§ 2. - Zasady organizacji punktów konsultacyjnych dla osób odbywających studia wyższe w trybie studiów dla pracujących w szkołach wyższych podległych resortowi szkolnictwa wyższego.

Monitor Polski

M.P.1964.56.267

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1964 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.