Zasady organizacji i system finansowy gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa.

Monitor Polski

M.P.1958.25.146

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 lutego 1958 r.
w sprawie zasad organizacji i systemu finansowego gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa.

Na podstawie § 21 ust. 2 uchwały nr 325 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu Państwa (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-53, poz. 592, z 1954 r. Nr A-32, poz. 464, Nr A-51, poz. 688 i Nr A-55, poz. 753 oraz z 1956 r. Nr 69, poz. 848) zarządza się, co następuje:
Gospodarstwa pomocnicze szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa działają według zasad rozrachunku gospodarczego, określonych w zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1952 r. w sprawie zasad organizacji i systemu finansowego gospodarstw pomocniczych, prowadzonych przez jednostki budżetowe według zasad rozrachunku gospodarczego (Monitor Polski Nr A-37, poz. 545), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego zarządzenia.
1.
Gospodarstwa pomocnicze, o których mowa w § 1, rozliczają się z budżetem centralnym poprzez rachunki rozliczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, na podstawie zatwierdzonych planów wpływów i wydatków oraz zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych, sporządzanych zgodnie z przepisami obowiązującymi państwowe gospodarstwa rolne.
2.
Tworzy się w Banku Rolnym wojewódzki rachunek rozliczeń gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych, administrowany przez wojewódzki zarząd oświaty rolniczej. Na rachunek ten wpływają wpłaty nadwyżek gospodarstw pomocniczych, wynikających z rocznych sprawozdań finansowych, i przelewy z centralnego rachunku rozliczeń (ust. 3); z rachunku tego dokonywane są wypłaty z tytułu dotacji dla gospodarstw pomocniczych oraz przelewy nadwyżek na centralny rachunek rozliczeń.
3.
Tworzy się centralny rachunek rozliczeń gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych, którym dysponuje Ministerstwo Rolnictwa. Na rachunek ten przelewane są nadwyżki z rachunków rozliczeń szczebla wojewódzkiego oraz dotacje z budżetu centralnego. Z rachunku tego są dokonywane przelewy środków na wojewódzkie rachunki rozliczeń oraz na dochody budżetu centralnego z tytułu nadwyżek gospodarstw pomocniczych w skali resortu.
4.
W przypadku niedokonania przelewu należnych wpłat przez wojewódzki zarząd oświaty rolniczej na rachunek rozliczeń Ministerstwa Rolnictwa lub przez gospodarstwa pomocnicze na rachunek rozliczeń wojewódzkiego zarządu oświaty rolniczej - Bank dokona przelewu na podstawie zlecenia pokrycia należności budżetowych wystawionego przez Ministerstwo Rolnictwa w stosunku do wojewódzkiego zarządu oświaty rolniczej, a przez ten zarząd w stosunku do gospodarstwa pomocniczego.
Gospodarstwa pomocnicze nie dokonują odpisów amortyzacyjnych.
1.
Przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do gospodarstw, których powierzchnia użytków rolnych waha się w granicach 20 ha. Wykaz tych gospodarstw ustali Ministerstwo Rolnictwa.
2.
Gospodarstwa pomocnicze wymienione w ust. 1 są finansowane według zasad określonych dla środków specjalnych, zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (Monitor Polski Nr A-60, poz. 914 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1957 r.