lub pas bezpieczeństwa wg instrukcji
6Kelner(ka) 1. R-czepek biały lub opaska do zużycia
2. R-fartuch z elanobawełny 2 szt./24
3. R-fartuszek przedni biały do zużycia
4. R-trzewiki profilaktyczne tekstylne 9
7Kierowca samochodu osobowego, dostawczego i autobusu 1. R-fartuch drelichowy 24
2. O-rękawice ochronne drelichowe do zużycia
3. O-buty gumowe3) do zużycia (min.24)
4. O-fartuch przedni wodoochronny3) dyżurny
8Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej (hydraulik) 1. R-ubranie drelichowe 18
lub fartuch drelichowy 18
2. O-kamizelka ciepłochronna1) 3 o.z.
3. R-trzewiki sk./gum. 24
4. O-buty gumowe wg potrzeb do zużycia (min.24)
5. O-rękawice brezentowe lub gumowe do zużycia
9Konserwator urządzeń telefonicznych 1. R-fartuch drelichowy do zużycia
10Kucharz(rka), szef kuchni 1. R-czepek biały, chustka lub czapka biała do zużycia
2. R-fartuch biały 2 szt./18
3. R-fartuch przedni tkaninowy do zużycia
4. O-półbuty 12
lub sandały na spodach przeciwpoślizgowych 12
5. O-fartuch przedni wodoochronny do zużycia
6. O-dłonice lub rękawice brezentowe do zużycia
11Kuchenna pomoc 1. R-chustka biała lub czepek do zużycia
2. R-fartuch biały 2 szt./18
3. O-fartuch przedni wodoochronny do zużycia
4. R-fartuch drelichowy wg potrzeb do zużycia
5. O-półbuty 12
lub sandały na spodach przeciwpoślizgowych 12
6. O-buty gumowe wg potrzeb do zużycia (min.12)
7. O-rękawice gumowe do zużycia
12Lekarz 1. R-fartuch biały do zużycia
13Magazynier, pracownik magazynu, zaopatrzeniowiec dokonujący zakupów w terenie oraz ładujący i konwojujący towary 1. R-fartuch drelichowy 18
lub z tkanin syntetycznych 36
2. O-kamizelka ciepłochronna1) 4 o.z.
3. R-trzewiki sk./gum. lub 24
O-sk./olejoodporne4) 24
4. O-rękawice brezentowe lub drelichowe do zużycia
14Malarz, murarz 1. R-czapka drelichowa lub beret 18
2. R-ubranie drelichowe 12
3. R-podkoszulka dzianinowa 12
4. O-kamizelka ciepłochronna1) 3 o.z.
5. R-trzewiki sk./gum. 24
6. O-rękawice drelichowe lub brezentowe do zużycia
7. O-okulary ochronne do zużycia
8. O-fartuch przedni brezentowy do zużycia
9. O-hełm przeciwuderzeniowy wg potrzeb dla murarza do zużycia
15Maszynistka w hali maszyn, telefonistka, teleksistka, teletypistka 1. R-fartuch z tkanin syntetycznych wg potrzeb do zużycia
16Mechanik maszyn biurowych, konserwator sprzętu komputerowego 1. R-fartuch drelichowy do zużycia
2. O-okulary przeciwodpryskowe do zużycia
17Mechanik samochodowy w warsztacie naprawczym 1. R-czapka drelichowa lub beret 24
2. R-ubranie drelichowe 12
lub kombinezon drelichowy 12
3. R-koszula flanelowa 6
4. O-trzewiki przemysłowe sk./olejoodporne 18
5. O-kamizelka ciepłochronna1) 3 o.z.
lub bluza ciepłochronna2) 3 o.z.
6. O-rękawice brezentowe lub "emulsin" do zużycia
7. O-okulary ochronne do zużycia
8. O-buty gumowe3) do zużycia
9. O-fartuch przedni wodoochronny3) dyżurny
18Obsługa kopiarek 1. R-fartuch drelichowy do zużycia
lub z tkanin syntetycznych do zużycia
2. R-trzewiki profilaktyczne tekstylne dla kobiet 24
19Odbieracz i sortowacz poczty w kancelarii głównej 1. R-fartuch kretonowy do zużycia
lub z tkanin syntetycznych do zużycia
2. R-trzewiki profilaktyczne tekstylne 24
20Operator maszyn księgujących analitycznych 1. R-fartuch kretonowy do zużycia
lub z tkanin syntetyczny do zużycia
2. O-wkładki douszne do zużycia
lub ochronniki słuchu do zużycia
21Palacz c.o. 1. R-czapka drelichowa lub beret 24
2. R-ubranie drelichowe 12
3. O-trzewiki przemysłowe sk./gum. 18
lub sk./sk.4) 24
4. O-kamizelka ciepłochronna 3 o.z.
lub bluza ciepłochronna 3 o.z.
5. R-koszula flanelowa 1 sezon opałowy
6. O-fartuch brezentowy do zużycia
7. O-rękawice brezentowe do zużycia
8. O-okulary ochronne do zużycia
22Pielęgniarka, asystent, stomatolog 1. R-czepek płócienny biały do zużycia
2. R-fartuch płócienny biały 2 szt./24
3. R-trzewiki profilaktyczne tekstylne 12
23Powielaczowy, światłokopistka,drukarz offsetowy, kserografista, introligator (wydawać, stosownie do potrzeb wynikających z warunków pracy) 1. R-fartuch drelichowy 24
lub z tkanin syntetycznych 36
2. R-trzewiki profilaktyczne tekstylne dla kobiet 24
3. O-rękawice gumowe do zużycia
4. O-okulary ochronne do zużycia
5. O-fartuch kwasoochronny lub z folii wg potrzeb do zużycia
24Robotnik magazynowy, transportowy, gospodarczy 1. R-czapka drelichowa lub beret 24
2. R-ubranie drelichowe 12
lub fartuch drelichowy 12
3. R-trzewiki przemysłowe sk./gum. 24
4. O-kamizelka ciepłochronna1) 3 o.z.
lub bluza ciepłochronna 3 o.z.
5. O-buty filcowo-gumowe2) 3 o.z.
6. O-kurtka przeciwdeszczowa wg potrzeb dyżurna
7. O-fartuch przedni brezentowy wg potrzeb do zużycia
8. O-rękawice ochronne do zużycia
25Ślusarz, stolarz 1. R-czapka drelichowa lub beret 24
2. R-ubranie drelichowe 18
lub fartuch drelichowy 18
3. R-trzewiki sk./gum. 24
4. O-rękawice ochronne tkaninowe do zużycia
5. O-kamizelka ciepłochronna1) 3 o.z.
6. O-okulary ochronne do zużycia
7. O-ochronniki słuchu wg potrzeb do zużycia
26Spawacz 1. R-czapka drelichowa lub beret 24
2. R-ubranie drelichowe 18
lub kombinezon drelichowy 18
3. R-trzewiki przemysłowe sk./gum. 24
4. O-bluza ciepłochronna2) 3 o.z.
5. O-fartuch skórzany spawalniczy 60
6. O-rękawice skórzane z mankietem do zużycia
7. O-okulary spawalnicze lub tarcza spawalnicza do zużycia
8. O-szelki bezpieczeństwa lub pas bezpieczeństwa wg instrukcji
27Sprzątaczka, pokojowa 1. R-chustka na głowę do zużycia
2. R-fartuch drelichowy 18
lub z tkanin syntetycznych 36
3. R-trzewiki profilaktyczne 12
4. O-rękawice gumowe do zużycia
5. O-kalosze gumowe do zużycia
6. O-pas bezpieczeństwa do mycia okien wg instrukcji
28Szatniarz(rka), woźny 1. R-fartuch z tkanin syntetycznych 36
2. O-kamizelka ciepłochronna1) 3 o.z.
3. R-trzewiki profilaktyczne tekstylne 24
29Tapicer 1. R-fartuch drelichowy 18
2. R-trzewiki sk./gum. 24
30Dla stanowisk pracy o charakterze robotniczym oraz rzemieślniczo-usługowych, nie wymienionych w lp. 1-29 -zakres wyposażenia w odzież i obuwie robocze, ochrony indywidualne oraz okresy używalności ustala się jak dla podobnych stanowisk pracy wymienionych w niniejszej tabeli.
31Intendent Rfartuch drelichowy lub 18
z tkanin syntetycznych36
______

1) Wydawana w pomieszczeniach nie ogrzewanych,

2) Do prac wykonywanych stale poza gmachem w terenie,

3)  Wydawane do mycia samochodu, do prac stale wykonywanych przez kierowcę lub mechanika,

4)  Rodzaj spodów w zależności od warunków pracy; skrót "sk." oznacza skórzane, "gum." - gumowe.

OBJAŚNIENIA:

1. Ustalone w tabeli norm przewidywane okresy używalności w miesiącach bądź okresach zimowych powinny być pomocne w określaniu ilościowych i asortymentowych potrzeb zakładów pracy.

2. W przypadku gdy pracownik poza podstawowymi czynnościami przewidzianymi dla określonego stanowiska wykonuje stale dodatkowe czynności wymagające zgodnie z tabelą norm dodatkowego wyposażenia w odzież i ochrony, zakład pracy obowiązany jest uzupełnić jego wyposażenie do zakresu normy przysługującej dla tego stanowiska pracy (np. kierowca wykonujący stałe czynności mechanika).

1 § 4 skreślony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 23 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.201) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 września 1991 r.
2 § 5 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 23 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.201) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 września 1991 r.
3 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 23 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.201) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 września 1991 r.
4 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 23 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.201) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 września 1991 r.
5 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 23 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.201) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 września 1991 r.
6 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały z dnia 23 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.201) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 września 1991 r.
7 § 13 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 7 uchwały z dnia 23 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.201) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 września 1991 r.
8 § 15 skreślony przez § 1 pkt 8 uchwały z dnia 23 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.201) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 września 1991 r.
9 § 16 skreślony przez § 1 pkt 9 uchwały z dnia 23 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.201) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 września 1991 r.
10 Rozdział 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 10 uchwały z dnia 23 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.201) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 września 1991 r.
11 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały z dnia 23 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.201) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 września 1991 r.