§ 11. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  11.
1.
Za właściwe ustawienie planu kursowego doszkalania zawodowego są odpowiedzialni ministrowie (kierownicy centralnych urzędów).
2.
W związku z tym ministrowie (kierownicy centralnych urzędów) zwrócić powinni szczególną uwagę na:
a)
ustalenie istotnych potrzeb co do poszczególnych rodzajów kursów,
b)
wykorzystanie w jak najszerszym zakresie doszkalania wewnątrzzakładowego i doszkalania na kursach bez oderwania od pracy,
c)
ograniczanie kursowego doszkalania zawodowego z oderwaniem od pracy do tych specjalności które w doszkalaniu wewnątrzzakładowym i w doszkalaniu na kursach bez oderwania od pracy nie mogą być nabyte,
d)
ściślejsze powiązanie doszkalania na kursach z oderwaniem od pracy przy zakładach produkcyjnych z bezpośrednią produkcją zakładu,
e)
pełne i planowe wykorzystanie ośrodków kursowych, tj. co najmniej przez 310 dni,
f)
racjonalną gospodarkę finansową.