§ 5. - Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.
§  5.
1.
Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) tworzy, łączy, przekształca i likwiduje podległe mu biura projektów i zakłady projektowania za zgodą Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz wojewody lub prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego.
2.
Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidowanie biur i zakładów projektowania podległych terenowym organom administracji państwowej wymaga zgody Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, udzielonej w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.