Rozdział 2 - Zasady organizacji. - Zasady organizacji i finansowania zjednoczeń państwowych terenowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1968.5.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1970 r.

II.

Zasady organizacji.

§  3.
1.
Zjednoczenie jest organizacją gospodarczą składającą się z centrali jako aparatu wykonawczego dyrektora zjednoczenia, podporządkowanych jej jednostek organizacyjnych i zgrupowanych przedsiębiorstw, prowadzącą na terenie województwa (miasta wyłączonego z województwa) działalność mającą na celu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb konsumentów swego regionu w zakresie artykułów należących do właściwości rzeczowej zjednoczenia.
2.
Zjednoczenie posiada osobowość prawną i działa według zasad rozrachunku gospodarczego.
3.
Podstawową formą zgrupowania przedsiębiorstw jest zjednoczenie wielobranżowe, obejmujące ogół przedsiębiorstw z terenu województwa.
4.
W wypadkach uzasadnionych rozmiarami sieci handlowej, ilością przedsiębiorstw, ich obrotami, potrzebą wzmocnienia specjalizacji branżowej i nadzoru w województwie mogą być tworzone odrębne zjednoczenia dla przedsiębiorstw branżowo pokrewnych.
5.
Jeżeli względy ekonomiczno-organizacyjne za tym przemawiają (ilość jednostek organizacyjnych, odrębność branżowa, rozmiary zadań gospodarczych), prezydium wojewódzkiej rady narodowej może wydzielić przedsiębiorstwo wielozakładowe (zjednoczone zakłady) ze zjednoczenia i podporządkować bezpośrednio prezydium wojewódzkiej rady narodowej, nadając mu uprawnienia zjednoczenia za zgodą Ministra Handlu Wewnętrznego, oraz tworzyć przedsiębiorstwa międzypowiatowe, w ramach zjednoczenia.
6.
Organizację i zasady działania zjednoczenia określa na podstawie przepisów niniejszej uchwały oraz innych obowiązujących przepisów jego statut, nadany przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej za zgodą Ministra Handlu Wewnętrznego. Wzorcowy statut dla zjednoczeń ustali Minister Handlu Wewnętrznego.
§  4.
1.
Zjednoczenie działa zgodnie z zasadami i kierunkami rozwoju, ustalonymi przez daną wojewódzką radę narodową z uwzględnieniem potrzeb powiatów, miast, osiedli i gromad.
2.
Zjednoczenie wykonuje uchwały prezydiów powiatowych rad narodowych dotyczące przedsiębiorstw działających na ich terenie i współdziała z organami administracji handlu tych prezydiów, w szczególności w sprawach:
1)
rejonizacji sieci handlu detalicznego,
2)
godzin handlu,
3)
usprawnienia obsługi konsumentów,
4)
zaopatrzenia asortymentowego, ilościowego i jakościowego sklepów.
3.
Zjednoczenie współdziała z prezydiami powiatowych rad narodowych przy wykonywaniu przewidzianych przepisami funkcji w stosunku do podległych tym prezydiom przedsiębiorstw zgrupowanych w zjednoczeniu, a w szczególności:
1)
w sprawach tworzenia, łączenia, likwidacji i wprowadzania zmian w zakresie działania przedsiębiorstw oraz w sprawach powoływania, awansowania i odwoływania dyrektorów przedsiębiorstw,
2)
przez przedstawianie prezydium powiatowej rady narodowej okresowych ocen działalności przedsiębiorstwa na terenie danego powiatu,
3)
przez występowanie z własnymi wnioskami i projektami rozstrzygnięć, mającymi zasadnicze znaczenie dla interesów miejscowej ludności.
§  5.
Nadzór nad zjednoczeniem w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach sprawuje:
1)
bezpośredni - prezydium wojewódzkiej rady narodowej,
2)
zwierzchni i fachowy - Minister Handlu Wewnętrznego.