§ 6. - Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.
§  6.
1.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych sprawuje międzyresortową koordynację działalności państwowych jednostek projektowania wymienionych w § 1 ust. 1.
2.
Koordynacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1)
inspirowanie wdrażania postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego, podnoszenia jakości i nowoczesności rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i technologii produkcji projektowanych obiektów, typizacji i unifikacji rozwiązań projektowych i procesów produkcyjnych, zapewniających efektywne wykorzystanie nakładów inwestycyjnych, materiałów budowlanych, surowców technologicznych, energii i paliw,
2)
dokonywanie ocen całej działalności państwowych jednostek projektowania oraz podejmowanie odpowiednich przedsięwzięć usprawniających tę działalność,
3)
opiniowanie projektów planów rocznych i wieloletnich ministerstw i urzędów centralnych w zakresie biur projektów,
4)
ustalanie ogólnego wskaźnika zatrudnienia i funduszu płac biur projektów podległych właściwym ministrom lub kierownikom urzędów centralnych oraz przez nich nadzorowanych,
5)
prowadzenie polityki w zakresie ustalania cen prac projektowych oraz ich kontrolę.
3.
Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do państwowych jednostek projektowania podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych.