§ 1. - Zasady organizacji punktów konsultacyjnych dla osób odbywających studia wyższe w trybie studiów dla pracujących w szkołach wyższych podległych resortowi szkolnictwa wyższego.

Monitor Polski

M.P.1964.56.267

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1964 r.
§  1.
1.
Rektorzy szkół wyższych mogą tworzyć przy poszczególnych zakładach pracy punkty konsultacyjne dla osób odbywających studia wyższe w trybie studiów dla pracujących na zasadach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2.
Działalność punktów konsultacyjnych, utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, rektorzy szkół wyższych dostosują do zasad, określonych w załączniku, w terminie do dnia rozpoczęcia roku szkolnego 1964/1965.