Zasady prowadzenia żłobków przez osoby fizyczne.

Monitor Polski

M.P.1979.15.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 czerwca 1979 r.
w sprawie zasad prowadzenia żłobków przez osoby fizyczne.

Na podstawie § 6 uchwały nr 131 Rady Ministrów z dnia 11 września 1978 r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia żłobków i przedszkoli uruchamianych w 1978 r. drogą pozainwestycyjną, zmienionej uchwałą nr 172 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1978 r. o Narodowym Planie Społeczno-Gospodarczym na 1979 r., zarządza się, co następuje:
1.
Osoba fizyczna może prowadzić w zajmowanym przez siebie lokalu mieszkalnym mały żłobek, zwany dalej "punktem żłobkowym", którego zadaniem jest zapewnienie opieki dla 2-4 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 lat.
2.
Opieka, o której mowa w ust. 1, polega na zapewnieniu dziecku pobytu w warunkach zbliżonych do istniejących w domu rodzinnym, a w szczególności na zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa, prawidłowego żywienia i wychowania.
1.
Punkt żłobkowy może prowadzić osoba:
1)
która jest pełnoletnia, ma obywatelstwo polskie i wykształcenie co najmniej podstawowe,
2)
o stanie zdrowia odpowiadającym wymaganiom sanitarno-epidemiologicznym stawianym pracownikom zakładów służby zdrowia,
3)
która daje rękojmię prawidłowej realizacji programu opiekuńczego i wychowawczego.
2.
Osoba, która prowadzi punkt żłobkowy, oraz osoby wspólnie z nią zamieszkałe powinny poddawać się okresowej kontroli stanu zdrowia, zgodnie z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi stawianymi pracownikom zakładów służby zdrowia.
Punkt żłobkowy powinien mieścić się w lokalu mieszkalnym. który:
1)
znajduje się w pobliżu ogródka lub placu zabaw,
2)
składa się co najmniej z dwóch pokojów i kuchni, w tym jednego pokoju o powierzchni nie mniejszej niż 14 m2 przeznaczonego dla dzieci,
3)
jest wyposażony w łóżeczko dla każdego dziecka, miejsce do zabaw z odpowiednią ilością zabawek dostosowanych do wieku dzieci, miejsce do jedzenia dla dzieci, lodówkę w kuchni,
4)
ma zapewnioną wodę zdatną do picia.
1.
Punkt żłobkowy może być prowadzony po uzyskaniu zezwolenia właściwego terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego.
2.
Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1. osoba fizyczna składa za pośrednictwem miejscowo właściwego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który stwierdza, że osoba ta odpowiada wymaganiom określonym w § 2 ust. 1 pkt 3. Do wniosku powinny być dołączone:
1)
opinia państwowego terenowego inspektora sanitarnego o warunkach określonych w § 3,
2)
zaświadczenia lekarskie stwierdzające, że osoba, która zamierza prowadzić punkt żłobkowy, oraz osoby wspólnie z nią zamieszkałe odpowiadają wymaganiom sanitarno-epidemiologicznym, stawianym pracownikom zakładów służby zdrowia.
3.
Zaświadczenia określone w ust. 2 pkt 2 wystawia bezpłatnie właściwa terenowo przychodnia rejonowa lub ośrodek zdrowia po przeprowadzeniu odpowiednich badań lekarskich.
Osoba fizyczna, która otrzymała zezwolenie na prowadzenie punktu żłobkowego, powinna ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem punktu żłobkowego.
1.
Zezwolenie na prowadzenie punktu żłobkowego podlega cofnięciu przez organ, który je wydał, w razie:
1)
istotnych zmian warunków, jakim powinien odpowiadać punkt żłobkowy,
2)
stwierdzenia, że osoba prowadząca punkt żłobkowy lub osoby wspólnie z nią zamieszkałe nie odpowiadają warunkom sanitarno-epidemiologicznym, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.
2.
Zezwolenie może być również cofnięte w razie nieubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem punktu żłobkowego.
1.
Podstawą udzielania świadczeń punktu żłobkowego jest umowa zawarta między osobą prowadzącą punkt żłobkowy a rodzicami (opiekunami) dziecka.
2.
Umowa powinna określać w szczególności:
1)
czas, na który jest zawierana,
2)
dni i godziny pobytu dziecka w punkcie żłobkowym,
3)
ilość i rodzaje posiłków podawanych dziecku,
4)
wysokość i tryb regulowania opłat za świadczenia punktu żłobkowego,
5)
przedmioty osobistego użytku dziecka, dostarczone przez rodziców (opiekunów) na czas pobytu w punkcie żłobkowym,
6)
zasady postępowania w razie nagłego zachorowania dziecka.
1.
Kontrolę nad punktem żłobkowym sprawują w zakresie:
1)
warunków sanitarno-higienicznych - właściwa terenowo stacja sanitarno-epidemiologiczna,
2)
wykonywania zadań wychowawczych i opiekuńczych - właściwy terenowo zespół opieki zdrowotnej.
2.
Kontrolę społeczną nad punktami żłobkowymi sprawuje właściwy terenowo oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w zakresie zadań statutowych tego Towarzystwa.
Opiekę zdrowotną nad dzieckiem przebywającym w punkcie żłobkowym zapewnia właściwy terenowo zespół opieki zdrowotnej (poradnia dla dzieci lub ośrodek zdrowia).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.