Zasady przewozu ładunków pocztowych kolejami.

Monitor Polski

M.P.1986.29.211

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1986 r.

UCHWAŁA Nr 146
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 września 1986 r.
w sprawie zasad przewozu ładunków pocztowych kolejami.

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
Uchwała określa zasady przewozu ładunków pocztowych państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zwanej dalej "pocztą", przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe", zwane dalej "koleją".
§  2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)
ładunku pocztowym, rozumie się przez to przesyłki w zamkniętych workach (pakietach) oraz przesyłki odprawiane luzem po przygotowaniu ich do wymiany przez pocztę,
2)
wagonie osobowym, rozumie się przez to również wagon w elektrycznym zespole trakcyjnym.
§  3.
Przewozy ładunków pocztowych kolejami obejmują wszystkie przedmioty przyjęte do przewozu w obrocie krajowym i międzynarodowym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przesyłki służbowe Ministerstwa Łączności i poczty.
§  4.
1.
Ładunki pocztowe są przewożone:
1)
w wagonach pocztowych należących do poczty,
2)
w wagonach osobowo-pocztowych i bagażowo-pocztowych należących do kolei i poczty,
3)
w wagonach kolejowych: osobowych, bagażowych i towarowych należących do kolei.
2.
Kolej jest obowiązana zaspokajać potrzeby przewozowe poczty przez prowadzenie:
1)
stałych pociągów pocztowych,
2)
w stale kursujących pociągach pasażerskich (osobowych, pospiesznych i ekspresowych) wagonów pocztowych lub bagażowo-pocztowych.
3.
Kolej jest obowiązana do:
1)
dostarczania do przewozu ładunków pocztowych krytych wagonów towarowych, które mogą kursować w składach pociągów pasażerskich,
2)
przewozu ładunków pocztowych w wagonach bagażowych z przedziałem, schowkiem lub wydzielonym miejscem dla tych ładunków, pod bezpośrednim nadzorem pracowników kolei lub poczty,
3)
wyznaczania w wagonach osobowych przedziałów, schowków lub miejsc do przewozu przesyłek pocztowych pod nadzorem pracowników kolei lub poczty.
§  5.
1.
Ładunki pocztowe przewozi się w wagonach pocztowych, przedziałach pocztowych oraz wagonach towarowych odpowiednio zamkniętych lub pod nadzorem pracowników poczty.
2.
Przewóz ładunków pocztowych w wagonach kolejowych może odbywać się pod nadzorem konduktorów-rozdawców, a w pociągach bez tych konduktorów - tylko w wypadku, gdy wymagania służby kolejowej pozwalają na pełnienie tych czynności również przez innych pracowników.
3.
W przedziałach służbowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przewóz ładunków pocztowych może odbywać się pod nadzorem kierownika pociągu.
4.
Kolej wyznacza swoich pracowników do pełnienia, w obrębie stacji kolejowych, czynności związanych z przeładunkiem ładunków pocztowych, o ile prace te nie będą naruszały interesów służby kolejowej.
§  6.
1.
Poczta jest obowiązana do ochrony ładunków pocztowych, przewożonych pod nadzorem pracowników poczty.
2.
Kolej jest obowiązana do ochrony:
1)
ładunków pocztowych przewożonych pod nadzorem pracowników kolei w schowkach wagonów bagażowych lub w wagonach bez konwoju pocztowego,
2)
próżnych wagonów pocztowych przesyłanych bez konwoju pracowników poczty oraz próżnych wagonów pocztowych znajdujących się poza bocznicami pocztowymi.

Plany przewozu ładunków pocztowych kolejami.

§  7.
1.
Kolej ustala rozkłady jazdy pociągów pasażerskich i pocztowych w porozumieniu z pocztą i z uwzględnieniem potrzeb służby pocztowej.
2.
Poczta opracowuje, na każdy okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów, wielowariantowe plany przewozów pocztowych określające pociągi, linie kolejowe lub ich odcinki, na których będą odbywały się te przewozy; poza stałym planem przewozów opracowuje się plany dodatkowe (warianty) na okresy wzmożonych przewozów ładunków pocztowych i zmian obiegu składów pociągów.
3.
Warunki wykonania planu przewozów pocztowych są uzgadniane przez pocztę z koleją w ramach prac nad ustalaniem rozkładów jazdy pociągów i planu obiegu ich składów.
4.
Dodatkowy plan przewozów poczta może wprowadzić po uprzednim uzgodnieniu z koleją.
5.
Kolej jest obowiązana uwzględniać, w miarę możliwości techniczno-ruchowych, wnioski poczty dotyczące:
1)
zatrzymań pociągów na stacjach,
2)
czasu postoju niezbędnego do przeprowadzenia wymiany ładunków pocztowych.
6.
Obieg wagonów bagażowych i osobowych z przedziałami pocztowymi oraz wagonów bagażowych za schowkami pocztowymi powinien odpowiadać potrzebom poczty.
§  8.
1.
Poczta ustala z koleją szczegółowe plany podstawiania i postoju pociągów oraz wagonów do wykonania czynności ładunkowych ładunków pocztowych, a także warunki przyłączania wagonów pocztowych na stacjach pośrednich - na każdy okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów.
2.
Dokonanie przez kolej zmiany planów i warunków, o których mowa w ust. 1, wymaga każdorazowego uzgodnienia z pocztą.
§  9.
1.
Przewóz ładunków pocztowych według ustalonego planu odbywa się na podstawie wykazów ładunków.
2.
Nie objęte planem przewozy ładunków pocztowych w wagonach dodatkowych i przewozy próżnych wagonów pocztowych odbywają się na podstawie listów transportowych.
§  10.
1.
Kolej powiadamia pocztę o zamierzonych zmianach rozkładu jazdy pociągów pasażerskich, naruszających ustalony plan przewozu ładunków pocztowych, przed ich wprowadzeniem.
2.
W razie wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, kolej zapewnia, na wniosek poczty, przewozy ładunków pocztowych w innych pociągach uzgodnionych z pocztą.

Wykonywanie przewozu ładunków pocztowych.

§  11.
Wagony pocztowe, wagony kolejowe z przedziałami pocztowymi oraz wagony towarowe, używane do regularnych przewozów ładunków pocztowych, włącza się do składu pociągów zgodnie z ustalonym planem przewozu ładunków pocztowych, zawartym w rozkładzie jazdy pociągów.
§  12.
1.
Wymiana ładunku pocztowego na stacjach odbywa się w czasie planowego postoju pociągu i nie może powodować przedłużenia planowego czasu postoju pociągu z powodu niezakończenia wymiany ładunku pocztowego.
2.
Jeżeli nie upłynął planowy czas postoju pociągu, nie może nastąpić przyspieszenie jego odjazdu przed dokonaniem pełnej wymiany ładunku pocztowego.
§  13.
1.
Jeżeli kursujący według ustalonego planu wagon pocztowy lub kolejowy z przedziałem pocztowym nie może być włączony do składu pociągu lub musi być z niego wyłączony z powodu uszkodzenia, kolej jest obowiązana włączyć do składu tego pociągu inny wagon pocztowy lub wagon towarowy albo wyznaczyć w wagonie osobowym oddzielny przedział lub miejsce w wagonie bagażowym do przewozu ładunku pocztowego.
2.
W razie braku możliwości zapewnienia przewozu całego ładunku pocztowego w sposób, o którym mowa w ust. 1, kolej zapewnia w pierwszej kolejności przewóz odsyłek listowych i czasopism, a następnie zapewnia środki do przewozu pozostałego ładunku najbliższym pociągiem do stacji wskazanej przez pocztę.
3.
W razie braku wagonów pocztowych kolej dostarcza poczcie wagony bagażowe lub osobowe, odpowiednie dla danego rodzaju i wielkości ładunków pocztowych.
4.
Jeżeli kolej nie może zapewnić obiegu wagonów z przedziałami pocztowymi w określonych przez pocztę pociągach, kolej wydziela służbie pocztowej odpowiednie miejsca, w zależności od wniosku poczty, w wagonie bagażowym lub osobowym.
§  14.
1.
W razie awarii pociągu przewożącego ładunki pocztowe, kolej jest obowiązana:
1)
zapewnić pomoc w zabezpieczeniu ładunku pocztowego oraz udzielić innej niezbędnej pomocy,
2)
zawiadomić bezzwłocznie o awarii najbliższy urząd pocztowy.
2.
W wypadku określonym w ust. 1 dalszy przewóz ładunku pocztowego odbywa się zgodnie ze wskazówkami poczty.
§  15.
1.
Kolej informuje pocztę o wszelkich nieprawidłowościach w kursowaniu pociągów przewożących ładunki pocztowe oraz przywróceniu planowanego kursowania pociągów.
2.
Kolej jest obowiązana informować niezwłocznie pocztę o przejściowym zawieszeniu ruchu pociągów lub prowadzeniu go innymi liniami.

Przepis końcowy.

§  16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.