Monitor Polski

M.P.1969.34.259

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 15 lipca 1969 r.
w sprawie zasad prowadzenia rejestru obszarów górniczych oraz wydawania zaświadczeń, wyciągów i odpisów z tego rejestru.

Na podstawie § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie obszarów górniczych (Dz. U. Nr 54, poz. 332) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się instrukcję w sprawie zasad prowadzenia rejestru obszarów górniczych oraz wydawania zaświadczeń, wyciągów i odpisów z tego rejestru, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie prowadzenia akt oraz wydawania zaświadczeń, wyciągów i odpisów z rejestru obszarów górniczych (Monitor Polski Nr 63, poz. 301).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD PROWADZENIA REJESTRU OBSZARÓW GÓRNICZYCH ORAZ WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ, WYCIĄGÓW I ODPISÓW Z TEGO REJESTRU

Przepisy ogólne.

§  1.
1. Rejestr obszarów górniczych prowadzi pracownik upoważniony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Rejestr obszarów górniczych powinien być przechowywany w miejscu bezpiecznym i pod zamknięciem.
3. Przeglądanie rejestru obszarów górniczych przez strony jest dopuszczalne tylko pod nadzorem upoważnionego pracownika (ust. 1), z zachowaniem przepisów dotyczących przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów porządkowych.
§  2.
1. Rejestr obszarów górniczych obejmuje:
1) księgę rejestrową,
2) zbiór dokumentów,
3) mapę przeglądową utworzonych obszarów górniczych.
2. Przy księdze rejestrowej prowadzi się dziennik rejestru, do którego wciąga się wnioski o wpis do rejestru.

Księga rejestrowa.

§  3.
1. Księgę rejestrową prowadzi się w odrębnych tomach, obejmujących obszary górnicze grup kopalin wyszczególnionych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu, oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza powierzchni gruntu na własne potrzeby (Dz. U. Nr 19, poz. 80).
2. Obszar górniczy utworzony dla kilku kopalin współwystępujących w jednym złożu lub w jednym zwale po robotach górniczych wpisuje się do tego tomu księgi rejestrowej który jest przewidziany dla kopaliny głównej ze względu na eksploatację.
§  4.
1. Poszczególne tomy księgi rejestrowej (§ 3 ust. 1) powinny mieć objętość odpowiadającą przypuszczalnym wpisom oraz posiadać trwałą oprawę.
2. Kolejne tomy księgi rejestrowej oznacza się liczbami arabskimi. Na grzbiecie tomu należy umieścić numer tomu. Stronice poszczególnych tomów numeruje się kolejno, a ilość stronic każdego tomu poświadcza się na ostatniej stronie.
3. Jeżeli ilość wpisów (ust. 1) przekroczy objętość tomu księgi rejestrowej, należy założyć dodatkowy tom, oznaczając go właściwą liczbą tomu księgi rejestrowej, łamaną przez kolejny numer tomu dodatkowego.
4. Na tytułowej stronie każdego tomu księgi rejestrowej umieszcza się:
1) nazwę urzędu, w którym księga rejestrowa jest prowadzona,
2) numer tomu,
3) wyszczególnienie kopalin, dla których utworzono obszary górnicze.
§  5.
1. W poszczególnych tomach księgi rejestrowej wpisuje się następujące dane:
1) liczbę porządkową wpisu,
2) nazwę obszaru górniczego,
3) oznaczenie kopaliny i kopalin współwystępujących,
4) administracyjne położenie obszaru górniczego,
5) oznaczenie warunków zalegania złoża kopaliny, które ma być eksploatowane w granicach obszaru górniczego,
6) wielkość powierzchni obszaru górniczego określoną w m2,
7) nazwę i siedzibę przedsiębiorstwa uprawnionego do wydobywania kopaliny w granicach obszaru górniczego, a w odniesieniu do przedsiębiorstwa wielozakładowego również nazwę zakładu górniczego,
8) oznaczenie decyzji o utworzeniu, zmianie, podziale lub zniesieniu obszaru górniczego,
9) wzmianki o utworzeniu, w granicach obszaru, innego obszaru górniczego dla innej kopaliny z podaniem jego nazwy i powołaniem decyzji o utworzeniu tego obszaru,
10) oznaczenie teczki ze zbiorem dokumentów,
11) uwagi.
2. Na wpis poszczególnego obszaru górniczego należy pozostawić dwie kolejne sąsiadujące ze sobą strony.

Zbiór dokumentów.

§  6.
1. Dla każdego wpisanego do tomu księgi rejestrowej obszaru górniczego zakłada się oddzielną teczkę ze zbiorem dokumentów, oznaczając ją numerem tomu i liczbą porządkową wpisu danego obszaru w tomie księgi rejestrowej.
2. Do teczki ze zbiorem dokumentów składa się dokumenty dotyczące podstawy wpisu, a w szczególności:
1) decyzję ministra (kierownika urzędu centralnego) o utworzeniu obszaru górniczego,
2) mapę utworzonego obszaru górniczego,
3) odpis decyzji o zatwierdzeniu lub zarejestrowaniu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny,
4) odpis stwierdzenia, że kopalina nadaje się do technicznego zastosowania lub przeróbki albo że złoże kopaliny jest przydatne do przemysłowej eksploatacji w rozmiarach przekraczających miejscowe potrzeby w wypadkach określonych w § 2 powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r.,
5) wyciąg z rejestru przedsiębiorstw państwowych dotyczący przedsiębiorstwa państwowego wpisanego do tego rejestru, a w odniesieniu do spółdzielni lub jednostki gospodarki nie uspołecznionej - wyciąg z rejestru spółdzielni lub z rejestru handlowego,
6) odpis zezwolenia wydanego na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1962 r. w sprawie wydawania spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin (Dz. U. Nr 50, poz. 244 i Nr 53, poz. 269), jeżeli przedsiębiorstwem górniczym jest spółdzielnia, albo odpis zezwolenia wydanego na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 62, poz. 297 z późniejszymi zmianami), jeżeli przedsiębiorstwem górniczym jest jednostka gospodarki nie uspołecznionej,
7) egzemplarz dziennika urzędowego właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), w którym zostało ogłoszone utworzenie obszaru górniczego.
3. Wydawanie dokumentów złożonych do zbioru jest niedopuszczalne.

Mapa przeglądowa utworzonych obszarów górniczych.

§  7.
1. Mapa przeglądowa obszarów górniczych składa się z sekcji map sytuacyjnych powierzchni całego obszaru Państwa, w skali 1:100.000, sporządzonych w układzie "Borowa Góra".
2. Poszczególne sekcje map sytuacyjnych powinny przedstawiać usytuowanie granic wpisanych do rejestru obszarów górniczych odpowiednimi kolorami dla każdej kopaliny, według normy PN/G-09004 Mapy górnicze, z wpisem w tym samym kolorze na jednej z zewnętrznych linii granic obszaru, numeru tomu obszaru górniczego i liczby bieżącej rejestru tego obszaru.
3. Do sporządzania mapy przeglądowej obszarów górniczych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sporządzania map górniczych.

Wpisy do rejestru obszarów górniczych.

§  8.
1. Wnioski o wpis do rejestru obszarów górniczych wciąga się do dziennika rejestru, w którym zamieszcza się następujące dane:
1) liczbę porządkową wpisu,
2) datę wpływu wniosku o wpis,
3) określenie wnioskodawcy wpisu,
4) treść wniosku,
5) sposób załatwienia wniosku.
2. Wnioski wciąga się do dziennika rejestru pod numerami bieżącymi w kolejności ich wpływu.
3. O kolejności wpisu do księgi rejestrowej rozstrzyga numer bieżący dziennika.
4. Wpisy w księdze rejestrowej powinny być wykonane pismem wyraźnym i nie mogą zawierać skrótów. W księdze rejestrowej nie wolno niczego wycierać lub czynić nieczytelnym.
5. Omyłki i błędy we wpisach powinny być przekreślone czerwonym atramentem, tak aby można było odczytać tekst pierwotny. Sprostowanie powinno nastąpić w tej samej rubryce wpisu z podpisem osoby upoważnionej do prowadzenia rejestru.
6. Wpisem jest również wykreślenie. Wpis wykreślony należy podkreślić linią czerwoną. Jeżeli wykreśleniu uległa część wpisu, podkreśla się tylko tę część. Podstawę wykreślenia należy wymienić i omówić w uwagach.

Wydawanie wyciągów i odpisów oraz zaświadczeń.

§  9.
1. Osobie, która udowodni swój interes prawny, wydaje się na jej pisemny wniosek poświadczony wyciąg lub odpis według ostatniego stanu wpisu w księdze rejestrowej i dokumentów przechowywanych w zbiorze dokumentów albo stwierdza się istnienie poszczególnych wpisów lub danych.
2. Poświadczone wyciągi i odpisy zaopatruje się w pieczęć Wyższego Urzędu Górniczego.
3. Od wydanych zaświadczeń, wyciągów i odpisów pobiera się opłatę skarbową w wysokości ustalonej w przepisach o opłacie skarbowej.

Przepisy końcowe.

§  10.
1. Po zarejestrowaniu obszaru górniczego umieszcza się na mapie utworzonego obszaru, w prawym dolnym narożu, pieczęć podłużną z adnotacją:

Wpisano do rejestru obszarów górniczych w dniu ........ tom ...... lp. ......

Pod pieczęcią umieszcza się podpis pracownika upoważnionego do prowadzenia rejestru.

2. Wyższy Urząd Górniczy przesyła jeden egzemplarz mapy (ust. 1) wnioskodawcy utworzenia obszaru górniczego (§ 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie obszarów górniczych - Dz. U. Nr 54, poz. 332).
3. Wyższy Urząd Górniczy zawiadamia o dokonanym zarejestrowaniu albo skreśleniu z rejestru obszaru górniczego:
1) ministra (kierownika urzędu centralnego), który wydał decyzję o utworzeniu obszaru górniczego,
2) Centralny Urząd Geologii,
3) okręgowy urząd górniczy właściwy ze względu na położenie obszaru górniczego,
4) prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) oraz prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej, właściwej ze względu na położenie obszaru górniczego,
5) okręgowy zarząd lasów państwowych, gdy na terenie objętym obszarem górniczym znajdują się lasy państwowe.
§  11. W razie wniosku Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej o wpisanie do rejestru obszarów dotychczasowych okręgów ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) jako obszarów górniczych dla wód leczniczych, Wyższy Urząd Górniczy wyznaczy wnioskodawcy w razie potrzeby stosowny termin dla uzupełnienia dokumentacji w celu dostosowania jej do przepisów o obszarach górniczych. Wpis do rejestru nastąpi po uzupełnieniu dokumentacji.