§ 4. - Zasady organizacji służb socjalnych oraz sposoby wykorzystywania funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla nauczycieli.

Monitor Polski

M.P.1983.35.194

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.
§  4.
1.
Fundusz socjalny dla nauczycieli oraz dla nauczycieli emerytów (rencistów) jest przeznaczony na finansowanie całokształtu działalności socjalnej prowadzonej na zasadach powszechnie obowiązujących.
2.
Środki zakładowego funduszu mieszkaniowego dla nauczycieli są wykorzystywane na zasadach powszechnie obowiązujących.