§ 5. - Zasady podziału funduszu zakładowego przeznaczonego na nagrody.

Monitor Polski

M.P.1965.61.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1965 r.
§  5.
1.
W celu obliczenia funduszu na nagrody, przypadającego danej komórce organizacyjnej za realizację własnych zadań z funduszu wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo, sumę wyznaczonych tej komórce zadań określa się na 100 punktów.
2.
Konferencja samorządu robotniczego ustala na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa dla każdego zadania określoną ilość punktów; przy ustalaniu ilości punktów dla danego zadania należy uwzględnić wagę zadania i trudność jego wykonania, jak również związaną z tym konieczność preferowania tego zadania w danym okresie czasu.
3.
Ilość punktów, przypadająca za pełne wykonanie zadania na poziomie co najmniej wynikającym ze wskaźników dyrektywnych dla planu techniczno-ekonomicznego, nie może być niższa od dwudziestu.
4.
W razie niewykonania w pełni któregokolwiek z wyznaczonych zadań, wysokość funduszu zakładowego na nagrody dla danej komórki organizacyjnej za wykonanie danego zadania ulega zmniejszeniu według zasad, które określi w regulaminie konferencja samorządu robotniczego.
5.
Regulamin uchwalony przez konferencję samorządu robotniczego powinien przewidywać, że za każdy procent niewykonania zadania kwota nagrody przypadająca za to zadanie ulega zmniejszeniu o 5 do 10% w zależności od ważności zadania. W wyniku zmniejszeń funduszu zakładowego na nagrody fundusz ten może być obniżony tylko do 50% kwoty przypadającej danej komórce organizacyjnej za wykonanie w pełni wszystkich zadań.