§ 10. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  10.
1.
Programy kursowego doszkalania zawodowego - z wyjątkiem programów konferencji roboczych i programów doszkalania wewnątrzzakładowego - zatwierdza minister (kierownik centralnego urzędu) na wniosek komisji programowych rozpatrzony przez kolegium ministerstwa (centralnego urzędu).
2. 4
Konieczne zmiany w planie doszkalania kursowego w okresie jego realizacji zatwierdza minister (kierownik centralnego urzędu). Zmiany te w ramach przyznanych środków finansowych mogą dotyczyć jedynie zwiększenia liczby kursów w kierunku podstawowej działalności jednostki organizującej kurs przy odpowiednim zmniejszeniu liczby innych kursów. Zwiększenie liczby kursów o kierunkach administracyjnych i ekonomicznych wymaga każdorazowo decyzji właściwego ministra.
4 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 245 z dnia 11 września 1956 r. (M.P.56.79.957) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 1956 r.