§ 3. - Zasady organizacji służb socjalnych oraz sposoby wykorzystywania funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla nauczycieli.

Monitor Polski

M.P.1983.35.194

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.
§  3.
1.
Minister Oświaty i Wychowania może, w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz z właściwymi statutowo organami związków zawodowych nauczycieli, ustalić zasady rozdziału i centralizowania w Ministerstwie Oświaty i Wychowania oraz w terenowych organach administracji państwowej stopnia wojewódzkiego części odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli i nauczycieli emerytów (rencistów).
2.
Minister Oświaty i Wychowania może, w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz z właściwymi statutowo organami związków zawodowych nauczycieli, ustalić także zasady centralizowania w terenowych organach administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w całości lub części odpisu na zakładowy fundusz mieszkaniowy dla nauczycieli.