Zasady organizacji i finansowania wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw melioracyjnych.

Monitor Polski

M.P.1966.26.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 maja 1966 r.
w sprawie zasad organizacji i finansowania wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw melioracyjnych.

Na podstawie § 33 uchwały nr 35 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego (Monitor Polski z 1963 r. Nr 12, poz. 63 i z 1965 r. Nr 61, poz. 321) zarządza się, co następuje:
Przepisy uchwały nr 35 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego (Monitor Polski z 1963 r. Nr 12, poz. 63 i z 1965 r. Nr 61, poz. 321), zwanej dalej "uchwałą", rozciąga się na:
1)
wojewódzkie zjednoczenia przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa,
2)
wojewódzkie zjednoczenia przedsiębiorstw melioracyjnych, zwane w dalszym ciągu zarządzenia "zjednoczeniami", z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego zarządzenia.
1.
Upoważnia się dyrektorów zjednoczeń do dokonywania w toku realizacji zadań redystrybucji między przedsiębiorstwami pozostałej do dyspozycji przedsiębiorstw części nie wykorzystanego funduszu inwestycyjno-remontowego.
2.
Upoważnia się dyrektorów zjednoczeń do przejęcia od przedsiębiorstw funduszu rezerwowego na rachunek funduszu rezerwowego zjednoczeń.
1.
Zjednoczenia dokonują wpłat z zysku przedsiębiorstw do budżetu według następujących zasad:
1)
z otrzymanych wpłat z zysku przedsiębiorstw rentownych pokrywają przede wszystkim planowane straty przedsiębiorstw deficytowych oraz planowany wzrost funduszów własnych w obrocie przedsiębiorstw,
2)
pozostała część zysku podlega odprowadzeniu do budżetu.
2.
Za zgodą wydziału finansowego prezydium wojewódzkiej redy narodowej zjednoczenia mogą z zysków ponadplanowych przedsiębiorstw rentownych pokryć straty ponadplanowe lub nie sfinansowany z własnych środków przedsiębiorstw planowany wzrost funduszów własnych w obrocie przedsiębiorstw.
3.
Dofinansowanie przedsiębiorstw ze źródeł podanych w ust. 2 może nastąpić po uprzednim przedstawieniu wydziałowi finansowemu analizy przyczyn pogorszenia wyników i wniosków zabezpieczających przed powstawaniem strat w przyszłości.
1.
Zjednoczenia obowiązują przepisy ustalone zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 66, poz. 377), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego zarządzenia.
2.
Terminy wpłat z zysku do budżetu, ustalone wymienionym w ust. 1 zarządzeniem dla przedsiębiorstw, przedłuża się dla zjednoczeń o 5 dni. Kwartalnych i rocznych rozliczeń dokonują zjednoczenia w terminie 10 dni od daty obowiązującej do złożenia zbiorczego sprawozdania finansowego.
Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie systemu finansowego wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw melioracyjnych (Monitor Polski Nr 19, poz. 83).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1966 r.