§ 1. - Zasady organizacji służb socjalnych oraz sposoby wykorzystywania funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla nauczycieli.

Monitor Polski

M.P.1983.35.194

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.
§  1.
1.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego i podstawowego tworzą służby socjalne w celu gospodarowania zakładowymi funduszami socjalnym i mieszkaniowym oraz realizacji całokształtu zadań socjalno-bytowych na rzecz nauczycieli zatrudnionych w szkołach (placówkach) finansowanych z budżetu terenowego oraz nauczycieli emerytów (rencistów) tych szkół (placówek).
2.
Terenowe organy administracji państwowej, o których mowa w ust. 1, tworzą służby socjalne w podległych im urzędach - komórkach organizacyjnych do spraw oświaty i wychowania, a w braku takich komórek zadania służb socjalnych wykonują gminni dyrektorzy szkół.
3.
W uzasadnionych wypadkach niektóre zadania z zakresu usług socjalnych mogą być zlecane wyspecjalizowanym instytucjom.