Zasady organizacji punktów konsultacyjnych dla osób odbywających studia wyższe w trybie studiów dla pracujących w szkołach wyższych podległych resortowi szkolnictwa wyższego.

Monitor Polski

M.P.1964.56.267

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 6 sierpnia 1964 r.
w sprawie zasad organizacji punktów konsultacyjnych dla osób odbywających studia wyższe w trybie studiów dla pracujących w szkołach wyższych podległych resortowi szkolnictwa wyższego.

Na podstawie art. 16 w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarządza się, co następuje:
1.
Rektorzy szkół wyższych mogą tworzyć przy poszczególnych zakładach pracy punkty konsultacyjne dla osób odbywających studia wyższe w trybie studiów dla pracujących na zasadach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2.
Działalność punktów konsultacyjnych, utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, rektorzy szkół wyższych dostosują do zasad, określonych w załączniku, w terminie do dnia rozpoczęcia roku szkolnego 1964/1965.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

ZASADY ORGANIZACJI PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH STUDIA WYŻSZE W TRYBIE STUDIÓW DLA PRACUJĄCYCH

I.

Pojęcie punktu konsultacyjnego i jego charakter.

1.
Punkt konsultacyjny stanowi zorganizowany wspólnie przez szkołę wyższą i zakład pracy ośrodek umożliwiający organizowanie pomocy w studiach słuchaczom studiów dla pracujących w miejscu lub w pobliżu miejsca zamieszkania studentów.
2.
W punktach konsultacyjnych udzielana jest pomoc studentom w ich pracy własnej - w formie konsultacji zbiorowych i indywidualnych, repetytoriów itp. Jeżeli warunki na to pozwalają, możliwe jest także prowadzenie w zakresie ustalonym przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego innych zajęć programowych, przewidzianych w planach studiów dla pracujących.

II.

Warunki i tryb uruchamiania punktów konsultacyjnych.

1.
Punkty konsultacyjne mogą być uruchamiane przy większych zakładach pracy, prezydiach rad narodowych oraz innych zainteresowanych sprawami szkolenia własnych pracowników instytucjach (zwanych dalej "zakładami pracy"), a także w innych szkołach wyższych nie prowadzących danego kierunku studiów.
2.
Uruchomienie punktu konsultacyjnego może nastąpić, jeżeli:
a)
istnieją możliwości rekrutacji, w ciągu kilku lat, na wyższe studia dla pracujących odpowiedniej liczby osób pracujących w danym ośrodku terenowym,
b)
liczba studentów danego kierunku i roku studiów, korzystających z zajęć w punkcie konsultacyjnym, wyniesie nie mniej niż 25,
c)
dla zajęć typu audytoryjnego zapewnione jest odpowiednie pomieszczenie, wyposażone w niezbędne do prowadzenia zajęć urządzenia (stoły, pulpity, tablice itp.),
d)
dla zajęć o charakterze eksperymentalnym zapewnione są odpowiednio wyposażone laboratoria, warsztaty lub pracownie oraz jeżeli
e)
zorganizowana jest biblioteka wyposażona w pomoce naukowe odpowiednie dla danego kierunku studiów.
3.
Punkt konsultacyjny uruchamia za zgodą ministra rektor właściwej szkoły wyższej na wniosek zainteresowanego zakładu pracy, uzgodniony z jego organem nadrzędnym i prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej. Rektor szkoły wyższej, przedstawiając ministrom wniosek o wyrażenie zgody na uruchomienie punktu konsultacyjnego, załącza:
a)
informację dotyczącą:

– ogólnych warunków i perspektyw działania punktu,

– przewidywanej liczby studentów, którzy korzystać będą z zajęć w punkcie,

– przebiegu wstępnych konsultacji z jednostką terenową,

– lokalu i wyposażenia punktu itp.,

b)
preliminarz budżetowy wydatków szkoły związanych z działalnością punktu konsultacyjnego,
c)
ustalony przez radę wydziału i zatwierdzony przez rektora szczegółowy plan zajęć,
d)
plan obsady kadrowej poszczególnych zajęć w punkcie konsultacyjnym.
4.
Zajęcia w punkcie konsultacyjnym prowadzone są w zasadzie dla studentów I i II roku studiów. O kontynuowaniu zajęć na II roku studiów przy mniejszej liczbie studentów od ustalonej w ust. 2 pkt 2 lit. b), jak również o kontynuowaniu zajęć dla studentów wyższych lat studiów decyduje rektor za zgodą ministra.
5.
Zajęcia w punkcie konsultacyjnym prowadzone są wyłącznie w wymiarze ustalonym szczegółowym planem zajęć w punkcie konsultacyjnym i rozkładem tych zajęć.
6.
Coroczne egzaminy, seminaria magisterskie i konsultacje przeddyplomowe prowadzone są wyłącznie na terenie szkoły wyższej.
7.
Z zajęć prowadzonych przez szkołę w punkcie konsultacyjnym, zorganizowanym w określonym zakładzie pracy, korzystać mogą za zgodą kierownika naukowo-dydaktycznego, o którym mowa w części III ust. 3, również studenci danego kierunku studiów tej szkoły, nie będący pracownikami zakładu pracy, na którego terenie uruchomiony został punkt konsultacyjny.
8.
Uruchomienie punktu konsultacyjnego poprzedza zawarcie pomiędzy szkołą wyższą a zainteresowanym zakładem pracy umowy, szczegółowo określającej obowiązki i świadczenia obu stron, związane z prowadzeniem zajęć w punkcie, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1964 r. w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz punktów konsultacyjnych organizowanych przez szkoły wyższe (Monitor Polski Nr 56, poz. 265).

III.

Zasady działania szkoły wyższej w punkcie konsultacyjnym.

1.
Za działalność szkoły wyższej w punkcie konsultacyjnym odpowiedzialny jest dziekan (prodziekan) wydziału.
2.
Do obowiązków dziekana (prodziekana) wydziału w szczególności należy:
a)
opracowanie na okres roku szkolnego rozkładu zajęć w punkcie konsultacyjnym i kontrola jego realizacji,
b)
czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy dydaktycznej w punkcie konsultacyjnym,
c)
sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem przez zakład pracy warunków niezbędnych do realizacji tych zajęć.
3.
Na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału, rektor może wyznaczyć kierownika naukowo-dydaktycznego punktu konsultacyjnego spośród samodzielnych pracowników nauki, starszych wykładowców i wykładowców oraz adiunktów. Kierownik naukowo-dydaktyczny wykonuje czynności powierzone przez dziekana i jest odpowiedzialny przed dziekanem w tym zakresie.
4.
Zajęcia w punkcie konsultacyjnym prowadzą pracownicy nauki i wykładowcy szkoły wyższej.
5.
Rektor szkoły wyższej na wniosek dziekana, uchwalony przez radę wydziału, może zlecić prowadzenie zajęć w punkcie konsultacyjnym odpowiednio wykwalifikowanym specjalistom spoza szkoły wyższej - pracownikom naukowym i dydaktycznym innych szkół wyższych, pracownikom naukowym instytutów naukowo-badawczych bądź innym osobom.
6.
Szkoła wyższa obowiązana jest do zorganizowania pomocy naukowo-dydaktycznej osobom, o których mowa w poprzednim ustępie.
7.
Szkoła wyższa współdziała z zakładem pracy w zapewnieniu studentom, korzystającym z zajęć w punkcie konsultacyjnym, niezbędnych pomocy naukowych, np. w zorganizowaniu biblioteki fachowej. Podręczniki, skrypty oraz inne pomoce naukowe na użytek własny otrzymują studenci odpłatnie.
8.
Rektor na wniosek dziekana może wyznaczyć pracownika szkoły lub w porozumieniu z zakładem pracy pracownika tego zakładu do wykonywania czynności administracyjnych, związanych z prowadzeniem przez szkołę zajęć w punkcie konsultacyjnym. Jeżeli pracownikiem wyznaczonym do wykonywania tych czynności jest pracownik zakładu, to w zakresie swych obowiązków służbowych jest on odpowiedzialny przed dziekanem.
9.
Nie rzadziej niż raz do roku rada wydziału dokonuje oceny działalności punktu konsultacyjnego i wnioski swe przedstawia rektorowi szkoły.

IV.

Zasady finansowania działalności szkoły wyższej w punkcie konsultacyjnym.

Ze środków finansowych szkoły wyższej pokrywane są:
a)
wynagrodzenia za prowadzenie ustalonych planem i rozkładem zajęć dydaktycznych w punkcie konsultacyjnym,
b)
wynagrodzenia za pełnienie funkcji kierownika naukowo-dydaktycznego punktu konsultacyjnego,
c)
koszty podróży i diety pracowników szkoły oraz koszty ich noclegu.