Monitor Polski

M.P.1985.35.234

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 9 października 1985 r.
w sprawie zasad prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181) zarządza się, co następuje:
§  1. Za osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181), które mogą prowadzić zajęcia w zakresie rehabilitacji ruchowej w zakładach społecznych służby zdrowia, uważa się:
1) absolwentów wyższych szkół wychowania fizycznego, którzy odbyli 3-miesięczny kurs z zakresem gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej bądź posiadają odpowiednie przygotowanie praktyczne w tej dziedzinie, nabyte w drodze szkolenia wewnątrzzakładowego,
2) pielęgniarki, które - niezależnie od przeszkolenia z zakresu prowadzenia ćwiczeń leczniczych, parafinowania i kocowania u chorych na poliomyelitis - odbyły 3-miesięczne przeszkolenie uzupełniające z zakresu rehabilitacji leczniczej w latach 1959-1962,

zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia przed dniem wejścia w życie zarządzenia.

§  2. Osoby, o których mowa w § 1, mogą prowadzić zajęcia rehabilitacji ruchowej z zakresie zleconym przez lekarza z tym że osoby wymienione w § 1 pkt 2 nie mogą prowadzić ćwiczeń zespołowych, profilaktycznych zajęć ruchowych oraz zajęć w zakresie sportu inwalidów.
§  3. Za osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji w rozumieniu ustawy wymienionej w § 1, które mogą prowadzić zajęcia w zakresie rehabilitacji ruchowej w innych jednostkach niż wymienione w § 1, uważa się:
1) absolwentów szkół wyższych wychowania fizycznego - po ukończeniu szkolenia z zakresu ćwiczeń profilaktyczno-usprawniających, prowadzonych w ramach programu studiów w tych szkołach lub w drodze szkolenia kursowego,
2) absolwentów szkół wyższych wychowania fizycznego - po ukończeniu szkolenia w zakresie sportu inwalidów,
3) osoby, które ukończyły kurs instruktora sportu inwalidów w poszczególnych dyscyplinach sportu.
§  4.
1. Osoby, o których mowa w § 3 pkt 1, mogą prowadzić profilaktyczne zajęcia ruchowe.
2. Osoby, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, mogą prowadzić zajęcia w zakresie sportu inwalidów.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 i 2, należy prowadzić we współpracy z lekarzem.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.