§ 9. - Zasady podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1984.23.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1985 r.
§  9.
Minister Handlu Zagranicznego w upoważnieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, określi w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, po uzgodnieniu z organem założycielskim jednostki kierującej lub organem nadzorującym tę jednostkę, szczegółowy tryb i zasady kierowania obywateli polskich do pracy za granicą oraz zakres uprawnień jednostki kierującej.