§ 20. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  20.
Tracą moc obowiązującą:
1)
pismo okólne Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1949 r. w sprawie wynagradzania kierowników i wykładowców zatrudnionych na kursach organizowanych przez jednostki podległe bezpośrednio lub pośrednio Ministerstwu Przemysłu i Handlu,
2)
§ 9 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych Ministerstwom: Górnictwa, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Budownictwa Przemysłowego, Budownictwa Miast i Osiedli (Monitor Polski Nr A-105, poz. 1521 z późniejszymi zmianami).