§ 7. - Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.
§  7.
1.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych ustali wytyczne organizacji i zakres działania państwowych jednostek projektowania wymienionych w § 1 ust. 1.
2.
Ministrowie Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych określą szczegółowe zasady organizacji, działania i koncentracji terenowych zespołów usług projektowych w terminie do dnia 30 września 1978 r.