Zasady planowania i ewidencji wpływów z opłaty leśnej oraz wydatki pokrywane z tej opłaty.

Monitor Polski

M.P.1961.34.159

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 13 kwietnia 1961 r.
w sprawie zasad planowania i ewidencji wpływów z opłaty leśnej oraz wydatków pokrywanych z tej opłaty.

Stosownie do § 6 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu włączania kwot uzyskanych z opłaty leśnej do planu finansowo-gospodarczego przedsiębiorstw lasów państwowych (Monitor Polski Nr 86, poz. 392) zarządza się, co następuje:
W celu ustalenia wysokości środków projektowanych do uzyskania z tytułu opłaty leśnej oraz wysokości środków niezbędnych do wykonania czynności związanych z organizacją zabiegów gospodarczych, nadzorem i opieką nad lasami nie stanowiącymi własności Państwa oraz niektórymi lasami państwowymi, zwanymi dalej lasami nadzorowanymi, nadleśnictwa państwowe (zespoły nadleśnictw) opracowują plany dochodów i wydatków na rok gospodarczy na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
1.
Po stronie dochodów w formularzu określonym w § 1 nadleśnictwa (zespoły nadleśnictw) wykazują wpływy z opłaty leśnej od powierzchni lasów nadzorowanych, znajdujących się na obszarach obwodów podporządkowanych nadleśnictwu. Wielkość powierzchni leśnej, od której ma być uiszczona opłata leśna, oraz łączną kwotę tej opłaty (90% wymiaru) ustalają organy prezydiów rad narodowych właściwe w sprawach wymiaru i poboru podatku gruntowego.
2.
W razie gdy koszty planowanych na dany rok zabiegów gospodarczych wraz z kosztami utrzymania leśniczych dla lasów nadzorowanych, o których mowa w § 3 zarządzenia, będą wyższe od planowanych wpływów z opłaty leśnej łącznie z pozostałością nie wykorzystanych w roku poprzednim kwot z tej opłaty - nadleśnictwo (zespół nadleśnictw) zaplanuje dotację z okręgowego zarządu lasów państwowych, która może być udzielona przez zarząd w przypadku istnienia rezerw w innych podległych jednostkach.
1.
Po stronie wydatków planu dochodów i wydatków nadleśnictwa (zespoły nadleśnictw) wykazują:
1)
pod lp. 1 wydatki związane z utrzymaniem leśniczych powołanych wyłącznie do sprawowania nadzoru i opieki nad lasami nadzorowanymi,
2)
pod lp. 2 wydatki związane z organizowaniem i wykonywaniem zabiegów gospodarczych w lasach nadzorowanych.
2.
Wydatki ogólno-administracyjne związane z wykonywaniem nadzoru i opieki nad lasami nadzorowanymi przez leśniczych lasów państwowych w obwodach, w których wykonują oni zadania nadzoru i opieki obok obowiązków pełnionych w państwowym gospodarstwie leśnym, jak również w obwodach przeznaczonych do obsadzenia przez leśniczych lasów nadzorowanych wymienionych w ust. 1 pkt 1, lecz przejściowo nie obsadzonych - obciążać będą koszty nadleśnictw państwowych.
1.
Plan dochodów i wydatków powinien być uzgodniony przez nadleśnictwo (zespół nadleśnictw) z organem do spraw leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej i przedłożony okręgowemu zarządowi lasów państwowych.
2.
Okręgowe zarządy lasów państwowych po merytorycznym i rachunkowym sprawdzeniu tych planów, z uwzględnieniem obowiązujących w tej mierze przepisów, a w szczególności przepisu § 3 ust. 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu włączania kwot uzyskanych z opłaty leśnej do planu finansowo-gospodarczego przedsiębiorstw lasów państwowych (Monitor Polski Nr 86, poz. 392) - sporządzają zbiorczy plan, który po uzgodnieniu z organami do spraw leśnictwa prezydiów wojewódzkich rad narodowych przedkładają Naczelnemu Zarządowi Lasów Państwowych łącznie z projektem planu kosztów przedsiębiorstw lasów państwowych na dany rok gospodarczy.
Wskaźniki dotyczące rozmiaru i zakresu prac związanych z zagospodarowaniem lasów nadzorowanych podawane będą corocznie w wytycznych Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego dotyczących opracowania narodowego planu gospodarczego.
Sumy z tytułu wpływów uzyskanych z opłaty leśnej, przekazane przez organy finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych właściwym miejscowo okręgowym zarządom lasów państwowych na specjalny rachunek bankowy - okręgowe zarządy lasów państwowych księgują w ciężar konta 049.5 "Pozostałe środki pieniężne - Rachunek bankowy funduszu opłaty leśnej" uznając konto 106.6 "Fundusz opłaty leśnej".
Środki przekazane z rachunku bankowego funduszu opłaty leśnej nadleśnictwom (zespołom nadleśnictw) na sfinansowanie zadań przewidzianych w zatwierdzonym planie dochodów i wydatków księguje się:

- w okręgowych zarządach lasów państwowych w ciężar konta 106.6 przy równoczesnym uznaniu konta 049.5,

- w nadleśnictwach (zespołach nadleśnictw) w ciężar konta 043 "Rachunek rozliczeniowy", uznając konto 167.4 "Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Państwa".

Bieżące zarachowywanie wydatków przewidzianych w planie dochodów i wydatków dokonują nadleśnictwa (zespoły nadleśnictw) na podstawie dowodów oznaczonych nazwą leśnictwa, obciążając konto 167.4 w układzie następujących pozycji sprawozdawczych:
1)
utrzymanie leśniczych,
2)
zagospodarowanie lasu:
a)
hodowla lasu,
b)
ochrona lasu,
c)
urządzenie lasu,
d)
inne,

w każdej pozycji sprawozdawczej w układzie analitycznym przewidzianym w preliminarzu.

1.
W razie konieczności przekazania przez okręgowe zarządy lasów państwowych po zakończeniu roku gospodarczego sum z rachunku bankowego funduszu opłaty leśnej na pokrycie nakładów poniesionych w zakończonym roku gospodarczym, pod datą ostatniego zakończonego roku gospodarczego przeprowadza się następujące księgowania na podstawie not sporządzonych przez okręgowe zarządy lasów państwowych:

- w okręgowych zarządach lasów państwowych obciąża się konto 106.6 i uznaje konto 091/I "Rozrachunki pomiędzy zarządem lasów państwowych i podległymi jednostkami",

- w nadleśnictwach (zespołach nadleśnictw) obciąża się konto 091/I i uznaje konto 167.4.

2.
Przekazane sumy księguje się pod datą stempla bankowego:

- w okręgowych zarządach lasów państwowych obciążając konto 091/I i uznając konto 049.5,

- w nadleśnictwach (zespołach nadleśnictw) obciążając konto 043 i uznając konto 091/I.

3.
Sumy zarachowane w nadleśnictwach (zespołach nadleśnictw) na dobro konta 167.4 powinny równać się sumie zarachowanych w ciężar konta 106.6 pozycji w okręgowych zarządach lasów państwowych.
Nie rozdysponowane w danym roku gospodarczym sumy funduszu opłaty leśnej przechodzą na rok następny i są wykazane przez okręgowe zarządy lasów państwowych w pasywach bilansu (106.6 "Fundusz opłaty leśnej").
1.
Nie pokryte przez okręgowe zarządy lasów państwowych nakłady (saldo debetowe konta 167.4) przenosi się w nadleśnictwach (zespołach nadleśnictw) w końcu roku gospodarczego na konto 201 "Straty i zyski".
2.
Saldo kredytowe konta 167.4 nadleśnictwa (zespoły nadleśnictw) wykazują statystycznie w pasywach bilansu w pozycji określonej w § 10, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych księgowań.
Do czasu otrzymania środków z funduszu opłaty leśnej nadleśnictwa (zespoły nadleśnictw) pokrywają nakłady wstępnie ze środków obrotowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.

ZAŁĄCZNIK 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

w zakresie zadań związanych z nadzorem i opieką nad lasami nie stanowiącymi własności Państwa na rok gospodarczy 196..../196....

grafika