§ 2. - Zasady podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1984.23.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1985 r.
§  2.
1.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych koordynuje w porozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego oraz Ministrem Spraw Zagranicznych całokształt spraw związanych z zatrudnieniem obywateli polskich za granicą.
2.
W ramach uprawnień koordynacyjnych, o których mowa w ust. 1:
1)
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w szczególności przestrzega zgodności kierowania osób do pracy za granicą z bilansem siły roboczej w kraju oraz zatwierdza corocznie - na wniosek Ministra Handlu Zagranicznego - limity liczbowe kandydatów do pracy za granicą w określonych zawodach i specjalnościach,
2)
Minister Handlu Zagranicznego w szczególności sprawuje nadzór w zakresie kierowania obywateli polskich do pracy za granicą, zapewnia przestrzeganie zgodności kierowania osób do pracy za granicą z kierunkiem polityki handlowej i związanej z nią współpracy gospodarczej oraz podejmuje działania w celu prowadzenia i wykorzystania realizowanej przez te osoby promocji polskiego eksportu, współpracy z polskimi przedstawicielstwami handlowymi w tych krajach, jak też z polskimi centralami handlu zagranicznego.
3.
Minister Handlu Zagranicznego w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministrem Spraw Zagranicznych uzgadnia z kontrahentami zagranicznymi ogólne warunki zatrudniania obywateli polskich za granicą.
4.
Organem opiniodawczo-doradczym w sprawach zatrudnienia obywateli polskich za granicą jest Komisja Międzyresortowa do Spraw Zatrudnienia Obywateli Polskich za Granicą, powołana przez Prezesa Rady Ministrów.