§ 16. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  16.
Normy wynagrodzenia pracowników niepełnozatrudnionych w kursowym doszkalaniu zawodowym ustala się, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.