Zasady prowadzenia studiów podyplomowych.

Monitor Polski

M.P.1986.1.5

Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 27 grudnia 1985 r.
w sprawie zasad prowadzenia studiów podyplomowych.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201) zarządza się, co następuje:
1.
Szkoły wyższe, zwane dalej "szkołami", prowadzą studia podyplomowe, których podstawowym zadaniem jest ustawiczne doskonalenie kwalifikacji i dokształcenie kadr z wyższym wykształceniem poprzez:
1)
pogłębianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych w wyuczonej specjalności,
2)
aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych,
3)
umożliwienie zmiany lub uzyskania dodatkowej specjalności.

Studia podyplomowe mają służyć wprowadzaniu w życie społeczne i gospodarcze najnowszych osiągnięć nauki i techniki, a także wzbogacaniu nauki doświadczeniami praktyki.

2.
Studia podyplomowe mogą być prowadzone na wniosek przedsiębiorstw lub innych państwowych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych i spółdzielczych, a także z inicjatywy szkoły.
1.
Studia podyplomowe prowadzone są w jednostkach organizacyjnych szkoły uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora.
2. 1
Studia podyplomowe mogą być także prowadzone w jednostkach organizacyjnych szkoły nie posiadających prawa do nadawania stopnia naukowego doktora, jeżeli jednostki te zapewniają warunki do realizacji programu kształcenia na studiach podyplomowych.
3. 2
Szkoła może prowadzić ogólnoszkolne studia podyplomowe, jeżeli zapewnia warunki do realizacji programu kształcenia w zakresie tych studiów.
4.
Studia podyplomowe mogą być prowadzone przy współudziale Polskiej Akademii Nauk, jednostek badawczo-rozwojowych, oświatowych, artystycznych, a także gospodarczych.
1.
Rektor szkoły ustala szczegółowe zasady organizacji studiów podyplomowych.
2.
Rektor szkoły ustala kryteria kwalifikacji uczestników na studia podyplomowe.
1.
Programy kształcenia na studiach podyplomowych powinny uwzględniać najnowsze osiągnięcia nauki i techniki oraz być wyraźnie zróżnicowane w zależności od charakteru i przeznaczenia studiów.
2. 3
Plany studiów i programy kształcenia po zaopiniowaniu przez radę wydziału (instytutu) zatwierdza rektor szkoły na wniosek dziekana (dyrektora instytutu).
3. 4
(skreślony).
1.
Zajęcia na studiach podyplomowych mogą być prowadzone systemem dziennym, wieczorowym lub zaocznym albo w sposób łączący elementy wymienionych systemów przy szerokim wykorzystywaniu aktywizujących form kształcenia oraz indywidualizacji procesu dydaktycznego.
2. 5
Studia podyplomowe powinny trwać nie dłużej niż 4 semestry oraz obejmować nie więcej niż 600 godzin zajęć programowych, w zależności od programu kształcenia i systemu prowadzenia studiów.
1.
Dziekan wydziału (dyrektor instytutu) jest odpowiedzialny za organizację zajęć na studiach podyplomowych i realizację programu kształcenia.
2.
Dziekan (dyrektor instytutu) powierza prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych nauczycielom akademickim szkoły oraz specjalistom spoza szkoły.
3.
Rektor na wniosek dziekana (dyrektora instytutu) powołuje kierownika studium podyplomowego.
1.
Uczestnik studiów podyplomowych nie wykazujący wymaganych postępów w nauce może zostać skreślony z listy uczestników, o czym szkoła wyższa jest obowiązana bezzwłocznie zawiadomić zatrudniający go zakład pracy.
2.
Uczestnik studiów podyplomowych przebywający na terenie szkoły jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w szkole. W razie nieprzestrzegania przepisów porządkowych uczestnik studiów może zostać skreślony z listy uczestników.
Szkoła wyższa zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu studiów podyplomowych.
1.
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje zaświadczenie ukończenia studiów podyplomowych według wzoru określonego odrębnymi przepisami.
2.
Na wniosek absolwenta studiów podyplomowych szkoła wyższa wydaje zaświadczenie o uzyskanych przez niego ocenach.
3.
W razie utraty oryginału zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych szkoła wyższa wydaje absolwentowi duplikat stosując odpowiednio przepisy dotyczące dyplomów ukończenia studiów wyższych.
1.
Kształcenie na studiach podyplomowych jest odpłatne, z wyjątkiem studiów podyplomowych kształcących nauczycieli.
2. 6
W uzasadnionych przypadkach określone studia podyplomowe mogą być częściowo lub całkowicie finansowane ze środków będących w dyspozycji szkoły.
3.
Opłaty za studia podyplomowe powinny pokrywać wszystkie koszty bezpośrednie związane z organizacją i prowadzeniem studiów, zwiększone o narzut z tytułu kosztów pośrednich.
4.
Koszty osobowe prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych liczone są według stawek jak za godziny ponadwymiarowe, również wtedy, gdy zajęcia na studiach podyplomowych są prowadzone przez nauczycieli akademickich w ramach obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych.
5.
Opłata za kształcenie na studiach podyplomowych jest pobierana od jednostki kierującej uczestnika na studia lub od uczestnika studiów.
Zasady prowadzenia studiów podyplomowych dla cudzoziemców oraz udział cudzoziemców w studiach podyplomowych regulują odrębne przepisy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. (M.P.88.29.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 1988 r.
2 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. (M.P.88.29.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 1988 r.
3 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. (M.P.88.29.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 1988 r.
4 § 4 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. (M.P.88.29.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 1988 r.
5 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. (M.P.88.29.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 1988 r.
6 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. (M.P.88.29.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 1988 r.