§ 2. - Zasady organizacji służb socjalnych oraz sposoby wykorzystywania funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla nauczycieli.

Monitor Polski

M.P.1983.35.194

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.
§  2.
1.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala corocznie w układzie wojewódzkim - w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego - wielkości wypłat dokonanych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu emerytur i rent dla nauczycieli.
2.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje informacje o ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 1 Ministrom Finansów oraz Oświaty i Wychowania w celu ich wykorzystania przy planowaniu w budżecie Państwa środków na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów (rencistów).
3.
Minister Oświaty i Wychowania przekazuje terenowym organom administracji państwowej stopnia wojewódzkiego wytyczne w sprawie wysokości odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów (rencistów) zamieszkałych na terenie danego województwa, ustalonego na podstawie odpowiedniego dla danego województwa funduszu emerytalnego.